Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daňové Minimálna daň Právnické osoby

  28. 3. 2024

  Usmernenie k plateniu minimálnej dane právnickej osoby v prípade daňovníka, ktorý sa v priebehu roka 2024 zrušuje bez likvidácie s právnym nástupníctvom

  14/DZPaU/2024/MU
  Usmernenie k plateniu minimálnej dane právnickej osoby
  v prípade daňovníka, ktorý sa v priebehu roka 2024 zrušuje bez likvidácie
  s právnym nástupníctvom

  Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri platení minimálnej dane právnickej osoby v prípade daňovníka, ktorý sa v priebehu roka 2024 zrušuje bez likvidácie s právnym nástupníctvom, v súlade s § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

  1. Právny rámec

  S účinnosťou od 1.1.2024 sa do ZDP doplnil v § 46b inštitút minimálnej dane právnickej osoby (ďalej len „minimálna daň“).

  V súlade s § 46b ods. 1 ZDP minimálna daň je daň po odpočítaní úľav na dani podľa § 30a (úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci podľa zákona č. 57/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov) alebo § 30b (úľava na dani pre prijímateľa stimulov podľa zákona č. 185/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) alebo § 52 ods. 3 a 4 (úľavy na dani podľa § 35, § 35a, § 35b a § 35c zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov) a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí podľa § 45 ZDP, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré: 

  • je jeho daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní nižšia ako ustanovená výška minimálnej dane,
  • vykázal daňovú stratu.

  Výška minimálnej dane závisí od výšky zdaniteľných príjmov (výnosov), ktoré daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie.

  V súlade s § 46b ods. 2 ZDP, ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy):

  • neprevyšujúce sumu 50 000 eur (vrátane), platí minimálnu daň vo výške 340 eur,
  • prevyšujúce sumu 50 000 eur a neprevyšujúcu sumu 250 000 eur (vrátane), platí minimálnu daň vo výške 960 eur,
  • prevyšujúce sumu 250 000 eur a neprevyšujúcu sumu 500 000 eur (vrátane), platí minimálnu daň vo výške 1 920 eur,
  • prevyšujúce sumu 500 000 eur, platí minimálnu daň vo výške 3 840 eur.

  Minimálna daň sa znižuje na polovicu, ak daňovník zamestnáva zamestnancov so zdravotným postihnutím, pričom priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím je najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 425/2023 Z. z. Na základe predmetnej vyhlášky je spôsob výpočtu uvedeného ukazovateľa ustanovený v štvrťročnom výkaze o práci „Práca/A 2-04“.

  V súlade s § 46b ods. 6 ZDP za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sa výška minimálnej dane vypočíta vo výške súčinu 1/12 minimálnej dane a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.

  Minimálna daň je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 ZDP (§ 46b ods. 4 ZDP).

  V § 46b ods. 7 ZDP sú vymedzení daňovníci, ktorí minimálnu daň neplatia. Ide o nasledovných daňovníkov:

  • novovzniknutý daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
  • daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie, verejná obchodná spoločnosť a Národná banka
   Slovenska,
  • daňovník, ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • daňovník, za zdaňovacie obdobie počas likvidácie (§ 41 ods. 4 ZDP),
  • daňovník, za zdaňovacie obdobie počas konkurzu (§ 41 ods. 6 ZDP),
  • zrušujúci sa daňovník za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (§ 41 ods. 8 prvá veta ZDP),
  • zrušujúci sa daňovník zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku za zdaňovacie obdobie podľa § 41 ods. 8 druhá veta ZDP,
  • daňovník pri zmene sídla alebo miesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak prestáva byť daňovým rezidentom a súčasne mu vzniká na území Slovenskej republiky stála  prevádzkareň za zdaňovacie obdobie podľa § 41 ods. 12 ZDP,
  • daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o zrušení daňovníka a zverejnené oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti alebo družstva a nebol podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu so zloženým preddavkom a nebol ani podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok daňovníka za zdaňovacie obdobie ukončené dňom výmazu daňovníka z obchodného registra (§ 41 ods. 13 ZDP),
  • daňovník za zdaňovacie obdobie dodatočnej likvidácie (§ 41 ods. 14 ZDP),
  • pozemkové spoločenstvo, ak dosahuje len príjmy z činností podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, pričom jeho zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujú sumu 10 000 eur,
  • daňovník počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bolo daňovníkovi doručené oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti. Ak bol daňovník po zverejnení oznámenia o zrušení spoločnosti upovedomený o ukončení konania o zrušení spoločnosti a súčasne nevstúpil do likvidácie pred rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti, je povinný podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, za ktoré neplatil minimálnu daň, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bolo daňovníkovi doručené oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti, do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol daňovník upovedomený o ukončení konania o zrušení spoločnosti a súčasne nevstúpil do likvidácie. V tejto lehote je priznaná minimálna daň splatná.

  V súlade s prechodným ustanovením § 52zzz ods. 5 ZDP sa § 46b v znení účinnom od 1.1.2024 prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1.1.2024 okrem zdaňovacieho obdobia podľa § 52zzz ods. 6. Podľa tohto ustanovenia daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2024, neplatí minimálnu daň podľa § 46b ZDP za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.
  Podľa prechodného ustanovenia § 52zzz ods. 7 ZDP daňovník, ktorý v kalendárnom roku 2024 mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, platí minimálnu daň podľa § 46b za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny spolu s minimálnou daňou za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie.

  Z vyššie uvedeného vyplýva, že daňovník, ktorý sa v priebehu roka 2024 zrušuje bez likvidácie s právnym nástupníctvom, tzn. že zaniká v dôsledku premeny alebo cezhraničnej premeny, nie je uvedený medzi daňovníkmi, ktorí neplatia minimálnu daň, a preto je tento daňovník povinný platiť minimálnu daň v pomernej výške v súlade s § 46b ods. 6 ZDP, ak za zdaňovacie obdobie ukončené dňom, ktorý predchádza rozhodnému dňu, vykáže daňovú povinnosť, ktorá je nižšia ako ustanovená výška minimálnej dane alebo ak za predmetné zdaňovacie obdobie vykáže daňovú stratu.

  V súlade s § 49 ods. 6 ZDP, ak daňovník zaniká v dôsledku premeny alebo cezhraničnej premeny, je tento daňovník alebo jeho právny nástupca povinný podať daňové priznanie v lehote uvedenej v § 49 ods. 2 ZDP za zdaňovacie obdobie ukončené ku dňu podľa osobitného predpisu, tzn. za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu, v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

  Originál správy spolu so staťou 2. Tlačivo daňového priznania a 3. Vyplnenie tlačiva daňového priznania v konkrétnych príkladoch si prečítate na tomto odkaze.

  Zdroj: financnasprava.sk

  Preukazovanie osoby skutočného vlastníka príjmu a súvisiace zdaňovanie pasívnych príjmov

  Ing. Dana Slivková

  Mohlo by vás zaujímať

  FS varuje občanov, opäť sa šíri podvodný email

  Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Ide o falošné upozornenie na vrátenie finančných prostriedkov. Mail obsahuje falošné informácie a FS takýto email...

  Finančná správa upozorňuje na ďalší podvodný email

  BRATISLAVA – 27.03.2024: Finančná správa (FS) opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Zasielajú im podvodný email v súvislosti s vrátením financií investovaných do krypt...

  Zmeny v tlačivách k dani z príjmov

  Finančná správa prináša zoznam hlavných zmien v tlačivách k dani z príjmu. Týkajú sa bonusu na vyživované dieťa, bonusu na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie, odpočtu daňovej straty, n...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.