Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Účtovné

  25. 4. 2024

  17/DZPaU/2024/I - Informácia k postupu účtovania vrátenia kompenzácií k cenám energií podľa nariadení vlády SR


  17/DZPaU/2024/I
  Informácia k postupu účtovania vrátenia kompenzácií
  k cenám energií podľa nariadení vlády SR

  Na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla, Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia (ďalej len „nariadenia vlády SR“) vydalo Finančné riaditeľstvo SR dňa 27.1.2023 Metodické usmernenie pre dodávateľov energií k daňovému a účtovnému zaobchádzaniu v súvislosti s poberaním kompenzácií k cenám energií podľa nariadení vlády SR za účelom poskytnutia informácií k daňovému zaobchádzaniu a účtovaniu dodávok energií, ktoré podliehajú kompenzáciám Ministerstva hospodárstva SR na pokrytie rozdielu ceny v dôsledku zvýšenia cien tepla, plynu a elektriny (ďalej aj „energií“).

  V uvedenom usmernení sa uvádza okrem iného postup účtovania poskytnutých kompenzácií k cenám energií v zmysle nariadení vlády SR (ďalej len „kompenzácia“). Základné princípy účtovania poskytnutia kompenzácií u dodávateľa energií sú nasledovné:

  • V deň prijatia oznámenia o schválení žiadosti o kompenzáciu sa v účtovníctve dodávateľa energií účtuje nárok na kompenzáciu na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu súvzťažne v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období (ďalej len „účet 384“), i keď sa celá kompenzácia vzťahuje na jedno účtovné obdobie. Účet 384 v tomto prípade slúži na to, aby bol v správnom momente zaúčtovaný výnos v alikvotnej časti kompenzácie.
  • Účet 384 sa rozpúšťa v prospech účtu 602 – Tržby z predaja služieb a platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH) aj v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty, keďže ide o kompenzáciu nerealizovaných  výnosov z bežnej činnosti dodávateľa energií, a to v deň dodania energií alebo v deň prijatia  kompenzácie, ak je prijatá skôr ako je dodanie energií.

  Z uvedeného postupu účtovania poskytnutia kompenzácií vyplýva, že ide o špecifické účtovanie, keďže sa neúčtujú v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti, tak ako bežne poskytnuté dotácie, ale na účet 602 – Tržby z predaja služieb (jedná o kompenzáciu nerealizovaných výnosov z bežnej činnosti dodávateľa energií). Rovnako je neštandardné účtovanie na účte 384, ktorý slúži na to, aby bol v správnom momente zaúčtovaný výnos v alikvotnej časti kompenzácie. Rozpustenie sumy na účte 384 do výnosov v deň dodania energie alebo v deň prijatia kompenzácie v niektorých prípadoch nezodpovedá objemu dodanej energii, čo vo veľkej miere ovplyvňuje výšku zaúčtovaných výnosov.

  Zúčtovanie kompenzácií sa vykoná na základe skutočne nameraných údajov o dodávke energie a v prípade, ak poskytnutá kompenzácia nezodpovedá skutočne dodanej energii, dodávateľ energie je povinný časť kompenzácie vrátiť v termíne podľa nariadení vlády SR.

  Vzhľadom na vyššie uvedený neštandardný spôsob účtovania poskytnutia kompenzácií a navýšených výnosov (ktoré nezodpovedá dodávke energie), odporúčame u dodávateľa energií najneskôr ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka za príslušné účtovné obdobie, zaúčtovať spätne rozpustenie účtu 384, a to účtovným zápisom MD 602 / D 384 vo výške, v akej bude musieť kompenzáciu vrátiť v nadväznosti na skutočné dodanie energie, ak do dňa zostavenia účtovnej závierky túto skutočnosť vie posúdiť. Zároveň  zaúčtuje záväzok vrátiť kompenzáciu súvzťažne s účtom 384.

  Dodávateľ energií – platiteľ DPH účtuje v súvislosti s vrátením kompenzácií aj o DPH podľa podmienok ustanovených zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

  Z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa zníženie výnosov zahŕňa do základu dane z príjmov v súlade s účtovníctvom.

  Originál správy si prečítate na tomto odkaze.

  Zdroj: financnasprava.sk

  Odpočítanie DPH na vstupe v kontexte judikatúry ESD

  Ing. Michaela Salayová

  Mohlo by vás zaujímať

  19/DZPaU/2024/MU Usmernenie k účtovaniu DPH v prípadoch podľa § 25a a § 53b zákona o DPH a k vplyvu na základ dane z príjmov daňovníka

  19/DZPaU/2024/MUUsmernenie k účtovaniu DPH v prípadoch podľa § 25a a § 53b zákona o DPHa k vplyvu na základ dane z príjmov daňovníka Finančné riaditeľstvo SR na zabezpečenie jednotného postupu pri...

  18/DZPaU/2024/MU - Usmernenie k povinnostiam obchodných spoločností, ktoré sa zrušujú s likvidáciou

  18/DZPaU/2024/MUUsmernenie k povinnostiam obchodných spoločností podľa zákonač. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré sa zrušujús likvidáciou Z dôvodu zabezpečenia jednot...

  Opatrenie MPSVaR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

  OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zo 4. apríla 2024 o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Ministers...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.