všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


DPH v praxi - dodanie služieb v tuzemsku s prenosom daňovej povinnosti


7. 6. 2022

V prípade, že slovenská firma – platiteľ DPH (ďalej len platiteľ) príjme službu od zahraničnej  firmy z iného členského štátu resp. z tretieho štátu, ktorá mu danú službu vyfakturuje pod slovenským identifikačným číslom pre DPH (SK IČ DPH) s uplatnenou slovenskou DPH, je potrebné zo strany platiteľa pri odpočítaní dane venovať tomu náležitú pozornosť a nepristupovať k odpočtu dane automaticky, že pokiaľ „spĺňa“ podmienky na odpočítanie a SK IČ DPH dodávateľa je platné, tak „nič“ mu nebráni, aby si vyčíslenú daň z faktúry odpočítal.

Príklad:
Česká firma, organizátor školenia, dňa 06.06.2022 prijala platbu od platiteľa vo výške 360 EUR, na základe čoho, ten istý deň, vyhotovila pod SK IČ DPH faktúru za úhradu vstupeniek na školenie; t. j. základ dane je 300 EUR, 20% DPH je 60 EUR.
Česká firma propaguje školenie na webe, ktoré sa uskutoční v Bratislave dňa 07.07.2022 a kto má záujem, môže sa ho zúčastniť. Platiteľ pri odpočítaní dane by mal vykonať nasledovné kroky (pre zjednodušenosť, iné - ako uvedené podmienky § 49 - § 51 zákona o DPH sú z jeho strany splnené):

Riešenie:
Na internetovej stránke www.financnasprava.sk, v sekcii Informačné zoznamy – v „Zozname daňových subjektov registrovaných pre DPH“ uvedením SK IČ DPH dodávateľa, získa informáciu na základe akého ustanovenia zákona o DPH mu dané IČ DPH bolo pridelené a odkedy je registrovaný k DPH. Pokiaľ dodávateľovi bolo dané SK IČ DPH pridelené:

    • na základe § 4 zákona o DPH - uvedené znamená, že česká firma má v SR zriadenú prevádzkareň, pričom jej adresu by mala aj uviesť na faktúre, (pri vyšších sumách je vhodné danú skutočnosť preveriť aj komunikáciou s dodávateľom) a to znamená, že danú službu nedodáva z pohľadu zákona o DPH zahraničná osoba, ale „tuzemský“ platiteľ, a teda uplatnená 20% DPH zo strany dodávateľa je na faktúre uvedená správne a odberateľ si ju môže odpočítať. V daňovom priznaní sumu odpočítanej dane uvedie v riadkoch 19 a 21 a faktúru uvedie v časti B.2. kontrolného výkazu;
    • na základe § 5 zákona o DPH - potom uvedené znamená, že česká firma, z pohľadu zákona o DPH nie je „tuzemský“ platiteľ, ale zahraničnou osobou (pozri definíciu v § 5 zákona o DPH), čo znamená, že k službe nemala uplatniť 20% DPH, ale ju mala fakturovať bez DPH s prenosom daňovej povinnosti. V danom prípade je naplnený § 69 ods. 2 písm. a) zákona o DPH, podľa ktorého – zjednodušene, ak slovenská firma príjme od zahraničnej osoby z iného členského štátu službu podľa § 16 ods. 3 zákona o DPH s miestom dodania v tuzemsku, potom platiť daň – „samozdaniť sa“, je povinná slovenská firma. Predmetné školenie je službou vstupného na vzdelávacie podujatie, ktoré má miesto dodania podľa citovaného ustanovenia v mieste, kde sa školenie skutočne/fyzicky koná, t.  j. v tuzemsku. Faktúra je teda zo strany dodávateľa nesprávne vyhotovená a vyčíslenú 20% DPH, ktorú voči nemu dodávateľ neoprávnene uplatnil, si platiteľ nemôže odpočítať, ani údaje z faktúry uviesť v časti B.2. kontrolného výkazu.

Platiteľ na základe naplnenia § 69 ods. 2 písm. a) zákona o DPH je teda povinný „samozdaniť sa“, pričom z titulu zaplatenia služby pred jej poskytnutím mu vzniká daňová povinnosť podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH dňom zaplatenia 06.06.2022. Platiteľ do daňového priznania za VI/2022 do riadku 09 uvedie sumu základu dane vo výške 300 EUR a do riadku 10 daň vo výške 60 EUR. Predmetnú daň vypočítanú samozdanením na účely odpočtu dane uvedie do záznamov za mesiac VI/2022, ktoré je platiteľ povinný viesť podľa § 70 zákona o DPH, čím splní jednu z podmienok na odpočítanie dane. Výšku odpočítanej dane uvedie do riadku 19 daňového priznania za VI/2022.

Údaje z faktúry, vrátane ním vypočítanej 20% DPH „samozdanením“ uvedie v časti B.1. kontrolného výkazu. Dodávateľovi je potrebné vysvetliť, že z jeho strany bol nesprávne aplikovaný zákon o DPH a požiadať ho o opravu faktúry, o dobropisovanie neoprávnene uplatnenej 20% DPH.

 

Komplexne problematikou DPH sa budeme zaoberať v dňoch 8. 6. 2022 a 15. 6. 2022 na online webinári: „Vybrané ustanovenia zákona o DPH v praktických príkladoch“, pod vedením lektora, Ing. Martina Ťažkého, z Finančného riaditeľstva SR.

Príspevok pripravil: Ing. Martin Ťažký, Finančné riaditeľstvo SR

Kompletnú ponuku našich webinárov a seminárov nájdete TU.  

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies