všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Seminár: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov

Prihlásiť sa
Termín: 12.6.2023
Prednášajúci:

Ing. Michaela Vidová 

Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní,  zameranie na legislatívu zákona o dani z príjmov 

Program:
 1. Hmotný a nehmotný majetok podľa zákona o dani z príjmov
   • základné podmienky pre uplatnenie daňových odpisov
   • vymedzenie hmotného a nehmotného majetku
     • odpisovaný majetok - budovy a stavby a ich členenie, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, drobný dlhodobý majetok, pestovateľské celky trvalých porastov, zvieratá, iný majetok, nehmotný majetok
     • majetok vylúčený z odpisovania – pozemky, preložky energetických diel, hmotný majetok bezodplatne nadobudnutý organizáciou zabezpečujúcou jeho ďalšie využitie
 2. Ocenenie hmotného a nehmotného majetku podľa spôsobu obstarania
   • vstupná cena majetku v závislosti od jeho spôsobu obstarania – obstarávacia cena, všeobecná cena, daňová zostatková cena
   • technické zhodnotenie – vykonané v 1. roku odpisovania a v ďalších rokoch odpisovania
 3. Právo na uplatnenie daňových odpisov
   • ekonomický a právny vlastník
   • technické zhodnotenie vykonané nájomcom
 4. Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku
   • zaradenie majetku do odpisových skupín
   • prerušenie odpisovania
   • obmedzenia pri uplatňovaní daňových odpisov – prenájom majetku, nevyužívanie na podnikanie, uplatnenie daňového odpisu v paušálnej výške 80 %
   • technické zhodnotenie – vymedzenie a spôsob zahrnutia do základu dane
 5. Metódy odpisovania
   • rovnomerný spôsob odpisovania
   • zrýchlený spôsob odpisovania
   • komponentné odpisovanie
   • časová a výkonová metóda odpisovania
   • spôsob odpisovania pri majetku nadobudnutom formou finančného prenájmu
   • odpisovanie u mikrodaňovníka
 6. Osobitosti uplatnenia daňových odpisov
   • možnosť zmeny metódy odpisovania
   • uplatnenie daňových odpisov pri majetku obstaranom z dotácii
   • inventarizačný prebytok
   • limitácia daňových odpisov pri tzv. luxusných automobiloch vrátane elektromobilov
   • limitácia daňových odpisov na predvádzacie automobily pri nezaplatení registračného poplatku
   • skrátenie alebo predlženie doby odpisovania hmotného majetku
 7. Vyradenie majetku z používania
   • možnosť uplatnenia daňových odpisov v roku vyradenia majetku
   • daňová zostatková cena – vymedzenie
   • možnosť uplatnenia daňovej zostatkovej ceny pri vyradení majetku v dôsledku jeho predaja, škody, likvidácii, darovania
   • úprava základu dane pri predaji majetku neziskovej organizácie
 8. Osobný automobil využívaný na súkromné aj služobné účely – 1 % nepeňažný príjem
 9. Diskusia a otázky
Harmonogram:

08:00 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka
10:45 - 11:45 prednáška
11:45 - 12:45 obed
12:45 - 14:15 prednáška
14:15 - 14:30 prestávka
14:30 - 15:30 prednáška

Poplatok s DPH: 90,00 €
Poplatok bez DPH: 75,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, videzáznam zo semináru, občerstvenie, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

10.5. a 12.6.2023 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov PREZENČNE

10.5. a 12.6.2023 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva a dane z príjmov ONLINE

10.5.2023 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva PREZENČNE

10.5.2023 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu účtovníctva ONLINE 

12.6.2023 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov ONLINE 

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies