Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Všeobecné obchodné podmienky

  OBCHODNÉ PODMIENKY PORTÁLU Semináre SFÉRA

  • Na portáli Semináre SFÉRA je možné zakúpiť si vzdelávacie aktivity: online webinár, videoškolenie alebo prezenčný seminár.
  • Poskytovateľom služieb portálu Semináre SFÉRA a organizátorom vzdelávacích aktivít je:

  SFÉRA, a.s.
  so sídlom: Twin City A, Karadžičova 2, 811 08 Bratislava
  IČO: 35 757 736
  DIČ: 2020212007
  IČ DPH: SK2020212007

  • Záujemca o účasť na vzdelávacej aktivite vypĺňa online registračný formulár, ktorý je zároveň záväznou prihláškou a stáva sa objednávateľom. Registrácia sa považuje za záväznú objednávku. Objednávateľ môže naraz registrovať viacero účastníkov z rovnakej spoločnosti.
  • Účastnícky poplatok zahŕňa:
    • v prípade prezenčného seminára: vstup na vybraný seminár, organizačné zabezpečenie, materiálovo-technické zabezpečenie, občerstvenie, obed, ak nie je uvedené inak.
    • v prípade online webinára: prístup na online prenos na vybraný online webinár, organizačné zabezpečenie, materiálovo-technické zabezpečenie a záznam z online webinára po dobu 5 pracovných dní.
    • v prípade videoškolenia: prístup na pozretie videoškolenia, materiálové zabezpečenie, ak nie je uvedené inak.
  • Po odoslaní registračného formulára obdrží objednávateľ zálohovú faktúru, ktorá bude odoslaná spolu s potvrdením registrácie na e-mail zadaný v registračnom formulári. Poplatok za vzdelávaciu aktivitu je potrebné zaplatiť pred konaním vzdelávacej aktivity. Celkovú sumu s DPH objednávateľ uhradí prevodom na bankový účet SK28 1100 0000 0026 2304 0147 alebo platobnou kartou (podľa výberu spôsobu úhrady). Ak sa vzdelávacia aktivita nekoná v mesiaci, v ktorom organizátor prijme platbu, zašle objednávateľovi daňový doklad k prijatej platbe. Vyúčtovaciu faktúru vystaví a zašle organizátor po uskutočnení vzdelávacej aktivity. 
  • V prípade zaplnenia kapacity prezenčného seminára/online webinára organizátor uverejní túto skutočnosť na webovom portáli priamo pri prezenčnom seminári/online webinári pod statusom „Obsadený“. Na takto označený prezenčný seminár/online webinár nie je možné sa prihlásiť. Organizátor si vyhradzuje právo prihlášku neprijať v prípade naplnenia kapacity. O tejto skutočnosti bude objednávateľa následne informovať.
  • Organizačné pokyny s miestom konania, dátumom, časom, a s ďalšími potrebnými informáciami organizátor zašle všetkým prihláseným objednávateľom/účastníkom včas pred uskutočnením prezenčného seminára/online webinára.
  • Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu, miesta konania a lektora prezenčného seminára/online webinára. O takýchto zmenách bude prihlásený účastník včas upozornený a následne sa môže rozhodnúť, či registráciu na vzdelávaciu aktivitu zruší alebo nie.
  • Pokiaľ sa objednávateľ nemôže osobne zúčastniť prezenčného seminára/online webinára môže poslať za seba náhradníka, musí však o tom informovať organizátora písomnou alebo telefonickou formou, najneskôr 1 pracovný deň pred začiatkom vzdelávacej aktivity.
  • Zrušenie účasti je možné s nárokom na vrátenie platby najneskôr do 3 dní pred konaním prezenčného seminára/online webinára. Pri zrušení účasti dva a menej dní pred konaním prezenčného seminára/online webinára alebo pri neúčasti na vzdelávacej aktivite je splatný celý účastnícky poplatok.
  • Organizátor si vyhradzuje právo zrušiť prezenčný seminár z dôvodu zákazu konania hromadných podujatí nariadením epidemiologických opatrení alebo obmedzení platných na vymedzenom území SR, o čom bude prihlásený účastník včas informovaný.
  • Objednávateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že z prezenčného seminára/online webinára, ktorého sa objednávateľ zúčastní, je vyhotovovaný audiovizuálny záznam, ktorý je v reálnom, alebo neskoršom čase šírený prostredníctvom služieb internetu alebo iných prevádzkových služieb. 
  • Akékoľvek použitie obrazových alebo audiovizuálnych záznamov zo seminára je možné len s písomným súhlasom organizátora.
  • Dané obchodné podmienky platia aj pre objednávateľov, ktorí využijú inú formu prihlásenia účastníkov na seminár ako portál www.seminare.sfera.sk.

  AUTORSKÉ PRÁVA

  Autorské práva sú vyhradené. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia vlastníka stránok seminare.sfera.sk je zakázané.

  ZÁVEREČNÉ PREHLÁSENIE

  Vzťahy neobsiahnuté v obchodných podmienkach sa riadia platnými právnymi normami Slovenskej republiky.

  Tieto obchodné podmienky portálu Semináre SFÉRA sú platné a účinné dňom ich zverejnenia.

  V Bratislave dňa 12.11.2021

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.