Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daňové DPH

  23. 5. 2024

  2/DP/2024/I Informácia k čl. VI zákona č. 102/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z pridanej hodnoty a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

  2/DP/2024/I
  Informácia k čl. VI zákona č. 102/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004
  Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia
  a dopĺňajú niektoré zákony

  Dňa 17.5.2024 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č.102/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 20 a 21, čl. II bodov 2, 3 a 5 až 8, čl. III bodov 1 až 4, čl. IV bodov 1 až 4 a čl. VIII bodov 2 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2024, čl. I bodov 1, 3 až 19, 22 až 42, 44 až 57, 59, 61 a 62, čl. V a čl. VI bodu 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2025, čl. VII, ktorý nadobúda účinnosť 30. júna 2025, čl. I § 84a ods. 1, ods. 2 písm. a) a ods. 3 až 5 v bode 58 a bodu 60, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2025, a okrem čl. I § 84a ods. 2 písm. b) a § 84b v bode 58, čl. II bodov 1 a 4, čl. III bodu 5, čl. IV bodov 5 a 6 a čl. VIII bodov 1, 3 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2026.

  Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

  1.V § 52 ods. 5 sa za slová „dátum registrácie“ vkladá čiarka a slová „dátum, kedy sa stal daňový subjekt platiteľom dane z pridanej hodnoty“.
  Nadväzne na navrhované zmeny v pravidlách registrácie pre daň z pridanej hodnoty tuzemských zdaniteľných osôb za platiteľa dane podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov bolo potrebné doplniť do zverejňovaného zoznamu daňových subjektov registrovaných pre daň z pridanej hodnoty a pre spotrebné dane informáciu o tom, kedy sa daňový subjekt stal platiteľom dane z pridanej hodnoty. Tento údaj bude v zozname od 1. januára 2025.

  2.V § 57 ods. 5 druhá veta znie:
  „Pri výpočte úroku sa použije základná sadzba pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby v Slovenskej republike zverejnená na webovom sídle Protimonopolného úradu Slovenskej republiky platná v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane, zvýšená o 100 bázických bodov; ak je táto základná sadzba zvýšená o 100 bázických bodov nižšia ako 3 %, pri výpočte úroku sa použije ročná úroková sadzba 3 %.“.
  Poznámka pod čiarou k odkazu 39 sa vypúšťa.
  Vzhľadom na rastúcu tendenciu základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky (ďalej len „ZÚS ECB“) sa navrhuje znížiť úrok z odkladov a splátok, a to z trojnásobku ZÚS ECB na úrok vo výške základnej sadzby pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby v Slovenskej republike zverejnenej na webovom sídle Protimonopolného úradu Slovenskej republiky platnej v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane, zvýšenej o 100 bázických bodov. Zároveň sa ustanovuje, že ak by táto základná sadzba bola nižšia ako 3 %, pri výpočte úroku sa použije ročná úroková sadzba 3 %. Na základe takejto úpravy daňové subjekty nebudú musieť na úhradu svojich povinností využívať úvery z bánk, ktoré sú často nevýhodné a ich vybavenie administratívne náročnejšie.

  3.V § 67 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Odvolanie proti rozhodnutiu o registrácii podľa prvej vety nemá odkladný účinok.“.
  Ustanovenie § 67 ods. 11 daňového poriadku stanovuje, že odvolanie proti rozhodnutiu o registrácii z úradnej moci nemá odkladný účinok. Touto právnou úpravou sa zabezpečí, že daňový subjekt bude môcť využívať pri svojom podnikaní DIČ hneď po doručení rozhodnutia o registrácii, bez potreby vykonať dodatočný administratívny úkon, ktorým je vzdanie sa odvolania.

  4.Za § 165o sa vkladá § 165p, ktorý vrátane nadpisu znie:
  㤠165p
  Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona
  Ročná úroková sadzba podľa § 57 ods. 5 v znení účinnom dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa prvýkrát použije na rozhodnutia vydané po dni nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
  Nadväzne na zmenu v § 57 ods. 5 daňového poriadku bolo v záujme právnej istoty zavedené prechodné
  ustanovenie k použitiu základnej úrokovej sadzby pri výpočte úroku za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach.
  Ročná úroková sadzba podľa § 57 ods. 5 daňového poriadku v znení účinnom od 17.5.2024 sa pri výpočte úroku použije pri rozhodnutiach, ktoré budú vydané po 17.5.2024.

  Originál informácie si prečítate na tomto odkaze.

  Zdroj: financnasprava.sk

  Odpočítanie DPH na vstupe v kontexte judikatúry ESD

  Ing. Michaela Salayová

  Mohlo by vás zaujímať

  Brigádnici nemusia platiť preddavky na daň

  Obdobie letných brigád prináša so sebou uzatváranie dohôd o brigádnickej práci. Aj z príjmu, ktorý takto študenti nadobudnú, je potrebné platiť preddavky na daň. Pokiaľ si však uplatnia nezdaniteľn...

  Podmienky pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach

  Podmienky pre povolenie odkladu platenia dane alebo platenie dane v splátkach podľa§ 57 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne...

  20/DZPaU/2024/MU Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane a k súvisiacim úpravám základu dane

  Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu pri oslobodzovaní príjmov z reklám určených na charitatívne účely plynúcich vybraným právnym formám daňovníkov nezalože...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.