Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Webinár: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov

  Dátum a čas
  Miesto online
  Archív
  Lektor

  • časť právnické osoby - 10.11.2022

  Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

  • časť fyzické osoby - 24.11.2022

  Ing. Dagmar Bednáriková, daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb SKDP, autorka odborných článkov a publikácií

  Program

    Časť právnické osoby 10.11.2022

  • Základná charakteristika dane z príjmov PO
   • definícia základných pojmov – predmet dane, príjem a zdaniteľný príjem
   • príjmy PO – nezdaňované; vylúčené z predmetu dane, oslobodené od dane
   • daňová povinnosť daňovníka s neobmedzenou/obmedzenou daňovou povinnosťou a možnosti zdanenia (daňovým priznaním, zrážkovou daňou alebo zabezpečením dane)
   • osobitosti zdanenia podielov na zisku/dividend
   • osobitosti zdanenie výplat z kapitálového fondu z príspevkov
  • Stanovenie základu dane a jeho osobitosti u PO
   • zisťovanie základu dane v k. s., v. o. s., pri likvidácii a konkurze,
   • základ dane daňovníka nezaloženého/nezriadeného na podnikanie
  • Sadzby dane z príjmov PO
   • všeobecná sadzba dane z príjmov PO – 21% a 15%;
   • sadzba pre daň vyberanú zrážkou
   • sadzba dane uplatňovaná na príjmy plynúce do/z nezmluvných štátov
  • Daňové priznanie k dani z príjmov PO
   • povinnosť podania DP a výnimky z tejto povinnosti
   • lehota na podanie daňového priznania a možnosť jej odkladu
   • splatnosť dane
   • opravné a dodatočné daňové priznanie
  • Zdaňovacie obdobie
   • kalendárny rok a hospodársky rok,
   • zdaňovacie obdobie v špecifických situáciách (likvidácia, konkurz, podnikové kombinácie, a pod.).
  • Východiská pri zisťovaní základu dane, prehľad ustanoveniami o zisťovaní základu dane
  • Daňové a nedaňové výdavky vrátane pravidiel nízkej kapitalizácie
  • Uplatňovanie daňových odpisov a prerušenie odpisovania
  • Odpočet daňovej straty, úľavy na dani a odpočet nákladov na výskum a vývoj
  • Preddavky na daň z príjmov PO
  • Pravidlá transferového oceňovania medzi tuzemskými a zahraničnými závislými osobami
   • definícia závislých osôb – tuzemské a zahraničné závislé osoby
   • úprava základu dane závislých osôb
   • dokumentačná povinnosť
  • Pripravované zmeny od roku 2023
  • Diskusia

   

   

  Časť fyzické osoby - 24.11.2022​

  • Vymedzenie základných pojmov
   • Právna úprava dane z príjmov fyzických osôb
   • Predmet dane z príjmov, základné kategórie príjmov: aktívne príjmy, pasívne príjmy
   • Zdaniteľné príjmy, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane z príjmov
   • Povinnosti fyzických osôb pri podávaní daňových priznaní, lehoty na podanie daňového priznania, predĺženie štandardnej lehoty
   • Daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou, daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou
   • Špecifické kategórie príjmov oslobodených od dane – príjmy z prenájmu a predaja nehnuteľnosti, hnuteľný majetok, cenné papiere, podielové listy
   • Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane; daňový bonus na dieťa; daňový bonus na zaplatené úroky
  • Výpočet základu dane
   • Čiastkový základ dane podľa jednotlivých druhov príjmov; pripočítateľné a odpočítateľné položky
   • Spôsoby zisťovania základu dane: jednoduché účtovníctvo; daňová evidencia; percentuálne výdavky; podvojné účtovníctvo
   • Odpočet daňovej straty
   • Zvýhodnená sadzba dane 15%
   • Preddavky na daň - mechanizmus výpočtu preddavkov na daň
   • Mikrodaňovník - podmienky statusu mikrodaňovníka, benefity vyplývajúce z postavenia mikrodaňovníka
  • Kategorizácia a uplatniteľnosť daňových výdavkov
   • Definícia daňových a nedaňových výdavkov
   • Výdavky vynaložené v súvislosti s obchodným majetkom
   • Limitovanie odpisov prenajatého majetku
   • Daňové výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti v nadväznosti na spôsob ich obstarania
   • Odpisy, prerušenie odpisovania, technické zhodnotenie
   • Predaj nehnuteľnosti v rámci BSM
   • Transferové oceňovanie
   • Predaj nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve
   • Výdavky spojené s majetkom používaným aj na súkromné účely
   • Limitovanie zostatkovej ceny vybraných druhov majetku

  Harmonogram

  09:00 – 10:20 prednáška
  10:20 – 10:30 prestávka
  10:30 – 11:45 prednáška
  11:45 – 12:30 prestávka
  12:30 – 13:30 prednáška
  13:30 – 13:40 prestávka
  13:40 – 14:30 prednáška

  Poznámka

  Registrácia možná aj osobitne pre: 

  Časť právnické osoby 10.11.2022  s Ing. Petrom Horniačkom

  Časť fyzické osoby - 24.11.2022 s Ing. Dagmar Bednárikovou

  Otázky, ktoré chcete mať na webinári zodpovedané je možné zaslať aj vopred, avšak najneskôr 5 dní pred konaním webináru. 
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daň z motorových vozidiel za rok 2023

  Ing. Jana Fülöpová MF SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva

  1. Základné pojmy zákona - vysvetlenie, ich zadefinovanie: vozidlo: predmet dane – posúdenie splnenia podmienok, výnimky zo zdanenia, oslobodenie od danezáklad dane - elektromobil, osobné vozidlo,...

  Účtovná závierka podnikateľov k 31.12.2023

  Ing. Mária Horváthová MF SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva

  1. Zmeny v účtovníctve podnikateľov v roku 2023 • Oprava základu DPH a oprava odpočítanej DPH pri nevymožiteľných pohľadávkach; účtovné prípady účtovania DPH• Regulácia dodávky energie a plynu a št...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.