Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daňové Minimálna daň Právnické osoby

  28. 3. 2024

  Usmernenie k plateniu minimálnej dane právnickej osoby v prípade daňovníka, ktorý sa v priebehu roka 2024 zrušuje bez likvidácie s právnym nástupníctvom

  14/DZPaU/2024/MU
  Usmernenie k plateniu minimálnej dane právnickej osoby
  v prípade daňovníka, ktorý sa v priebehu roka 2024 zrušuje bez likvidácie
  s právnym nástupníctvom

  Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri platení minimálnej dane právnickej osoby v prípade daňovníka, ktorý sa v priebehu roka 2024 zrušuje bez likvidácie s právnym nástupníctvom, v súlade s § 46b zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“).

  1. Právny rámec

  S účinnosťou od 1.1.2024 sa do ZDP doplnil v § 46b inštitút minimálnej dane právnickej osoby (ďalej len „minimálna daň“).

  V súlade s § 46b ods. 1 ZDP minimálna daň je daň po odpočítaní úľav na dani podľa § 30a (úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci podľa zákona č. 57/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov) alebo § 30b (úľava na dani pre prijímateľa stimulov podľa zákona č. 185/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov) alebo § 52 ods. 3 a 4 (úľavy na dani podľa § 35, § 35a, § 35b a § 35c zákona č. 366/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov) a po zápočte dane zaplatenej v zahraničí podľa § 45 ZDP, ktorú platí daňovník za každé zdaňovacie obdobie, za ktoré: 

  • je jeho daňová povinnosť vypočítaná v daňovom priznaní nižšia ako ustanovená výška minimálnej dane,
  • vykázal daňovú stratu.

  Výška minimálnej dane závisí od výšky zdaniteľných príjmov (výnosov), ktoré daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie.

  V súlade s § 46b ods. 2 ZDP, ak daňovník dosiahol za zdaňovacie obdobie zdaniteľné príjmy (výnosy):

  • neprevyšujúce sumu 50 000 eur (vrátane), platí minimálnu daň vo výške 340 eur,
  • prevyšujúce sumu 50 000 eur a neprevyšujúcu sumu 250 000 eur (vrátane), platí minimálnu daň vo výške 960 eur,
  • prevyšujúce sumu 250 000 eur a neprevyšujúcu sumu 500 000 eur (vrátane), platí minimálnu daň vo výške 1 920 eur,
  • prevyšujúce sumu 500 000 eur, platí minimálnu daň vo výške 3 840 eur.

  Minimálna daň sa znižuje na polovicu, ak daňovník zamestnáva zamestnancov so zdravotným postihnutím, pričom priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách so zdravotným postihnutím je najmenej 20 % z celkového priemerného evidenčného počtu zamestnancov vo fyzických osobách podľa Vyhlášky Štatistického úradu SR č. 425/2023 Z. z. Na základe predmetnej vyhlášky je spôsob výpočtu uvedeného ukazovateľa ustanovený v štvrťročnom výkaze o práci „Práca/A 2-04“.

  V súlade s § 46b ods. 6 ZDP za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sa výška minimálnej dane vypočíta vo výške súčinu 1/12 minimálnej dane a počtu kalendárnych mesiacov zdaňovacieho obdobia.

  Minimálna daň je splatná za príslušné zdaňovacie obdobie v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 ZDP (§ 46b ods. 4 ZDP).

  V § 46b ods. 7 ZDP sú vymedzení daňovníci, ktorí minimálnu daň neplatia. Ide o nasledovných daňovníkov:

  • novovzniknutý daňovník, ktorý podáva daňové priznanie prvýkrát, okrem daňovníka, ktorý je právnym nástupcom daňovníka zrušeného bez likvidácie,
  • daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie, verejná obchodná spoločnosť a Národná banka
   Slovenska,
  • daňovník, ktorý prevádzkuje aj chránenú dielňu alebo chránené pracovisko podľa § 55 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • daňovník, za zdaňovacie obdobie počas likvidácie (§ 41 ods. 4 ZDP),
  • daňovník, za zdaňovacie obdobie počas konkurzu (§ 41 ods. 6 ZDP),
  • zrušujúci sa daňovník za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku (§ 41 ods. 8 prvá veta ZDP),
  • zrušujúci sa daňovník zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku za zdaňovacie obdobie podľa § 41 ods. 8 druhá veta ZDP,
  • daňovník pri zmene sídla alebo miesta skutočného vedenia obchodnej spoločnosti alebo družstva, ak prestáva byť daňovým rezidentom a súčasne mu vzniká na území Slovenskej republiky stála  prevádzkareň za zdaňovacie obdobie podľa § 41 ods. 12 ZDP,
  • daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie o zrušení daňovníka a zverejnené oznámenie o predpoklade úpadku spoločnosti alebo družstva a nebol podaný návrh na ustanovenie likvidátora spolu so zloženým preddavkom a nebol ani podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok daňovníka za zdaňovacie obdobie ukončené dňom výmazu daňovníka z obchodného registra (§ 41 ods. 13 ZDP),
  • daňovník za zdaňovacie obdobie dodatočnej likvidácie (§ 41 ods. 14 ZDP),
  • pozemkové spoločenstvo, ak dosahuje len príjmy z činností podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, pričom jeho zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujú sumu 10 000 eur,
  • daňovník počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bolo daňovníkovi doručené oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti. Ak bol daňovník po zverejnení oznámenia o zrušení spoločnosti upovedomený o ukončení konania o zrušení spoločnosti a súčasne nevstúpil do likvidácie pred rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti, je povinný podať dodatočné daňové priznanie za zdaňovacie obdobia, za ktoré neplatil minimálnu daň, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom bolo daňovníkovi doručené oznámenie o začatí konania o zrušení spoločnosti, do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol daňovník upovedomený o ukončení konania o zrušení spoločnosti a súčasne nevstúpil do likvidácie. V tejto lehote je priznaná minimálna daň splatná.

  V súlade s prechodným ustanovením § 52zzz ods. 5 ZDP sa § 46b v znení účinnom od 1.1.2024 prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1.1.2024 okrem zdaňovacieho obdobia podľa § 52zzz ods. 6. Podľa tohto ustanovenia daňovník, ktorý sa zrušuje s likvidáciou alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz v priebehu kalendárneho roka 2024, neplatí minimálnu daň podľa § 46b ZDP za zdaňovacie obdobie, ktoré končí dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie alebo dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu.
  Podľa prechodného ustanovenia § 52zzz ods. 7 ZDP daňovník, ktorý v kalendárnom roku 2024 mení zdaňovacie obdobie z kalendárneho roka na hospodársky rok, platí minimálnu daň podľa § 46b za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim dňu zmeny spolu s minimálnou daňou za bezprostredne nasledujúce zdaňovacie obdobie.

  Z vyššie uvedeného vyplýva, že daňovník, ktorý sa v priebehu roka 2024 zrušuje bez likvidácie s právnym nástupníctvom, tzn. že zaniká v dôsledku premeny alebo cezhraničnej premeny, nie je uvedený medzi daňovníkmi, ktorí neplatia minimálnu daň, a preto je tento daňovník povinný platiť minimálnu daň v pomernej výške v súlade s § 46b ods. 6 ZDP, ak za zdaňovacie obdobie ukončené dňom, ktorý predchádza rozhodnému dňu, vykáže daňovú povinnosť, ktorá je nižšia ako ustanovená výška minimálnej dane alebo ak za predmetné zdaňovacie obdobie vykáže daňovú stratu.

  V súlade s § 49 ods. 6 ZDP, ak daňovník zaniká v dôsledku premeny alebo cezhraničnej premeny, je tento daňovník alebo jeho právny nástupca povinný podať daňové priznanie v lehote uvedenej v § 49 ods. 2 ZDP za zdaňovacie obdobie ukončené ku dňu podľa osobitného predpisu, tzn. za zdaňovacie obdobie ukončené dňom predchádzajúcim rozhodnému dňu, v lehote do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

  Originál správy spolu so staťou 2. Tlačivo daňového priznania a 3. Vyplnenie tlačiva daňového priznania v konkrétnych príkladoch si prečítate na tomto odkaze.

  Zdroj: financnasprava.sk

  Odpočítanie DPH na vstupe v kontexte judikatúry ESD

  Ing. Michaela Salayová

  Mohlo by vás zaujímať

  22/DZPaU/2024/I Informácia o novele zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

  Národná rada Slovenskej republiky dňa 24. apríla 2024 schválila zákon č. 105/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia...

  Pozor na podvodné SMS správy

  Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Tentoraz im zasielajú podvodné SMS správy, v ktorých im ponúkajú vrátenie dane vo výške 100 eur, ak cez  priložen...

  Takmer polovica obchodníkov obchádza zákon

  Finančná správa dnes informovala o priebežných výsledkoch veľkej kontrolnej akcie Horúce leto 3, ktorej cieľom je odhaľovanie porušení zákona a to najmä nevydávaním pokladničných bločkov.

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.