všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Zmeny v tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov


30. 11. 2022

Nedávno sme Vás  informovali o tom, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmovpoučení na vyplnenie nových daňových priznaná k dani z príjmov

Čo sa v nových tlačivách zmenilo?

Vzhľadom na zmeny zákonných podmienok pri uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa, došlo k úprave a doplneniu príslušných riadkov a textov tlačiva DP FO typ A a DP FO typ B. Do tlačiva sa zavádza nová legislatívna skratka „daňový bonus podľa zákona“.

 

DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZICKÝCH OSÔB - typ A

III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona) A DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 a § 52zzn zákona)

-  Dopĺňa sa nový riadok 32a a odkaz 7a, ktorý vypĺňa len ten daňovník, ktorý v roku 2022 začal vykonávať závislú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZoDP“).

VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona – v eurách

V súvislosti so zmenou výpočtu a uplatňovania daňového bonusu dochádza k doplneniu riadkov 57a a 57b, na ktorých daňovník uvádza nárok na daňový bonus za obdobie január-jún 2022 a júl-august 2022.

 

DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZICKÝCH OSÔB - typ B

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona) A DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 a § 52zzn zákona)

Na účely uplatnenia daňového bonusu sa dopĺňa nový riadok 34a a odkaz 9a. Tento riadok vypĺňa iba daňovník, ktorý v roku 2022 začal vykonávať závislú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy podľa § 5 ZoDP alebo ktorý začal vykonávať činnosti, z ktorých dosahuje zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZoDP počnúc 1.7.2022.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, Z PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6 zákona) – v eurách

Z dôvodu jednoznačnosti sa v texte pri zaškrtávacom poličku, ktorý sa týka mikrodaňovníka dopĺňa informácia, že toto políčko zaškrtne daňovník, ktorý spĺňa podmienky pre mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) ZoDP pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 ZoDP.

V súvislosti s posunom rokov pri uplatňovaní daňovej straty, sa mení obsahová náplň stĺpcov, resp. riadkov 47 až 54. Pričom v stĺpcoch resp. riadkoch 47 až 51 sa uvádza prehľad o vzniku daňových strát vykázaných za roky 2018 až 2021 a ich uplatnenie a v riadkoch 52 až 54 sa uvádza uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období v príslušnom zdaňovacom období.

V riadku 56 sa v súvislosti s odpočtom (výdavkov) nákladov na investície podľa § 30e ZoDP uvádza nie len odpočet výdavkov na výskum a vývoj podľa § 30c zákona, ale aj odpočet výdavkov na investície podľa § 30e. V tejto súvislosti sa dopĺňa nová príloha č. 1b – Evidencia a odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona.

IX. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona – v eurách

V riadku 116 prišlo v súvislosti v s osobitným základom dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby podľa § 51h ZoDP k úprave textu a algoritmu výpočtu.

Vzhľadom na zmenu výpočtu a uplatňovania daňového bonusu prišlo k úprave textu na riadku 117 a doplnenie nových riadkov 117a a 177b, na ktorých daňovník uvádza nárok na daňový bonus za obdobie január-jún 2022 a júl-august 2022.

 

DAŇOVÉ PRIZNANIE PRÁVNICKÝCH OSÔB

I. časť – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

V nadväznosti na zánik nároku podľa § 52zk ZoDP na zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a vypočítanou daňou sa odstraňujú zaškrtávacie polia: „Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 a § 52zk zákona“, „Platiteľ dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia na účely započítania daňovej licencie“, „Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur“ a „Polovičná výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 a § 52zk zákona“. V súvislosti so zánikom nároku na zápočet daňovej licencie boli vykonané aj úpravy vo vybraných riadkoch DP PO.

II. časť – VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE

V súvislosti so zavedením nového ustanovenia § 30e ZoDP týkajúceho sa odpočítania ustanoveného percenta výdavkov (nákladov) z odpisu z investícii podľa odseku 5 sa v časti Zníženie základu dane doplnil nový riadok 502, v ktorom daňovník uvádza výšku odpočítavaných výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona a zároveň vypĺňa novú Prílohu k § 30e zákona – Evidencia a odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona.

Na strane 13 DP PO sa do textu v zátvorke vymedzujúceho počet príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania, dopĺňa aj nová príloha k § 30e zákona.

III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

V tabuľkách G1 a G2 sa v riadkoch 1 a 2 dopĺňa pole, v ktorom daňovník pri uvádzaní číselného údaju uvádza kladné alebo záporné matematické znamienko.

V tabuľke H je doplnená poznámka -  „Údaje v tejto tabuľke sa uvádzajú vyčíslené v súlade s princípom nezávislého vzťahu podľa § 18 ods. 1 zákona“.

Tabuľka K bola z tejto časti odstránená.

 

Zostaveniu daňového priznania za rok 2022 sa budeme venovať aj na webinároch:

Zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov PO – spoločná obsahová náplň s Ing. Petrom Horniačkom a Ing. Máriou Horváthovou, 6.12.2022;

- Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 Ing. Petrom Horniačkom, 17.01.2023;

- Daňová závierka 2022 - zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2022 na praktickom príklade s Ing. Soňou Ugróczy, 27.01.2023.

 

Zdroj: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2022/2022.11.16_022_DZPaU_2022_I_Info_tlaciva_DP.pdf

 

 

Ponuku našich webinárov nájdete TU.  

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Kalendár povinností
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies