Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Archív seminárov

  Ak vás zaujal niektorý uskutočnený seminár, skúste ho vyhľadať medzi Videoškoleniami, prípadne nám dajte vedieť o vašom záujme zopakovať ho.

  Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch

  Ing. Martin Ťažký Finančné riaditeľstvo SR

  Dvojdňový seminár zameraný na vybrané ustanovenia zákona o DPH. K dispozícii sú aj jednotlivé dni osobitne, online forma aj osobná účasť.

  Nová právna úprava v energetike

  JUDr. Rastislav Hanulák Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.,

  Aktuálne zmeny v legislatíve, zákony a vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

  Daňové a nedaňové výdavky u PO v roku 2024

  Ing. Peter Horniaček MF SR, oddelenie dane z FO a PO

  Daňové a nedaňové výdavky: daňové súvisiace s povinnosťou ich úhrady podľa osobitných predpisov, na pracovné a sociálne podmienky, starostlivosť o zdravie, na reklamu, na duálne vzdelávanie, na spo...

  Vybrané aspekty pracovného práva z pohľadu teórie a praxe

  JUDr. Radoslava Lichnovská je vedúcou advokátkou pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave
  Mgr. Soňa Filipová je advokátskou koncipientkou a členkou pracovnoprávneho tímu advokátskej kancelárie Taylor Wessing v Bratislave.

  Seminár organizujeme v spolupráci s advokátskou kanceláriou Taylor Wessing v Bratislave. Odmeňovanie v pracovnoprávnych vzťahoch Na čo sa pripraviť v súvislosti s transpozíciou smernice o transp...

  Novela zákona o DPH

  Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo MF SR, odbor nepriamych daní

  1. Zmeny v zákone o DPH týkajúce sa štatútu platiteľa DPH a registrácie    • Nové pravidlá nadobudnutia štatútu platiteľa DPH a registrácia platiteľa DPH    • Nové zákonné postupy pri oneskorenej r...

  Verejné obstarávanie v súčasnosti a po novom

  Ing. Helena Polónyi – QA, s.r.o.

  Prepojenie súčasnej praxe s novelou zákona, možnosti pre verejného obstarávateľa a v čom musí byť verejný obstarávateľ obozretný, praktické ukážky z novej elektronickej platformy, novinky v priprav...

  Reťazenie zodpovednosti za odchýlku a zmena bilančnej skupiny

  Ing. Patrik Rzavský SFÉRA, a.s., manažér pre produkt
  Ing. Tomáš Bartek SFÉRA, a.s., výkonný riaditeľ Úseku vývoja

  Nové pravidlá trhu z dielne ÚRSO zavádzajú do praxe možnosť reťazenia zodpovednosti za odchýlku. Novinky nastali rovnako v procese zmeny bilančnej skupiny. Detaily súvisiace s implementačnými aspek...

  Preukazovanie osoby skutočného vlastníka príjmu a súvisiace zdaňovanie pasívnych príjmov

  Ing. Dana Slivková Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie metodiky medzinárodného zdaňovania

  UPOZORNENIE: K dispozícii bude iba online forma, bez možnosti prístupu k záznamu.

  Zamestnanecké benefity z pohľadu dane z príjmov

  Ing. Miroslava Brnová MF SR, oddelenie priamych daní

  Definícia zamestnanca a zamestnávateľa definícia špeciálne určená a posudzovaná pre účely zákona č. 595/2023 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) porovnanie s defin...

  Transferové oceňovanie za rok 2023 – ako sa správne pripraviť na podanie daňového priznania?

  JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M. advokát, člen Slovenskej advokátskej komory

  Závislé osoby – sprísnená definícia Nová hranica významných transakcií (bezpečný prístav) – čo sa sprísnilo a čo sa zmiernilo? Oceňovanie služieb Priamy odkaz na Smernicu OECD v zákone o dani z pr...

  Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023

  Ing. Peter Horniaček MF SR, oddelenie dane z FO a PO

  Podanie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2023 legislatívny rámec – zákon o dani z príjmov a jeho novely relevantné pre podaní daňového priznania za rok 2023, termín, spôsob...

  Daňová závierka za rok 2023

  Ing. Soňa Ugróczy daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

  Seminár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňové...

  Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2023 v neziskových organizáciách

  Ing. Michaela Vidová MF SR, odbor priamych daní
  Ing. Jana Vršková MF SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva

  1. Účtovná uzávierka a účtovná závierka v neziskovej organizácii za rok 2023- inventúra a inventarizácia ako predpoklad preukázateľnosti účtovníctva,- doúčtovanie účtovných prípadov súvisiacich s r...

  Novely daňových zákonov 2024

  Ing. Soňa Ugróczy daňový poradca Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

  1) Novela zákona č. 595/2003 Zákona o dani z príjmov (zákon č. 530/2023 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšením stavu verejných financií- zvýšenie sadzby dane na...

  Účtovná závierka podnikateľov k 31.12.2023

  Ing. Mária Horváthová MF SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva

  1. Zmeny v účtovníctve podnikateľov v roku 2023 • Oprava základu DPH a oprava odpočítanej DPH pri nevymožiteľných pohľadávkach; účtovné prípady účtovania DPH• Regulácia dodávky energie a plynu a št...

  Daň z motorových vozidiel za rok 2023

  Ing. Jana Fülöpová MF SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva

  1. Základné pojmy zákona - vysvetlenie, ich zadefinovanie: vozidlo: predmet dane – posúdenie splnenia podmienok, výnimky zo zdanenia, oslobodenie od danezáklad dane - elektromobil, osobné vozidlo,...

  Novely Zákona o dani z príjmov

  Ing. Peter Horniaček MF SR, oddelenie dane z FO a PO

  Prehľad zmien zákona o dani z príjmov s účinnosťou od 1. 1. 2023 doplnenia v pravidlách transferového oceňovania (úprava a spresnenie definície zahraničnej závislej osoby, spresnenie definície ko...

  Daňová kontrola – čo by mal podnikateľ vedieť

  JUDr. PhDr. Michal Kočiš, PhD., LL.M. advokát, člen Slovenskej advokátskej komory

  Podstata, priebeh a dôsledky daňovej kontroly Ako má pri daňovej kontrole postupovať daňový subjekt – čo robiť a čo nerobiť Aké povinnosti má správca dane (daňový úrad) Ako sa efektívne brániť a n...

  Praktické dopady transpozície smerníc v oblasti tepelnej energetiky

  JUDr. Rastislav Hanulák Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.,
  JUDr. Eliška Holubčíková Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.,

  Novela zákona o tepelnej energetike a zásadné zmeny, ktoré prináša Zmeny v oblasti povoľovania výstavby sústavy tepelných zariadení Prechod na účinné centralizované zásobovanie teplom Zmeny v obla...

  Nové pravidlá fungovania trhu s elektrinou

  JUDr. Rastislav Hanulák Capitol Legal Group, advokátska kancelária s. r. o.,

  1. Prístup a pripojenie do sústavy, nová vyhláška Úradu k podmienkam pripájania2. Zmena dodávateľa elektriny, bilančnej skupiny a subjektu zúčtovania3. Agregácia, akumulácia a zdieľanie elektriny a...

  Automobil v podnikaní z pohľadu dane z príjmov a DPH

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Marián Ťakuš Accace Slovensko, Tax Consultant

  1. Obstaranie vozidla z pohľadu dane z príjmov a DPH2. Prenájom vozidla z pohľadu dane z príjmov a DPH3. Použitie vozidla zamestnancami na súkromné účely z pohľadu dane z príjmov a DPH4. Výdavky na...

  Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie v daňovom priznaní

  Ing. Peter Horniaček MF SR, oddelenie dane z FO a PO
  Ing. Martin Gondár Managing partner poradenskej spoločnosti SmarTech Solutions SK

  1. Identifikácia výskumno-vývojových činností vo firme- definícia výskumu a vývoja, Frascati Manuál, nutnosť podpory výskumu a vývoja- výskum a vývoj podľa účtovných predpisov- ktoré činnosti je mo...

  Pravidlá fakturácie - daňové a účtovné hľadisko

  Ing. Michaela Salayová Accace Slovensko, Senior Tax Manager
  Ing. Marcela Tomajková Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  1. Zoznam legislatívy 2. Pojem faktúra 3. Obsah a náležitosti faktúry 4. Kto je povinný vyhotoviť faktúru a v ktorých prípadoch 5. Lehota na vyhotovenie faktúry6. Súhrnná faktúra7. Uchovávanie fakt...

  Vybrané problémy účtovníctva a zdaňovania neziskových organizácii a občianskych združení v roku 2023

  Ing. Michaela Vidová MF SR, odbor priamych daní
  Ing. Jana Vršková MF SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva

  1. Legislatívny rámec účtovníctva v neziskových účtovných jednotkách- právne predpisy,- sústavy účtovníctva v neziskových účtovných jednotkách.2. Novela postupov účtovania pre neziskové účtovné jed...

  Seminár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť právnické osoby

  Ing. Peter Horniaček  

  Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

  Základná charakteristika dane z príjmov PO Stanovenie základu dane a jeho osobitosti u PO Sadzby dane z príjmov PO Daňové priznanie k dani z príjmov PO Zdaňovacie obdobie Východiská pri zisť...

  Webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť právnické osoby

  Ing. Peter Horniaček  

  Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnos

  Základná charakteristika dane z príjmov PO Stanovenie základu dane a jeho osobitosti u PO Sadzby dane z príjmov PO Daňové priznanie k dani z príjmov PO Zdaňovacie obdobie Východiská pri zisť...

  Seminár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť fyzické osoby

  Ing. Miroslava Brnová,

  Ministerstvo financií Slovenskej republikyOdbor priamych daní

  Základné pojmy a ich vplyv na aplikáciu princípov upravených v ustanoveniach ZDP týkajúcich sa zdanenia príjmov dosahovaných fyzickými osobami (ďalej len „FO“) Zdaniteľnosť príjmu Výpočet daňov...

  Webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť fyzické osoby

  Ing. Miroslava Brnová,

  Ministerstvo financií Slovenskej republikyOdbor priamych daní

  Základné pojmy a ich vplyv na aplikáciu princípov upravených v ustanoveniach ZDP týkajúcich sa zdanenia príjmov dosahovaných fyzickými osobami (ďalej len „FO“) Zdaniteľnosť príjmu Výpočet daňov...

  Seminár: Nehnuteľnosti a daňové povinnosti súvisiace s ich vlastníctvom a prenájmom

  Ing. Dagmar Bednáriková, PhD.

  Daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb SKDP, autorka odborných článkov a publikácií

    Teoretické a praktické prístupy pri zdaňovaní príjmov z prenájmu Daňové povinnosti vyplývajúce z prenájmu nehnuteľnosti Osobitosti výpočtu základu dane a dane z príjmu z prenájmu FO...

  Webinár: Nehnuteľnosti a daňové povinnosti súvisiace s ich vlastníctvom a prenájmom

  Ing. Dagmar Bednáriková, PhD.

  Daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb SKDP, autorka odborných článkov a publikácií

  Teoretické a praktické prístupy pri zdaňovaní príjmov z prenájmu Daňové povinnosti vyplývajúce z prenájmu nehnuteľnosti Osobitosti výpočtu základu dane a dane z príjmu z prenájmu FO Mo...

  Webinár: Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti v kontexte cezhraničných vzťahov

  Ing. Dana Slivková, PhD.

  Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie metodiky medzinárodného zdaňovania

  Posudzovanie rezidencie FO na daňové účely Vydávanie potvrdení o daňovej rezidencii Spôsob zdaňovania príjmov zo ZČ Povinnosti zamestnávateľa Vydávanie potvrdení o zaplatení dane Zdaňovanie...

  Seminár: Digitalizácia účtovníctva

  Ing. Mária Cvečková, CA

  audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

  Doklado 

  Právna úprava Digitalizácie účtovníctva - Ing. Mária Cvečková, CA Digitalizácia účtovníctva s Doklado  Praktické skúsenosti s digitalizáciou v Doklado  Ing. Lucia Pohanková - hlavná účtovn...

  Webinár: Digitalizácia účtovníctva

  Ing. Mária Cvečková, CA

  audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

  Doklado 

  Právna úprava Digitalizácie účtovníctva - Ing. Mária Cvečková, CA Digitalizácia účtovníctva s Doklado  Praktické skúsenosti s digitalizáciou v Doklado  Ing. Lucia Pohanková - hlavná účtovn...

  Webinár: Pohľadávky a záväzky v podvojnom účtovníctve a najčastejšie chyby v praxi

  Ing. Mária Cvečková, CA:

  audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

  Právne vymedzenie pohľadávok a záväzkov ako východisko pre účtovné zobrazenie POHĽADÁVKY Pohľadávky a ich členenie – podľa druhov, podľa splatnosti Oceňovanie pohľadávok v účto...

  Seminár: Daňové a nedaňové výdavky

  Ing. Peter Horniaček  

  Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

  Daňové a nedaňové výdavky vynaložené na: daňové výdavky súvisiace s povinnosťou ich úhrady podľa osobitných predpisov, výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky, starostlivosť o zdra...

  Webinár: Daňové a nedaňové výdavky

  Ing. Peter Horniaček  

  Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

  Daňové a nedaňové výdavky vynaložené na: daňové výdavky súvisiace s povinnosťou ich úhrady podľa osobitných predpisov, výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky, starostlivosť o zdra...

  Seminár: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov

  Ing. Michaela Vidová 

  Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní,  zameranie na legislatívu zákona o dani z príjmov 

  Hmotný a nehmotný majetok podľa zákona o dani z príjmov základné podmienky pre uplatnenie daňových odpisov vymedzenie hmotného a nehmotného majetku odpisovaný majetok - budovy a stavby...

  Webinár: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov

  Ing. Michaela Vidová 

  Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní,  zameranie na legislatívu zákona o dani z príjmov 

  Hmotný a nehmotný majetok podľa zákona o dani z príjmov základné podmienky pre uplatnenie daňových odpisov vymedzenie hmotného a nehmotného majetku odpisovaný majetok - budovy a stavby...

  Seminár: Aktuálna právna úprava rozvoja OZE v SR - európska a národná legislatíva

  doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Lenka Balog Ferenčáková

  doc. JUDr. Boris Balog, PhD

  Generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva Ministerstva hospodárstva SR.  Spoluautor komentáru k zákonu o energetike, zákonu o tepelnej energetike a zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov.

  Mgr. Lenka Balog Ferenčáková

  Riaditeľka odboru energetickej a surovinovej politiky Ministerstva hospodárstva SR.

  Transpozícia smernice EP a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a jej požiadavky do právneho poriadku SR: zákon č. 363/2022 Z. z., kto...

  Webinár: Aktuálna právna úprava rozvoja OZE v SR - európska a národná legislatíva

  doc. JUDr. Boris Balog, PhD., Mgr. Lenka Balog Ferenčáková

  doc. JUDr. Boris Balog, PhD

  Generálny riaditeľ sekcie legislatívy a práva Ministerstva hospodárstva SR.  Spoluautor komentáru k zákonu o energetike, zákonu o tepelnej energetike a zákonu o podpore obnoviteľných zdrojov.

  Mgr. Lenka Balog Ferenčáková

  Riaditeľka odboru energetickej a surovinovej politiky Ministerstva hospodárstva SR.

  Transpozícia smernice EP a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov a jej požiadavky do právneho poriadku SR: zákon č. 363/2022 Z. z., kto...

  Seminár: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva

  Ing. Mária Cvečková, CA 

  Audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

  10.05.2023  Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva Čo je hmotným a nehmotným majetkom vymedzenie/druhy majetku, členenie majetku, rozdielne prístupy účtovné a daňové evid...

  Webinár: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva

  Ing. Mária Cvečková, CA 

  Audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

  Čo je hmotným a nehmotným majetkom vymedzenie/druhy majetku, členenie majetku, rozdielne prístupy účtovné a daňové evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku praktické príklady Obsta...

  Online konferencia SEMINÁRE SFÉRA 15 – deň druhý

  Ing. Peter Horniaček, JUDr. Ľubica Masárová, PhD.

   

  Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

  JUDr. Ľubica Masárová, PhD., dipl. ekonóm 

  DAŇ Z PRÍJMOV Ing. Peter Horniaček Zdaňovanie virtuálnej meny Odpočet nákladov na výskum a vývoj Aktuality v transferovom oceňovaní v roku 2023 Aktuálne problémy týkajúce sa dani z príjmov...

  Online konferencia SEMINÁRE SFÉRA 15 – deň prvý

  Ing. Soňa Ugróczy, Ing. Mária Cvečková, CA

  Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o. Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.

  Ing. Mária Cvečková, CA – audítorka - členka Prezídia SKAU, členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné témy a je obľúbenou lektorkou účtovných seminárov pre odbornú verejnosť

   

  DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY Ing. Soňa Ugróczy Nevymožiteľné pohľadávky/neuhradené záväzky – oprava základu dane a oprava odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru a služby...

  Dvojdňový seminár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov

  Ing. Peter Horniaček, Ing. Miroslava Brnová

  Ing. Peter Horniaček  

  Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

  Ing. Miroslava Brnová,

  Ministerstvo financií Slovenskej republikyOdbor priamych daní

  4.10.2023 Daň z príjmov fyzickej osobyIng. Miroslava Brnová Základné pojmy a ich vplyv na aplikáciu princípov upravených v ustanoveniach ZDP týkajúcich sa zdanenia príjmov dosahovaných fyzickými...

  Dvojdňový webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov

  Ing. Peter Horniaček, Ing. Miroslava Brnová

  Ing. Peter Horniaček  

  Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

  Ing. Miroslava Brnová,

  Ministerstvo financií Slovenskej republikyOdbor priamych daní

  4.10.2023 Daň z príjmov fyzickej osobyIng. Miroslava Brnová Základné pojmy a ich vplyv na aplikáciu princípov upravených v ustanoveniach ZDP týkajúcich sa zdanenia príjmov dosahovaných fyzickými...

  Seminár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch - dodávky tovaru

  Ing. Martin Ťažký,

  špecialista a odborník v oblasti dane z pridanej hodnoty, dlhoročný pracovník Finančného riaditeľstva SR, lektor Finančného riaditeľstva SR pre oblasť DPH

  Miesto dodania tovaru (základy – bez ktorých to nejde) pri dodávkach tovaru spojených s prepravou, pri dodaní tovaru s inštaláciou a montážou, pri dodaní tovaru bez prepravy, pri predaji tovaru n...

  Webinár: Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch - dodávky tovaru

  Ing. Martin Ťažký,

  špecialista a odborník v oblasti dane z pridanej hodnoty, dlhoročný pracovník Finančného riaditeľstva SR, lektor Finančného riaditeľstva SR pre oblasť DPH

  Miesto dodania tovaru (základy – bez ktorých to nejde) pri dodávkach tovaru spojených s prepravou, pri dodaní tovaru s inštaláciou a montážou, pri dodaní tovaru bez prepravy, pri predaji tovaru n...

  Webinár: Daň vyberaná zrážkou

  Ing. Miroslava Brnová,

  Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Odbor priamych daní

  Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (zmluvy o ZDZ) Zákon o správe daní č. 563/2009 Z.z. (daňo...

  Webinár: Odpočet nákladov na výskum a vývoj a jeho uplatnenie v daňovom priznaní

  Ing. Peter Horniaček, Ing. Martin Gondár

  Ing. Peter Horniaček

  Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

  Ing. Martin Gondár

  Managing partner poradenskej spoločnosti. Martin má viac ako 10 ročné skúsenosti s poradenstvom pri uplatňovaní superodpočtu na výskum a vývoj na Slovensku i v Česku.

  Identifikácia výskumno-vývojových činností vo firme definícia výskumu a vývoja, Frascati Manuál, nutnosť podpory výskumu a vývoja výskum a vývoj podľa účtovných predpisov ktoré činnost...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.