Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daňové Daň z príjmov Metodický pokyn

  19. 4. 2024

  16/DZPaU/2024/I - Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

  16/DZPaU/2024/I
  Informácia
  o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
  [Zákon č. 46/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom
  plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení v znení neskorších
  predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony]

  Národná rada Slovenskej republiky dňa 13.2.2024 schválila zákon č. 46/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon č. 46/2024 Z. z.“).

  Zákon č. 46/2024 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) priamo doplnením nového ustanovenia § 52zzza a nepriamo zmenou zákona č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 205/2023 Z. z.“).

  1. Doplnenie § 52zzza zákona o dani z príjmov

  Podľa článku III zákona č. 46/2024 Z. z. sa s účinnosťou od 1.4.2024 dopĺňa do zákona o dani z príjmov nové ustanovenie § 52zzza a poznámka pod čiarou k odkazu 159).

  Nové prechodné ustanovenie § 52zzza zákona o dani z príjmov určuje, že každá stavba, ktorá je súčasťou súboru stavieb tvoriacich funkčný celok,159) u ktorej stavebné konanie začalo najneskôr do 31.3.2025, sa zaradí do odpisovej skupiny podľa § 26 ods. 1 samostatne.

  Poznámka pod čiarou k novému odkazu 159) odkazuje na § 43 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 46/2024 Z. z., podľa ktorého je súborom stavieb viac stavieb tvoriacich funkčný celok. Hlavnou stavbou súboru stavieb je stavba, ktorej funkcia určuje hlavný účel súboru stavieb. Súčasťou samostatne stojacej stavby sú súvisiace podzemné priestory, nadzemné konštrukcie, prípojky a technické, technologické a prevádzkové vybavenie, bez ktorých by stavba nebola kompletná a spôsobilá prevádzky.

  Z dôvodu posunu účinnosti zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výstavbe“) a následnej potreby zabezpečenia nadväznosti existujúcich právnych predpisov v stavebnej legislatíve do obdobia posunutej účinnosti zákona o výstavbe sa do zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 46/2024 Z. z. zaviedol nový pojem „súbor stavieb“. 

  V nadväznosti na uvedenú zmenu sa do zákona o dani z príjmov doplnilo prechodné ustanovenie § 52zzza vrátane odkazu 159), ktoré spresňuje, že v prípade súboru stavieb sa každá jednotlivá stavba posudzuje na účely uplatnenia daňových odpisov samostatne, hoci podľa stavebnej legislatívy ide o súbor stavieb tvoriacich funkčný celok.

  Podľa článku XI zákona č. 46/2024 Z. z. nadobúda článok III tohto zákona účinnosť 1.4.2024.

  2. Zmeny zákona o dani z príjmov vykonané na základe zmien v zákone č. 205/2023 Z. z.

  V článku IX zákona č. 46/2024 Z. z. účinného od 31.3.2024 sa menia a dopĺňajú aj jednotlivé ustanovenia zákona č. 205/2023 Z. z. 

  Zákon č. 205/2023 Z. z. v znení účinnom od 1.4.2024 v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy mení a dopĺňa aj vybrané ustanovenia zákona o dani z príjmov zamerané na zosúladenie pojmov a postupov zavedených v rámci reformy stavebnej legislatívy (Informácia o novele zákona o dani z príjmov č. 345569/2023 zo dňa 6.7.2023).

  Zákon č. 46/2024 Z. z. mení ustanovenia článku XXXII a článku LX zákona č. 205/2023 Z. z., ktoré upravujú zákon o dani z príjmov, nasledovne:

  • Podľa článku XXXII zákona č. 205/2023 Z. z. dochádza v nadväznosti na posunutie účinnosti zákona o výstavbe aj k zmene znenia a aj k posunu účinnosti prechodného ustanovenia § 52zzv zákona o dani z príjmov upravujúceho uplatňovanie daňových odpisov budov a stavieb v závislosti od momentu začatia, resp. ukončenia konania. 

  V nadpise pod § 52zzv zákona o dani z príjmov sa slová „1. apríla 2024“ nahrádzajú slovami „1. apríla 2025“. V textu § 52zzv zákona o dani z príjmov sa slová „31. marec 2024“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „31. marec 2025“ v príslušnom tvare.

  V zmysle uvedeného na účely uplatnenia daňových odpisov budovy a stavby, pri ktorých bolo podľa stavebného zákona v znení účinnom do 31.3.2025 konanie začaté a právoplatne ukončené, a budovy a stavby, pri ktorých sa postupuje v súlade s osobitným predpisom158) a pri ktorých dochádza po 31.3.2025 k zmene vymedzenia charakteru stavby, sa považujú za budovy a stavby podľa stavebného zákona v znení účinnom do 31.3.2025.

  • Podľa článku LX zákona č. 205/2023 Z. z. dochádza k zmene účinnosti vybraných ustanovení zákona o dani z príjmov takto:
   • článok XXXII bod 1 zákona č. 205/2023 Z. z., ktorý mení znenie poznámky pod čiarou k odkazu 59b) v zákone o dani z príjmov, nadobúda účinnosť 1.4.2024, t. j. znenie zostáva po 1.4.2024 nezmenené.
   • článok XXXII body 2 až 6 zákona č. 205/2023 Z. z., ktoré menia znenie poznámok pod čiarou k odkazom 106), 107), 111a) a 111b), § 22 ods. 2 písm. b) druhý bod a § 22 ods. 9 písm. c) zákona o dani z príjmov, dopĺňajú novú poznámku pod čiarou k odkazom 107a) a 111c) a nahrádzajú odkaz 107) odkazom 120aaa), § 26 ods. 6, v § 29 ods. 1 a v prílohe č. 1, nadobúda účinnosť 1.4.2025, t. j. v nadväznosti na posun účinnosti zákona o výstavbe dochádza k posunu účinnosti týchto ustanovení zákona o dani z príjmov o jeden rok.

  Článok IX zákona č. 46/2024, ktorý mení článok XXXII a článok LX zákona č. 205/2023 Z. z., nadobúda podľa článku XI zákona č. 46/2024 Z. z. účinnosť 31.3.2024.

  Originál správy si prečítate na tomto odkaze.

  Zdroj: financnasprava.sk

  Novela zákona o DPH

  Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo

  Mohlo by vás zaujímať

  MF SR ukončilo MPK k návrhu zákona o dani zo sladených nápojov

  Ministerstvo financií SR (MF SR) ukončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov a rovnako ukončilo vzájomné odborné rokovania so zástupcami...

  19/DZPaU/2024/MU Usmernenie k účtovaniu DPH v prípadoch podľa § 25a a § 53b zákona o DPH a k vplyvu na základ dane z príjmov daňovníka

  19/DZPaU/2024/MUUsmernenie k účtovaniu DPH v prípadoch podľa § 25a a § 53b zákona o DPHa k vplyvu na základ dane z príjmov daňovníka Finančné riaditeľstvo SR na zabezpečenie jednotného postupu pri...

  18/DZPaU/2024/MU - Usmernenie k povinnostiam obchodných spoločností, ktoré sa zrušujú s likvidáciou

  18/DZPaU/2024/MUUsmernenie k povinnostiam obchodných spoločností podľa zákonač. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré sa zrušujús likvidáciou Z dôvodu zabezpečenia jednot...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.