všetky novinky Novinky

všetky články Články


Zmeny v dávkach ošetrovné a nemocenské účinné od 27. 3. 2020


30.3.2020

Zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, t. j. dňom 27. 3. 2020.

Ide o schválenie ustanovení počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, pričom boli novelizované nasledovné právne predpisy:

  1. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v z. n. p., ktorý upravuje nároky zamestnanca a povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktoré majú nárok na nemocenské, ak boli pre chorobu alebo úraz uznaní za dočasne práceneschopných alebo ak im bolo nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia (OČR a PN)
  2. zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce v z. n. p., ktorý upravuje vzťah zamestnanca a zamestnávateľa z dôvodu neprítomnosti zamestnanca v práci počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz, materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, karantény, osobného a celodenného ošetrovania chorého člena rodiny;
  3. zákon č. 5/2004 Z. z.o službách zamestnanosti v z. n. p., ktorým sa stanovujú podmienky na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie alebo úrad,“.
  4. zákon č. 447/2008 Z. z.o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia v z. n. p.  

Celé znenie zákona č. 63/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov nájdete TU:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/63/#predpis.clanok-5

Jednotlivé usmernenia Sociálnej poisťovne pri uplatňovaní nárokov zamestnancov a zamestnávateľov nájdete TU:

https://www.socpoist.sk/aktuality-pozor--rodicia-na-ocr-musia-poslat-socialnej-poistovni-cestne-vyhlasenie-/48411s68417c

https://www.socpoist.sk/aktuality-cerpanie-aj-pokracovanie-ocr-oznamuje-zamestnavatelovi-zamestnanec--nie-socialna-poistovna/48411s68412c

https://www.socpoist.sk/aktuality-zivnostnici--k-davke-ocr-a-pn-za-marec-treba-nedoplatky-poistneho-zaplatit-najneskor-do-31-3-2020/48411s68411c

https://www.socpoist.sk/aktuality-ako-vybavit-osetrovne-pre-osoby-starajuce-sa-o-zdravotne-postihnutych/48411s68410c

https://www.socpoist.sk/aktuality--vqy/48411s68402c

 

Článok pre Vás pripravila:
Ing. Zdenka Kováčovásfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK