všetky novinky Novinky

všetky články Články


Zdaňovanie podielov na zisku/dividend vyplácaných fyzickej osobe


2.10.2019

Novela zákona o dani z príjmov, účinná od 1.1.2017, priniesla zásadnú zmenu v zdaňovaní podielov zo zisku/dividend zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva. Novela zaviedla do praxe rozdielny spôsob zdanenia pre fyzické osoby a pre právnické osoby.

 

Podiely zo zisku/dividendy za zdaňovacie obdobie roku 2017 a neskôr vyplácané:

  • právnickej osobe, naďalej nie sú predmetom dane - s výnimkou, ak podiel na zisku/dividenda je vyplácaný obchodnej spoločnosti so sídlom v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia ani zmluvu o výmene informácií,
  • fyzickej osobe sú predmetom dane – a to v prípade ak fyzická osoba:
    • sa podieľa na základnom imaní alebo
    • je členom štatutárneho orgánu alebo
    • je členom dozorného orgánu.

Príklad – zadanie:
1. Fyzická osoba pán Tichý je jediným spoločníkom spoločnosti Beta, s. r. o., pričom spoločnosť Beta, s. r. o. vlastní 50 % podiel v spoločnosti Gama, s. r. o.
2. Spoločnosť Gama, s. r. o., na základe rozhodnutia valného zhromaždenia v roku 2019 vyplatí svojim spoločníkom podiely z nerozdeleného zisku roku 2011, t. j. aj spoločnosti Beta, s. r. o.
3. Spoločnosť Beta, s. r. o., následne prijatý podiel na zisku vyplatí svojmu jedinému vlastníkovi/spoločníkovi, ktorým je pán Tichý. Je alebo nie je takto vyplatený podiel na zisku fyzickej osobe p. Tichému predmetom dane a základom pre platenie zdravotných odvodov?

 

Príklad – riešenie:
Vyplatenie podielu na zisku z nerozdeleného zisku roku 2011 je pre spoločnosť Beta, s. r. o., príjem, ktorý nie je predmetom dane, ale je súčasťou výsledku hospodárenia za rok 2019, čo spoločnosť uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 na riadku 210 ako položku znižujúcu základ dane.
Až následne spoločnosť Beta, s. r. o., po schválení účtovnej závierky za rok 2019, môže vyplatiť podiel na zisku svojmu spoločníkovi p. Tichému. Takto vyplatený podiel na zisku je vyčíslený z výsledku hospodárenia spoločnosti Beta, s. r. o., za rok 2019. Pre pána Tichého ide o zdaniteľný príjem zdaňovaný daňou vyberanou zrážkou vo výške 7 %, a preto nevstupuje do vymeriavacieho základu pre platenie zdravotných odvodov.
Správnosť zdanenia podielov na zisku/dividend, platenia odvodov na zdravotné poistenie, postup pri splatení príspevkov do kapitálových fondov a ich následné vyplatenie je obsahom prednášky „Zdaňovanie dividend a príspevky do kapitálových fondov“.

 

Článok pre Vás pripravil:
Ing. Zdenka Kováčová, manažérka pre projekty

 

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK