Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daňové a nedaňové výdavky u PO v roku 2024

  Osobná účasť
  Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, videzáznam zo seminára, obed, občerstvenie, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer
  75,00 €
  Prihlásiť sa
  Online
  Vstup na webinár pre 1 osobu, študijné materiály, videzáznam zo seminára, online vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer
  60,00 €
  Prihlásiť sa
  Lektor

  Ing. Peter Horniaček

  Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

  Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

  Viac o lektorovi

  Program

  1. Daňové a nedaňové výdavky vynaložené na:
  - daňové výdavky súvisiace s povinnosťou ich úhrady podľa osobitných predpisov,

  - výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky, starostlivosť o zdravie
     a) BOZP,
     b) vzdelávanie zamestnancov – posúdenie vzdelávania na strane zamestnanca a zamestnávateľa – rozdiely v posúdení
     c) duálne vzdelávanie,
     d) stravovanie zamestnancov na pracovisku (vlastné stravovacie zariadenie, finančný príspevok a gastrolístok) vrátane posúdenia na strane zamestnanca, príspevok na stravu zo sociálneho fondu, príspevok nad rámec zákonnej povinnosti, metodický pokyn FS SR k stravovaniu,
     e) príspevok zamestnávateľa na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa – povinnosť zamestnávateľa, dobrovoľnosť príspevku, podmienky, oprávnené výdavky
     f) výdavky v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov – zmena pri tzv. podnikových škôlkach a jasliach,

  - reklamu a prezentáciu podnikateľskej činnosti daňovníka – existujúce limity, reklamné propagačné predmety v sume max. 17 eur/ks; dary a darčekové poukážky

  - výdavky na duálne vzdelávanie žiakov/študentov stredných odborných škôl – posúdenie výdavkov na žiakov a výdavkov vzniknutých strednej odbornej škole, možnosť zníženia základu dane zamestnávateľa v paušálnej výške na žiaka,

  - vstupnú cenu cenných papierov a obchodných podielov pri ich predaji, možnosť oslobodenia výnosu z predaja a následné vylúčenie výdavkov súvisiacich s oslobodeným príjmom, pojem vklad na účely ZDP, úroky z úverov na obstaranie cenných papierov a obchodných podielov,

  - spotrebu PHL – motorové vozidlo využívané na podnikanie vrátane kombinácie s použitím na súkromné účely, spôsoby uplatňovania PHL do daňových výdavkov vrátane elektromobilov, nákladné automobily a pracovné mechanizmy, limitácia odpisov a operatívneho nájomného pre motorové vozidlá so vstupnou cenou 48 tis. € a viac, informácia FR SR so zameraním na elektromobily,

  - daňovú zostatkovú cenu hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení – daňové posúdenie pri rôznych spôsoboch vyradenia (predaj, škoda, živelná pohroma, neznámy páchateľ), zmarená investícia a jej zahrnovanie do základu dane, vstupná cena neodpisovaného majetku,

  - finančný prenájom (lízing), odpisovanie, vyraďovanie z rôznych dôvodov a posúdenie daňovej zostatkovej ceny,

  - DPH – postup u platiteľa a neplatiteľa DPH, DPH vzťahujúca sa k hmotnému a nehmotnému majetku, uplatňovanie DPH koeficientom a zmena účelu použitia vo vzťahuj k uplatneniu daňového výdavku,

  - členské príspevky v závislosti od povinného / nepovinného členstva, uplatnenie daňového výdavku, limitácia, posúdenie na strane prijímateľa príspevku,

  - tvorbu fondov zo zisku – sociálny fond, kapitálový fond z príspevkov, výdavky na vyplácané dividendy, rezervný fond,

  - zaobchádzanie s pohľadávkami – podmienky zahrnovania tvorby opravnej položky do daňových výdavkov, daňovo uznaný odpis a postúpenie pohľadávky, príslušenstvo pohľadávky, pojem premlčania na účely ZDP, úpravy základu dane pri odpise, postúpení, ak k pohľadávke bola tvorená v minulosti daňovo uznaná opravná položka, čiastočná úhrada pohľadávky vo vzťahu k tvorbe opravnej položky,

  - tvorbu rezerv – tvorba rezerv považovaná za daňový výdavok, nedaňové rezervy a úpravy základu dane, rezervy účtované ako zníženie výnosov,

  - osobnú spotrebu – výdavky na obstaranie, používanie, udržiavanie majetku používaného aj na súkromné účely uznané v preukázateľnej výške alebo ich paušalizácia,

  - úroky z úverov a pôžičiek od závislých osôb, vrátane súvisiacich výdavkov, kapitalizované úroky, výnimky,

  - dary – materiálne dary na humanitárne účely,

  - obstarávaciu cenu zásob vyradeného tovaru, rozdiel oproti obstarávacej cene materiálu,

  - ostatné

  2. Diskusia

  Harmonogram

  08:00 - 09:00 registrácia
  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 11:45 prednáška
  11:45 - 12:45 obed
  12:45 - 14:15 prednáška
  14:15 - 14:30 prestávka
  14:30 - 15:30 prednáška

  Poznámka

  Prihlasovacie údaje, materiály a organizačné pokyny zasielame v pracovný deň pred konaním seminára. Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať vopred, minimálne 3 dni pred konaním seminára.

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelávanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

  Miesto konania

  sféra, a.s.

  Twin City A, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava

  Komfortné prostredie taktiež vplýva na kvalitu vzdelávania, preto sú naše školiace priestory vybavené modernou technikou, regulovanou klimatizáciou, ergonomickými stoličkami, zásuvkami pri každom mieste a internetovým pripojením. Dizajn miestnosti je navrhnutý v čistých líniách a v minimalistickom štýle bez rušivých elementov. 

  Počas prestávok v rámci seminárov si každý účastník môže vychutnať čerstvú kávu pri panoramatickom výhľade na Bratislavu. Príďte si vyskúšať kvalitu seminárov sféra a zistiť na vlastnej koži, že u nás je vždy jedinečná atmosféra.

  Mohlo by vás zaujímať

  Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch

  Ing. Martin Ťažký Finančné riaditeľstvo SR

  Dvojdňový seminár zameraný na vybrané ustanovenia zákona o DPH. K dispozícii sú aj jednotlivé dni osobitne, online forma aj osobná účasť.

  Kompletný výklad zákona o DPH

  Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo MF SR, odbor nepriamych daní

  Deň prvý: 1. Charakteristika DPH:      1.1. Čo je to vlastne daň z pridanej hodnoty?2. Predmet dane     2.1. Analýza podmienok kedy jednotlivé transakcie podliehajú DPH a kedy nie3. Zdaniteľná osob...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.