Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Seminár: Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok z pohľadu dane z príjmov

  Dátum a čas
  Miesto sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava
  Archív
  Lektor

  Ing. Michaela Vidová 

  Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní,  zameranie na legislatívu zákona o dani z príjmov 

  Program

  1. Hmotný a nehmotný majetok podľa zákona o dani z príjmov
    • základné podmienky pre uplatnenie daňových odpisov
    • vymedzenie hmotného a nehmotného majetku
      • odpisovaný majetok - budovy a stavby a ich členenie, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, drobný dlhodobý majetok, pestovateľské celky trvalých porastov, zvieratá, iný majetok, nehmotný majetok
      • majetok vylúčený z odpisovania – pozemky, preložky energetických diel, hmotný majetok bezodplatne nadobudnutý organizáciou zabezpečujúcou jeho ďalšie využitie
  2. Ocenenie hmotného a nehmotného majetku podľa spôsobu obstarania
    • vstupná cena majetku v závislosti od jeho spôsobu obstarania – obstarávacia cena, všeobecná cena, daňová zostatková cena
    • technické zhodnotenie – vykonané v 1. roku odpisovania a v ďalších rokoch odpisovania
  3. Právo na uplatnenie daňových odpisov
    • ekonomický a právny vlastník
    • technické zhodnotenie vykonané nájomcom
  4. Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku
    • zaradenie majetku do odpisových skupín
    • prerušenie odpisovania
    • obmedzenia pri uplatňovaní daňových odpisov – prenájom majetku, nevyužívanie na podnikanie, uplatnenie daňového odpisu v paušálnej výške 80 %
    • technické zhodnotenie – vymedzenie a spôsob zahrnutia do základu dane
  5. Metódy odpisovania
    • rovnomerný spôsob odpisovania
    • zrýchlený spôsob odpisovania
    • komponentné odpisovanie
    • časová a výkonová metóda odpisovania
    • spôsob odpisovania pri majetku nadobudnutom formou finančného prenájmu
    • odpisovanie u mikrodaňovníka
  6. Osobitosti uplatnenia daňových odpisov
    • možnosť zmeny metódy odpisovania
    • uplatnenie daňových odpisov pri majetku obstaranom z dotácii
    • inventarizačný prebytok
    • limitácia daňových odpisov pri tzv. luxusných automobiloch vrátane elektromobilov
    • limitácia daňových odpisov na predvádzacie automobily pri nezaplatení registračného poplatku
    • skrátenie alebo predlženie doby odpisovania hmotného majetku
  7. Vyradenie majetku z používania
    • možnosť uplatnenia daňových odpisov v roku vyradenia majetku
    • daňová zostatková cena – vymedzenie
    • možnosť uplatnenia daňovej zostatkovej ceny pri vyradení majetku v dôsledku jeho predaja, škody, likvidácii, darovania
    • úprava základu dane pri predaji majetku neziskovej organizácie
  8. Osobný automobil využívaný na súkromné aj služobné účely – 1 % nepeňažný príjem
  9. Diskusia a otázky

  Harmonogram

  08:00 - 09:00 registrácia
  09:00 - 10:30 prednáška
  10:30 - 10:45 prestávka
  10:45 - 11:45 prednáška
  11:45 - 12:45 obed
  12:45 - 14:15 prednáška
  14:15 - 14:30 prestávka
  14:30 - 15:30 prednáška

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.