všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo Usmernenie č. 8/DZPaU/2022 k účtovaniu a zdaňovaniu príspevku za ubytovanie odídenca


12. 4. 2022

Finančné riaditeľstvo SR zverejnilo Usmernenie č. 8/DZPaU/2022 k účtovaniu a zdaňovaniu príspevku za ubytovanie odídenca  

Národná rada SR dňa 22.03.2022 schválila zákon č. 92/2022 Z. z. o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, ktorým bolo celkovo novelizovaných 17 právnych predpisov, na základe ktorých je možné poskytnúť pomoc odídencom z Ukrajiny. Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, t.j. od 30.03.2022 a okrem iného upravuje aj podmienky pre:

I. poskytnutie príspevku na ubytovanie odídenca, a to podľa:

 • zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o azyle“)

V súlade s § 36a zákona o azyle sa príspevok na ubytovanie:

 • poskytuje prostredníctvom obce, v ktorej územnom obvode sa poskytuje odídencovi ubytovanie,
 • príspevok poskytuje obec osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť slúžiacu na bývanie v jej územnom obvode, ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencom,
 • stanovuje sa maximálna súhrnná suma poskytovaných príspevkov,
 • príspevok sa vypláca oprávnenej osobe (fyzická osoba, právnická osoba, RO, PO), ak sú splnené zákonom stanovené podmienky v § 36a ods. 2,
 • obec vypláca príspevok jednotlivým oprávneným osobám a jednotlivým ďalším oprávneným osobám do 5 pracovných dní od prijatia sumy poukázanej Ministerstvom vnútra SR; 
 • zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o podpore cestovného ruchu“)

V súlade s § 27k zákona o podpore cestovného ruchu sa príspevok na ubytovanie:

 • poskytuje prostredníctvom MDaV SR za ubytovanie v ubytovacom zariadení na území SR,
 • ubytovacím zariadením sa rozumie budova, v ktorej sa verejnosti celoročne alebo sezónne poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby,
 • poskytne na základe žiadosti podanej fyzickou alebo právnickou osobou poskytujúcou ubytovanie podľa § 10 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), odo dňa vyhlásenia mimoriadnej situácie, ak poskytne ubytovanie odídencovi a uzavrie s MDaV SR zmluvu o poskytnutí príspevku za ubytovanie,
 • výšku príspevku za ubytovanie, dobu jeho poskytovania a náležitosti zmluvy o poskytnutí príspevku za ubytovanie ustanovuje Nariadenie vlády SR č. 100/2022 Z. z. o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine, najdlhšie do 30. júna 2022. 

II. spôsob zaúčtovania a zdanenia príspevku na ubytovanie u príjemcu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) v z.n.p. 

 • príspevok poskytnutý právnickej osobe
 • nárok na dotáciu/príspevok sa účtuje v súlade s § 52a ods. 1 Opatrením MF SR č. 23054/2002-92 – Postupy účtovanie pre podnikateľov v podvojnom účtovníctve, t.j. nárok na dotáciu/príspevok sa účtuje na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu, ak je takmer isté, že sú splnené podmienky súvisiace s poskytnutím dotácie a v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti,
 • vo všeobecnosti platí, že dotácie, podpory a príspevky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie a iných zdrojov sú predmetom dane z príjmov a sú zdaniteľným príjmom a zahrnujú sa do základu dane v súlade s účtovníctvom [§ 17 ods. 1 písm. b) ZDP]; výdavky oprávnenej právnickej osoby, napr. prevádzkové výdavky na služby a energie nehnuteľnosti poskytnutej na bývanie sú daňovým výdavkom v súlade s § 2 písm. i) a § 19 ods. 2 písm. m) ZDP;

Výnimka: Ak príjemcom príspevku na bývanie je právnická osoba – nezaložená/nezriadená za účelom podnikania podľa § 12 ods. 3 ZDP, pričom príjem z prenájmu má podľa § 13 ZDP od dane z príjmov oslobodený, napr. obec, VÚC, zaúčtovaný príspevok nezahrnie do základu dane, ale rovnako aj výdavky (náklady), ktoré možno priamo priradiť k príspevku, napr. výdavky (náklady) na spotrebu energií v poskytnutej nehnuteľnosti alebo nebytovej budove, sa v nadväznosti na § 21 ods. 1 písm. j) vylúčia zo základu dane; 

 • príspevok poskytnutý fyzickej osobe
 • príspevok podľa § 36a zákona o azyle je podľa § 9 ods. 2 písm. j) ZDP od dane oslobodený, aj je poskytovaný fyzickej osobe nepodnikateľovi,
 • príspevok podľa § 36a zákona o azyle a príspevok podľa § 27k zákona o podpore cestovného ruchu ak je poskytnutý v súvislosti s výkonom činnosti, z ktorej plynú príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov, je zdaniteľným príjmom, na ktorý je možné uplatniť daňové výdavky spojené s ubytovaním. 

Úplné znenie Usmernenia FR SR k príspevku na ubytovanie odídenca nájdete TU:

Organizačný útvar: odbor daňovej metodiky (financnasprava.sk) 

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR, apríl 2022

 

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies