Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daňové Daň z príjmov Odpočet nákladov

  17. 1. 2024

  Metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na investície podľa zákona o dani z príjmov

  2/DZPaU/2024/MP

  Metodický pokyn k odpočtu výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

  Obsah:

  Úvod

  1. diel Investícia na účely uplatnenia odpočtu
  2. diel Priemerná hodnota investícií
  3. diel Investičný plán
  4. diel Daňovníci, ktorí si môžu uplatniť odpočet
  5. diel Spôsob uplatnenia odpočtu
  6. diel Kedy nemožno uplatniť odpočet
  7. diel Zánik nároku na uplatnenie odpočtu
  8. diel Strata nároku na uplatnenie odpočtu
  9. diel Zverejnenie zoznamu daňovníkov uplatňujúcich si odpočet

  Úvod

  (1) S účinnosťou od 01.01.2022 sa v § 30e zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) zaviedol nový dočasný nástroj, ktorého účelom je podpora investícií s vyššou pridanou hodnotou, tzn. produktívnych investícií s previazaním na priemysel 4.0, a to formou dodatočného odpočtu výdavkov (nákladov) na investície vo výške ustanoveného percenta z daňových odpisov z tohto majetku uplatnených v daňových výdavkoch v závislosti od výšky preinvestovania priemernej hodnoty investícií v percentuálnom a peňažnom vyjadrení.

  (2) Pojem priemysel 4.0 označuje proces optimalizácie výrobných postupov s použitím najmodernejších technologických poznatkov s cieľom zvýšiť produkciu.

  (3) Cieľom zavedenia odpočtu výdavkov (nákladov) na investície (ďalej len „odpočet“) v zákone o dani z príjmov je podporiť tých daňovníkov, ktorí sa rozhodnú realizovať investície do majetku s vyššou pridanou hodnotou a preinvestujú v úhrne najmenej 700 % priemernej hodnoty investícií.

  (4) Účelom metodického pokynu je zabezpečiť jednotný postup pri uplatňovaní § 30e zákona o dani z príjmov.

  1. diel Investícia na účely uplatnenia odpočtu

  (5) Investíciou na účely odpočtu sa v súlade s § 30e ods. 5 zákona o dani z príjmov rozumie investícia do výrobného systému a logistického systému skladajúceho sa zo zariadení, strojov, prídavných zariadení, automatizačnej techniky a komunikačnej techniky, vrátane počítačového programu (softvér) pre riadenie výrobného procesu a logistického procesu, spôsobilého v reálnom čase vymieňať, spracovávať a archivovať digitalizované údaje s cieľom poskytnúť informácie na identifikáciu a optimalizáciu výrobného procesu a logistického procesu, pričom ide o investíciu do  

  • hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3, vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku v zdaňovacom období jeho zaradenia do užívania alebo do obchodného majetku, nadobudnutého kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou, ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný. Znamená to, že vždy ide o novoobstaraný majetok doteraz neodpisovaný predávajúcim, ktorý daňovník zaradí do užívania v období investičného plánu,
  • iného majetku podľa § 22 ods. 6 písm. e) zákona o dani z príjmov, ak ide o technické zhodnotenie hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3,
  • počítačového programu (softvér) obstaraného kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou, ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný, vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto počítačovom programe za účelom dosiahnutia automatizácie výrobných procesov alebo logistických procesov, digitalizácie, alebo ktorý slúži na vyhodnocovanie a analyzovanie údajov v súvislosti s týmito procesmi, tzn., že nejde o bežné aktualizácie počítačových programov (softvér).

  (6) Za takúto investíciu je možné považovať aj systém automatizácie a výmeny dát vo výrobných technológiách, ktoré zahŕňajú najmä vstavané senzory, inteligentné roboty, zariadenia na aditívnu výrobu (3D tlač), cloud computing a kognitívne počítanie a vytváranie inteligentnej továrne.

  (7) Z uvedeného vyplýva, že majetok spĺňajúci definíciu investícií, na ktoré daňovník môže uplatniť odpočet, musí byť nový, nadobudnutý kúpou, u predávajúceho doteraz neodpisovaný alebo novovytvorený vlastnou činnosťou. Do užívania alebo do obchodného majetku musí byť zaradený v období, na ktoré sa vypracováva investičný plán.

  (8) V nadväznosti na zavedenie odpočtu sa v zákone o dani z príjmov ustanovila nová príloha č. 3. V tejto prílohe je vymedzený taký hmotný majetok, ktorý v spojení s počítačovým programom (softvér), možno považovať za investíciu s vyššou pridanou hodnotou, tzn. produktívnu investíciu, na ktorú je možné uplatniť odpočet.

  (9) Zároveň sa v § 22 ods. 6 písm. e) zákona o dani z príjmov rozšíril iný majetok o technické zhodnotenie vykonané na plne neodpísanom hmotnom majetku uvedenom v prílohe č. 3 vyššie ako 1 700 eur, ak je zaradené do užívania v inom zdaňovacom období, ako je zaradený do užívania hmotný majetok uvedený v prílohe č. 3, na ktorého odpis sa uplatňuje odpočet.

  Poznámka

  Zámerom vyčlenenia technického zhodnotenia na plne neodpísanom majetku do kategórie iného majetku v § 22 ods. 6 písm. e) zákona o dani z príjmov v súvislosti so zavedením odpočtu bolo, aby aj technické zhodnotenie vykonané na plne neodpísanom majetku mohlo byť kvalifikované do odpočtu. Dovetok na konci § 22 ods. 6 písm. e) zákona o dani z príjmov [... „na ktorého odpis sa uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na investície podľa § 30e.“] sa vzťahuje na technické zhodnotenie, tzn. že ide o technické zhodnotenie, na ktoré sa uplatňuje § 30e, teda nevzťahuje sa na samotný majetok, na ktorom bolo technické zhodnotenie vykonané. Znamená to, že aj technické zhodnotenie vykonané na majetku zaradenom do užívania pred 01.01.2022 môže byť zahrnuté do odpočtu, ak k zaradeniu samotného technického zhodnotenia do užívania prišlo od 01.01.2022 a majetok spĺňa charakteristiku priemyslu 4.0.

  (10) Nadväzne na zmenu vykonanú v § 22 ods. 6 písm. e) zákona o dani z príjmov pri technickom zhodnotení vykonanom na plne neodpísanom majetku uvedenom v prílohe č. 3, na ktoré je možné uplatniť odpočet, sa súčasne upravil aj § 25 ods. 2 tohto zákona, podľa ktorého sa o technické zhodnotenie spĺňajúce podmienky pre odpočet, nebude zvyšovať vstupná cena majetku.

  Poznámka

  V súlade s § 25 ods. 2 zákona o dani z príjmov súčasťou vstupnej ceny, ak § 22 ods. 6 písm. e) tohto zákona neustanovuje inak, je technické zhodnotenie v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a uvedené do užívania, pričom pri zrýchlenom odpisovaní technické zhodnotenie zvyšuje aj zostatkovú cenu.

  (11) Hmotným majetkom a nehmotným majetkom na účely uplatnenia odpočtu sa rozumie majetok tak, ako je definovaný v § 22 zákona o dani z príjmov, tzn. použijú sa limity vstupnej ceny.

  Poznámka

  V súlade s § 22 ods. 2 zákona o dani z príjmov hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona sú samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok. Samostatnou hnuteľnou vecou v súlade s § 22 ods. 3 zákona o dani z príjmov je aj výrobné zariadenie, zariadenie a predmet slúžiaci na poskytovanie služieb, účelový predmet a iné zariadenie, ktoré s budovou alebo so stavbou netvorí jeden funkčný celok, aj keď je s ňou pevne spojené.

  V súlade s § 22 ods. 7 zákona o dani z príjmov nehmotným majetkom na účely tohto zákona je dlhodobý nehmotný majetok podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovotechnické funkcie sú dlhšie ako jeden rok.

  (12) Dlhodobý drobný hmotný majetok do 1 700 eur nevstupuje do odpočtu z dôvodu, že sa nejedná o hmotný majetok podľa § 22 zákona o dani z príjmov a v prípade, ak daňovník takýto majetok odpisuje, uplatňuje odpisy do daňových výdavkov v súlade s účtovníctvom a nie v súlade s § 19 ods. 3 písm. a) tohto zákona.

  (13) Z prechodného ustanovenia § 52zzm ods. 3 zákona o dani z príjmov vyplýva, že § 22 ods. 6 písm. e), § 25 ods. 2, § 30e a príloha č. 3 v znení účinnom od 01.01.2022 sa prvýkrát uplatnia na hmotný majetok, počítačový program (softvér) a iný majetok zaradený do užívania alebo zaradený do obchodného majetku v období, na ktoré sa vypracováva investičný plán, pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie, ktoré začína najskôr po 31.12.2021.

  Príklad č. 1

  Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok sa rozhodol v roku 2022 realizovať investície do produktívneho majetku. V súlade s § 30e ods. 5 zákona o dani z príjmov je potrebné, aby daňovníkom realizované investície kumulatívne splnili podmienku uplatnenia tak vo výrobnom systéme ako aj v logistickom systéme alebo je postačujúce realizovať investície samostatne, napr. len v rámci výrobného systému za splnenia ostatných podmienok?

  Ustanovenie § 30e ods. 5 zákona o dani z príjmov uvádza investície do výrobného systému a logistického systému, pričom ide o dva rozdielne systémy, do ktorých investície môžu, ale aj nemusia byť realizované súčasne. Na účely § 30e zákona o dani z príjmov sa investíciami do výrobného systému a logistického systému rozumejú len investície uvedené v prílohe č. 3, tzn. také druhy hmotného majetku, ktoré sa viažu k výrobnému systému alebo k logistickému systému, pričom nie je vylúčené, že môže ísť súčasne o investície do oboch týchto systémov.

  Zámerom bolo podporiť nielen investície realizované samostatne len do výrobného systému alebo samostatne len do logistického systému, ale aj investície realizované súčasne do výrobného systému a logistického systému.

  Príklad č. 2

  Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok sa rozhodol v roku 2022 realizovať investície do produktívneho majetku. Už v roku 2021, tzn. pred rokom 2022, zaradil do užívania majetok s vyššou pridanou hodnotou spĺňajúci definíciu uvedenú v § 30e ods. 5 zákona o dani z príjmov. V rokoch 2022 - 2025 plánuje technicky zhodnotiť tento existujúci majetok, prípadne zaradiť do užívania nový majetok uvedený v prílohe č. 3, ktorý si v rokoch 2022 - 2025 nebude vyžadovať významnú investíciu do počítačového programu (softvér) a aj napriek tomu bude schopný v reálnom čase vymieňať, spracovávať a archivovať digitalizované údaje.

  Spĺňa takýto majetok definíciu podľa § 30e ods. 5 zákona o dani z príjmov na účely uplatnenia odpočtu? Ak investícia, ktorá bola realizovaná v minulosti do hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3, spĺňala definíciu majetku s vyššou pridanou hodnotou v súlade s § 30e ods. 5 zákona o dani z príjmov, investícia realizovaná v rokoch 2022 - 2025 do hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3 a technické zhodnotenie takéhoto majetku, môže predstavovať investíciu s vyššou pridanou hodnotou aj v prípade, ak jej súčasťou v tomto období už nebude počítačový program (softvér). Zároveň musí byť splnený predpoklad, že počítačový program (softvér) bol súčasťou už v minulosti zaradeného majetku a investície realizované v rokoch 2022 - 2025 sú kompatibilné s týmto existujúcim počítačovým programom (softvér), ktorý slúži pre riadenie výrobného systému a logistického systému.

  Príklad č. 3

  Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok sa rozhodol v roku 2022 realizovať investície do produktívneho majetku. Už v minulosti, v priebehu rokov 2020 - 2021, obstaral a zaradil do užívania výrobné technológie a výrobné linky, tzn. investície do výrobného systému spĺňajúce definíciu investícií s vyššou pridanou hodnotou. Plánované investície v rokoch 2022 - 2025 budú predstavovať technické zhodnotenie na tomto majetku. Kvôli vylepšovaniu systémov a zavádzaniu nových modelov výrobkov daňovník na jednom hmotnom majetku vykoná v priebehu roka viacero technických zhodnotení.

  1. Ako má daňovník postupovať v prípade, ak vykonal pred rokom 2022 technické zhodnotenie na plne odpísanom majetku, pričom z tohto technického zhodnotenia uplatňuje v daňových výdavkoch daňové odpisy a v rokoch 2022 - 2025 vykoná na tomto majetku ďalšie technické zhodnotenie? Podľa § 22 ods. 6 písm. e) zákona o dani z príjmov účinného od 01.01.2022 technické zhodnotenie, ktoré je vyššie ako 1 700 eur a je vykonané na hmotnom majetku uvedenom v prílohe č. 3 zaradenom do užívania pred rokom 2022, pričom technické zhodnotenie bolo na tomto majetku vykonané v rokoch 2022 - 2025, sa bude odpisovať samostatne ako iný majetok bez ohľadu na skutočnosť, či takéto technické zhodnotenie bolo vykonané na plne odpísanom majetku alebo bolo vykonané na majetku, ktorý sa ešte odpisuje. Znamená to, že technické zhodnotenie vykonané na hmotnom majetku zaradenom do užívania pred 01.01.2022 (plne odpísanom alebo plne neodpísanom majetku) môže byť zahrnuté do odpočtu, ak k zaradeniu samotného technického zhodnotenia do užívania prišlo od 01.01.2022 a spĺňa charakteristiku priemyslu 4.0.
  2. Ako má daňovník postupovať v prípade, ak vykoná v roku 2022 viacero technických zhodnotení na jednom majetku zaradenom do užívania pred rokom 2022 a uvedenom v prílohe č. 3, pričom tieto technické zhodnotenia budú zaradené do užívania v rôznych mesiacoch? Následne v roku 2023 opäť vykoná viacero technických zhodnotení na tomto majetku? Ak daňovník vykoná v roku 2022 viacero technických zhodnotení na jednom hmotnom majetku zaradenom do užívania pred rokom 2022, pričom ide o majetok uvedený v prílohe č. 3, v súlade s § 29 ods. 1 zákona o dani z príjmov sa technické zhodnotenia vykonané na tomto majetku v jednom roku posudzujú v úhrne za zdaňovacie obdobie, tzn. všetky technické zhodnotenia vykonané v roku 2022 sa zaradia ako jeden iný majetok, pričom pomerná časť ročného odpisu tohto majetku sa vypočíta na základe mesiaca zaradenia prvého technického zhodnotenia bez ohľadu na mesiace zaradenia nasledujúcich technických zhodnotení. Napr. ak boli technické zhodnotenia vykonané v marci 2022 vo výške 1 800 eur, v júli 2022 vo výške 2 000 eur a novembri 2022 vo výške 2 500 eur – výška technických zhodnotení sa spočíta a technické zhodnotenia sa zaradia ako jeden iný majetok podľa § 22 ods. 6 písm. e) zákona o dani z príjmov v úhrnnej výške 6 300 eur, pričom pomerná časť odpisu v prvom roku sa bude počítať od marca do decembra 2022]. Ak by na takomto hmotnom majetku [iný majetok podľa § 22 ods. 6 písm. e) zákona o dani z príjmov] boli vykonané ďalšie technické zhodnotenia v roku 2023, aj tieto sa budú posudzovať v úhrne za zdaňovacie obdobie 2023 a budú sa odpisovať ako jeden iný majetok podľa § 22 ods. 6 písm. e) zákona o dani z príjmov.

  Príklad č. 4

  Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok sa rozhodol v roku 2022 realizovať investície do produktívneho majetku. Vo februári 2023 obstaral a zaradil do užívania majetok uvedený v prílohe č. 3, ktorý spĺňa definíciu investícií s vyššou pridanou hodnotou, vo výške 250 000 eur. Ako má daňovník postupovať v prípade, ak vykoná v roku 2023, tzn. v prvom roku odpisovania majetku, viacero technických zhodnotení? Napr. daňovník vykoná technické zhodnotenie na predmetnom majetku v auguste 2023 vo výške 10 000 eur a v decembri 2023 vo výške 5 500 eur.

  V súlade s § 30e ods. 5 písm. a) zákona o dani z príjmov sa investíciou na účely odpočtu rozumie investícia do hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3, vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku v zdaňovacom období jeho zaradenia do užívania, nadobudnutého kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou, ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný.

  Z § 29 ods. 1 zákona o dani z príjmov vyplýva, že technické zhodnotenia vykonané na jednotlivom hmotnom majetku alebo nehmotnom majetku sa posudzujú v úhrne za zdaňovacie obdobie. Ak daňovník vykoná viacero technických zhodnotení v prvom roku odpisovania majetku uvedeného v prílohe č. 3, tzn. v roku, kedy bol majetok zaradený do užívania, každé z týchto technických zhodnotení zvyšuje vstupnú cenu tohto majetku a daňovník bude takýto majetok odpisovať zo vstupnej ceny zvýšenej o vykonané technické zhodnotenia už 5 počnúc mesiacom zaradenia majetku do užívania. Znamená to, že ak daňovník zaradil do užívania hmotný majetok uvedený v prílohe č. 3 vo februári 2023 vo výške 250 000 eur a na tomto majetku vykoná technické zhodnotenie v auguste 2023 vo výške 10 000 eur a ďalšie technické zhodnotenie v decembri 2023 vo výške 5 500 eur, vykonané technické zhodnotenia zvyšujú vstupnú cenu predmetného majetku a daňovník odpisuje majetok zo zvýšenej vstupnej ceny 265 500 eur počnúc mesiacom február 2023, kedy došlo k zaradeniu majetku do užívania.

  Príklad č. 5

  Podľa § 22 ods. 6 písm. e) zákona o dani z príjmov musí byť technické zhodnotenie vyššie ako 1 700 eur. Posudzuje sa tento limit pre každé technické zhodnotenie vykonané na hmotnom majetku samostatne alebo kumulatívne za všetky technické zhodnotenia vykonané na tomto majetku za zdaňovacie obdobie?

  Podľa § 29 ods. 1 zákona o dani z príjmov technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie. Z predmetného ustanovenia vyplýva, že vždy sa posudzuje celková výška technických zhodnotení vykonaných v rámci jedného zdaňovacieho obdobia na každom jednotlivom hmotnom majetku a jednotlivom nehmotnom majetku. V súlade s § 29 ods. 2 zákona o dani z príjmov za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 1 700 eur, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky (náklady) považovať za výdavky (náklady) na technické zhodnotenie. Výdavky (náklady) na technické zhodnotenie sa odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku v súlade s § 25 ods. 2 zákona o dani z príjmov s výnimkou, ak sa jedná o iný majetok podľa § 22 ods. 6 písm. e) tohto zákona.

  Z § 22 ods. 6 písm. e) zákona o dani z príjmov vyplýva, že iným majetkom je technické zhodnotenie vykonané na plne odpísanom hmotnom majetku vyššie ako 1 700 eur a na neodpísanom hmotnom majetku uvedenom v prílohe č. 3 vyššie ako 1 700 eur, za splnenia ďalších podmienok tam uvedených.

  V nadväznosti na § 29 zákona o dani z príjmov, suma 1 700 eur sa posudzuje kumulatívne za všetky technické zhodnotenia vykonané na jednotlivom hmotnom majetku za zdaňovacie obdobie.

  (14) Podľa § 30e ods. 5 písm. c) zákona o dani z príjmov sa investíciou rozumie aj počítačový program (softvér) obstaraný kúpou alebo vytvorený vlastnou činnosťou, ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný, vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto počítačovom programe (softvér). Vychádzajúc z prechodného ustanovenia § 52zzm ods. 3 zákona o dani z príjmov za investíciu podľa § 30e ods. 5 písm. c) tohto zákona možno považovať len technické zhodnotenie na takom počítačovom programe (softvér), ktorý bol uvedený do užívania počnúc 01.01.2022, tzn. počas obdobia investičného plánu. Znamená to, že aj technické zhodnotenie na takomto počítačovom programe (softvér), ktoré možno považovať za investíciu podľa § 30e ods. 5 písm. c) zákona o dani z príjmov, musí byť vykonané počnúc 01.01.2022.

  (15) Technické zhodnotenie vykonané na počítačovom programe (softvér), ktorý bol zaradený do užívanie pred 01.01.2022 nie je možné považovať za iný majetok podľa § 22 ods. 6 písm. e) zákona o dani z príjmov, nakoľko predmetné ustanovenie sa vzťahuje len na hmotný majetok. V súlade s § 25 ods. 2 zákona o dani z príjmov takéto technické zhodnotenie nehmotného majetku - počítačového programu (softvér) zvyšuje jeho vstupnú cenu v tom zdaňovacom období, v ktorom bolo dokončené a zaradené do užívania.

  Príklad č. 6

  Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok sa rozhodol v roku 2022 realizovať investície do produktívneho majetku. Pred rokom 2022 zaradil do užívania počítačový program (softvér), ktorý je používaný pre riadenie výrobného systému a logistického systému. Na tomto počítačovom programe (softvér) vykoná daňovník v období investičného plánu (v rokoch 2022 - 2025) technické zhodnotenie. Je možné takéto technické zhodnotenie počítačového programu (softvér) považovať za investíciu podľa § 30e ods. 5 zákona o dani z príjmov?

  Nehmotný majetok – počítačový program (softvér) sa na účely zákona o dani z príjmov odpisuje v súlade s účtovníctvom v zmysle § 22 ods. 8 tohto zákona. Technické zhodnotenie vykonané na nehmotnom majetku, či už plne odpísanom alebo plne neodpísanom, sa nepovažuje za iný majetok podľa § 22 ods. 6 písm. e) zákona o dani z príjmov, keďže predmetné ustanovenie sa vzťahuje len na hmotný majetok.

  Ak počítačový program (softvér) bol uvedený do užívania do 31.12.2021, aj keď je využívaný pre riadenie výrobného systému a logistického systému, na ňom vykonané technické zhodnotenie uvedené do užívania v období, na ktoré sa vypracováva investičný plán (roky 2022 - 2025), nie je možné považovať za investíciu podľa § 30e ods. 5 zákona o dani z príjmov. Takéto technické zhodnotenie zvyšuje vstupnú cenu počítačového programu (softvér), ktorý bol zaradený do užívania do 31.12.2021 v súlade s § 25 ods. 2 zákona o dani z príjmov.

  Uvedené platí bez ohľadu na skutočnosť, či je takéto technické zhodnotenie vykonané na plne neodpísanom alebo na plne odpísanom počítačovom programe (softvér), ktorý bol zaradený do užívania do 31.12.2021.

  Príklad č. 7

  Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok sa rozhodol v roku 2022 realizovať investície do produktívneho majetku. V rokoch 2022 - 2025 obstará a zaradí do užívania hmotný majetok podľa prílohy č. 3 a počítačový program (softvér), ktoré nesúvisia priamo s výrobným systémom a logistickým systémom, ale účelom ich obstarania je optimalizácia celkových procesov daňovníka, ktorého hlavnou činnosťou je výrobná činnosť.

  Pri investíciách do počítačového programu sa jedná napríklad o:

  • počítačový program (softvér) na automatizáciu administratívnych procesov,
  • počítačový program (softvér) na správu nákupných, predajných, záručných a iných databáz,
  • počítačový program (softvér) na monitorovanie porúch procesov,
  • počítačový program (softvér) na vytváranie štatistík a reportovanie.
  1. Musia daňovníkom realizované investície do hmotného majetku podľa prílohy č. 3 (napr. počítače používané v administratíve) priamo súvisieť s výrobným systémom a logistickým systémom, resp. musí byť tento majetok používaný vo výrobnom systéme a logistickom systéme? Z § 30e ods. 5 zákona o dani z príjmov vyplýva, že investícia musí byť vykonaná do výrobného systému a logistického systému, tzn. že musí byť tento majetok priamo používaný vo výrobnom systéme a logistickom systéme. Konkrétne posúdenie vždy závisí od individuálnych špecifík jednotlivých výrobných systémov a logistických systémov. V prípade využívania počítačov u pracovníkov v administratíve (napr. asistentka generálneho riaditeľa) nie je možné takéto počítače a ich počítačový program (softvér) zahrnúť do odpočtu. 
  2. Považuje sa za investíciu podľa § 30e ods. 5 zákona o dani z príjmov akýkoľvek počítačový program (softvér) aj v prípade, že nesúvisí s hmotným majetkom uvedeným v prílohe č. 3, resp. nesúvisí priamo s riadením výrobného systému a logistického systému? Za investíciu podľa § 30e ods. 5 zákona o dani z príjmov sa nepovažuje akýkoľvek počítačový program (softvér), ale len taký, ktorý slúži pre riadenie výrobného systému a logistického systému a je spôsobilý v reálnom čase vymieňať, spracovávať a archivovať digitalizované údaje s cieľom poskytnúť informácie na identifikáciu a optimalizáciu výrobného systému a logistického systému, tzn. slúži na riadenie majetku začleneného do výrobného systému a logistického systému. Konkrétne posúdenie vždy závisí od individuálnych špecifík jednotlivých výrobných systémov a logistických systémov. Napr. počítačový program (softvér) na monitorovanie a vyhodnocovanie porúch vo výrobnom systéme a logistickom systéme, počítačový program (softvér) na vytváranie štatistík a reportovanie údajov z výrobného systému a logistického systému a pod., je možné považovať za investície podľa § 30e ods. 5 zákona o dani z príjmov

  Kompletné znenie si prečítate na tomto odkaze.

  Zdroj: financnasprava.sk

  Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023

  Ing. Peter Horniaček

  Mohlo by vás zaujímať

  1/DPH/2024/MP - Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania dane z pridanej hodnoty

  1/DPH/2024/MP Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania dane z pridanej hodnoty podľa§ 66 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskoršíchpredpisov Úvod Jednou z osobitný...

  Informácia o určení vzoru tlačiva používaného v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

  12/DZPaU/2024/I Informácia o určení vzoru tlačivapoužívaného v súvislosti s príjmami zo závislej činnostipodľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmovv znení neskorších predpisov   Fi...

  Úvod: Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné podniky a správu daní

  Úvod Význam nadnárodných podnikov (Multinational enterprises, MNE) vo svetovom obchode sa od prijatia tejto smernice v roku 1995 stále dramaticky zvyšuje. Táto skutočnosť je čiastočne odrazom zvýš...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.