Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • 29. 11. 2022

  Zmeny v tlačivách daňových priznaní k dani z príjmov

  Nedávno sme Vás  informovali o tom, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo nové vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmovpoučení na vyplnenie nových daňových priznaná k dani z príjmov

  Čo sa v nových tlačivách zmenilo?

  Vzhľadom na zmeny zákonných podmienok pri uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa, došlo k úprave a doplneniu príslušných riadkov a textov tlačiva DP FO typ A a DP FO typ B. Do tlačiva sa zavádza nová legislatívna skratka „daňový bonus podľa zákona“.

   

  DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZICKÝCH OSÔB - typ A

  III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona) A DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 a § 52zzn zákona)

  -  Dopĺňa sa nový riadok 32a a odkaz 7a, ktorý vypĺňa len ten daňovník, ktorý v roku 2022 začal vykonávať závislú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ ZoDP“).

  VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona – v eurách

  V súvislosti so zmenou výpočtu a uplatňovania daňového bonusu dochádza k doplneniu riadkov 57a a 57b, na ktorých daňovník uvádza nárok na daňový bonus za obdobie január-jún 2022 a júl-august 2022.

   

  DAŇOVÉ PRIZNANIE FYZICKÝCH OSÔB - typ B

  III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona) A DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 a § 52zzn zákona)

  Na účely uplatnenia daňového bonusu sa dopĺňa nový riadok 34a a odkaz 9a. Tento riadok vypĺňa iba daňovník, ktorý v roku 2022 začal vykonávať závislú činnosť, z ktorej dosahuje príjmy podľa § 5 ZoDP alebo ktorý začal vykonávať činnosti, z ktorých dosahuje zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 ZoDP počnúc 1.7.2022.

  VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, Z PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6 zákona) – v eurách

  Z dôvodu jednoznačnosti sa v texte pri zaškrtávacom poličku, ktorý sa týka mikrodaňovníka dopĺňa informácia, že toto políčko zaškrtne daňovník, ktorý spĺňa podmienky pre mikrodaňovníka podľa § 2 písm. w) ZoDP pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 ZoDP.

  V súvislosti s posunom rokov pri uplatňovaní daňovej straty, sa mení obsahová náplň stĺpcov, resp. riadkov 47 až 54. Pričom v stĺpcoch resp. riadkoch 47 až 51 sa uvádza prehľad o vzniku daňových strát vykázaných za roky 2018 až 2021 a ich uplatnenie a v riadkoch 52 až 54 sa uvádza uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období v príslušnom zdaňovacom období.

  V riadku 56 sa v súvislosti s odpočtom (výdavkov) nákladov na investície podľa § 30e ZoDP uvádza nie len odpočet výdavkov na výskum a vývoj podľa § 30c zákona, ale aj odpočet výdavkov na investície podľa § 30e. V tejto súvislosti sa dopĺňa nová príloha č. 1b – Evidencia a odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona.

  IX. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona – v eurách

  V riadku 116 prišlo v súvislosti v s osobitným základom dane z príjmu kontrolovanej zahraničnej spoločnosti u fyzickej osoby podľa § 51h ZoDP k úprave textu a algoritmu výpočtu.

  Vzhľadom na zmenu výpočtu a uplatňovania daňového bonusu prišlo k úprave textu na riadku 117 a doplnenie nových riadkov 117a a 177b, na ktorých daňovník uvádza nárok na daňový bonus za obdobie január-jún 2022 a júl-august 2022.

   

  DAŇOVÉ PRIZNANIE PRÁVNICKÝCH OSÔB

  I. časť – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

  V nadväznosti na zánik nároku podľa § 52zk ZoDP na zápočet kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a vypočítanou daňou sa odstraňujú zaškrtávacie polia: „Započítanie daňovej licencie podľa § 46b ods. 5 a § 52zk zákona“, „Platiteľ dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia na účely započítania daňovej licencie“, „Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol 500 000 eur“ a „Polovičná výška daňovej licencie podľa § 46b ods. 3 a § 52zk zákona“. V súvislosti so zánikom nároku na zápočet daňovej licencie boli vykonané aj úpravy vo vybraných riadkoch DP PO.

  II. časť – VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE

  V súvislosti so zavedením nového ustanovenia § 30e ZoDP týkajúceho sa odpočítania ustanoveného percenta výdavkov (nákladov) z odpisu z investícii podľa odseku 5 sa v časti Zníženie základu dane doplnil nový riadok 502, v ktorom daňovník uvádza výšku odpočítavaných výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona a zároveň vypĺňa novú Prílohu k § 30e zákona – Evidencia a odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona.

  Na strane 13 DP PO sa do textu v zátvorke vymedzujúceho počet príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania, dopĺňa aj nová príloha k § 30e zákona.

  III. časť – Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov

  V tabuľkách G1 a G2 sa v riadkoch 1 a 2 dopĺňa pole, v ktorom daňovník pri uvádzaní číselného údaju uvádza kladné alebo záporné matematické znamienko.

  V tabuľke H je doplnená poznámka -  „Údaje v tejto tabuľke sa uvádzajú vyčíslené v súlade s princípom nezávislého vzťahu podľa § 18 ods. 1 zákona“.

  Tabuľka K bola z tejto časti odstránená.

   

  Zostaveniu daňového priznania za rok 2022 sa budeme venovať aj na webinároch:

  Zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov PO – spoločná obsahová náplň s Ing. Petrom Horniačkom a Ing. Máriou Horváthovou, 6.12.2022;

  - Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 Ing. Petrom Horniačkom, 17.01.2023;

  - Daňová závierka 2022 - zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2022 na praktickom príklade s Ing. Soňou Ugróczy, 27.01.2023.

   

  Zdroj: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Dane/Novinky_leg/Priame_dane_uct/2022/2022.11.16_022_DZPaU_2022_I_Info_tlaciva_DP.pdf

   

   

  Ponuku našich webinárov nájdete TU.  

  Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

  Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

  Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.

  Mohlo by vás zaujímať

  18/DZPaU/2024/MU - Usmernenie k povinnostiam obchodných spoločností, ktoré sa zrušujú s likvidáciou

  18/DZPaU/2024/MUUsmernenie k povinnostiam obchodných spoločností podľa zákonač. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré sa zrušujús likvidáciou Z dôvodu zabezpečenia jednot...

  Blíži sa termín na odložené daňové priznania

  Daňovníci, ktorí si predĺžili lehotu na podanie daňového priznania (DP) k dani z príjmov o tri mesiace, musia svoju povinnosť splniť do konca tohto mesiaca. Opätovné predĺženie lehoty na podanie DP...

  MF SR ukončilo MPK k návrhu zákona o dani zo sladených nápojov

  Ministerstvo financií SR (MF SR) ukončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov a rovnako ukončilo vzájomné odborné rokovania so zástupcami...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.