všetky novinky Novinky

všetky články Články


Problematika zdaňovania príjmov zo závislej činnosti v roku 2020, vrátane obdobia pandémie


11.5.2020

Zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z. n. p. a v období naviac ešte aj postupne viacerými právnymi predpismi, ktorými sú:

  • Nariadenie vlády SR č. 48/2020 Z. z.
  • Zákon č. 67/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
  • Zákon č. 96/2020 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z.z.

V rámci tejto problematiky je potrebné pozornosť upriamiť hlavne na tieto oblasti:

  1. Zdravotné prehliadky – dvaja zamestnávatelia v roku 2020 zaplatili dobrovoľne svojim zamestnancom preventívnu lekársku prehliadku v hodnote 250 € (povinnosť im neukladal žiaden zákon), pričom zamestnávateľ A toto plnenie uhradil zo sociálneho fondu a zamestnávateľ B z iných prostriedkov. Pre zamestnancov zamestnávateľa A je hodnota preventívnej lekárskej prehliadky od dane oslobodená - je hradená zo sociálneho fondu a pre zamestnancov zamestnávateľa B, je zdaniteľným príjmom.
  1. Vzdelávanie zamestnancov – od dane sú oslobodené sumy vynaložené zamestnávateľom nielen na doškoľovanie, ale aj na vzdelávanie; ide o zvyšovanie stupňa vzdelania na vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa, pričom musí byť splnená podmienka trvania pracovnoprávneho (služobného, štátnozamestnaneckého...) vzťahu k začiatku príslušného akademického roka nepretržite aspoň 24 mesiacov. Ide len o také vzdelávanie, ktoré súvisí s činnosťou alebo s podnikaním zamestnávateľa.
  1. Nezdaniteľné časti základu dane poberateľ starobného alebo výsluhového dôchodku pri uplatňovaní NČZD na daňovníka na konci roka, bude do úhrnu dôchodku za rok 2020 započítavať tiež 13. dôchodok, ak bude vyplatený. Za rok 2020 je suma NČZD na daňovníka vyššia, ako suma NČZD na manžela /manželku.
  1. Potvrdenie o návšteve školy na uplatnenie daňového bonusu na vyživované dieťa - zamestnanec toto potvrdenie nepredkladá len zamestnávateľovi patriacemu do vybranej skupiny zamestnávateľov, ktorý bude mať, resp. má povolený vstup do registra študentov stredných a vysokých škôl na území SR (zamestnávatelia, ktorí sú orgánmi verejnej moci a verejnej správy). Všetkým ostatným zamestnávateľom zamestnanci aj naďalej predkladajú potvrdenia o návšteve školy!
  1. Elektronická komunikácia – je v roku 2020 možná len vtedy, ak zamestnávateľ so zamestnancom uzatvorí dohodu o elektronickej komunikácii, v ktorej sa určí e-mailová adresa zamestnanca, e-mailová adresa zamestnávateľa a tiež rozsah dokumentov, ktoré si budú vzájomne elektronicky posielať. Vyžaduje sa aj potvrdenie doručenia elektronickej správy, ktoré obsahuje informáciu o dátume a čase elektronického doručenia.
  1. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti – termín na jeho vykonanie je vo všeobecnosti stanovený na 31. marec. V rámci opatrení na zmiernenie vplyvu pandémie bol tento termín upravený tak, že bude možné ročné zúčtovanie za rok 2019 vykonať najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie.
  1. Predkladanie mesačného prehľadu - zamestnávateľ je povinný predkladať správcovi dane prehľad vždy do konca kalendárneho mesiaca za uplynulý kalendárny mesiac. Ak však lehota na podanie prehľadu uplynie počas obdobia pandémie a zamestnávateľ v tejto lehote prehľad nepodá, správca dane odpustí zmeškanie tejto lehoty za podmienky, že takýto prehľad zamestnávateľ podá najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Na spojenom online webinári: Mzdy od A do Z: príplatky, dovolenky, poistné zamestnancov/dôchodcov a ich zdaňovanieVás touto problematikou prevedú skúsené lektorky a dlhoročné odborníčky RNDr. Jana Motyčková – za oblasť miezd, výpočtu príplatkov, poistných odvodov, náhrad za dovolenku a Ing. Viera Mezeiová – za oblasť zdaňovania príjmov zo závislej činnosti v roku 2020 a s tým spojenými aktuálnymi otázkami a úpravami v čase pandémie.  Program tohto online webinára nájdete TU.

Článok pre vás pripravila:
Ing. Viera Mezeiová, ALP Consulting, s.r.o., Bratislavasfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK