Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • 21. 9. 2022

  Základné princípy opravy základu dane a opravy odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby a pripravované zmeny v tejto oblasti od roku 2023

  Základnou črtou spoločného systému DPH, založeného smernicou Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme DPH v platnom znení (smernica o DPH), je že daňové bremeno zaťažuje konečné štádium spotreby tovarov a služieb. Do dosiahnutia tohto štádia sa DPH vyberá v zásade na každom stupni výroby a distribúcie tovarov a služieb po odpočítaní dane uplatnenej v cene vstupných nákladov, vynaložených platiteľom dane na uskutočňovanie zdaniteľnej činnosti. Takto nastavené pravidlá  zabezpečujú neutrálny účinok DPH vo vzťahu ku všetkým zdaniteľným osobám pri výkone zdaniteľnej hospodárskej činnosti. Technika vzniku daňovej povinnosti, ku ktorej dochádza spravidla už v okamihu dodania tovaru alebo služby, je založená na predpoklade, že zaplatenie dohodnutej protihodnoty nasleduje bezodkladne po tomto dodaní. Na základe uvedeného vzniká platiteľovi dane, ktorý dodal tovar alebo službu, povinnosť platiť daň z tohto dodania bez ohľadu na skutočnosť, či za toto dodanie už dostal zaplatené. Na druhej strane platí, nakoľko sa vychádza z predpokladu, že odberateľ za kúpený tovar alebo službu v blízkej budúcnosti zaplatí, že právo na odpočítanie DPH uplatnenej v cene kúpeného tovaru alebo služby vzniká nezávisle od úhrady protihodnoty, a v zásade tejto skutočnosti predchádza. Táto neutralita systému DPH je však „nabúraná“ v prípade, kedy dodávateľ, ktorý zo zdaniteľného dodania zaplatil daň, nedostane od svojho odberateľa, ktorý si túto daň odpočítal, zaplatené, čím sa dodávateľ dostáva do situácie, že fakticky znáša daňové bremeno.

  Za účelom eliminácie tejto negatívnej situácie nadobudli v roku 2021 účinnosť pravidlá umožňujúce platiteľovi, ktorý bol povinný zaplatiť daň z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku, napriek tomu, že za túto zdaniteľnú dodávku nedostal zaplatené, vypýtať si za určitých podmienok DPH z predmetného dodania naspäť na základe opravy základu dane (tzv. bad debt relief). Na druhej strane odberateľovi, ktorý odpočítal daň z týchto tovarov alebo služieb za ktoré nezaplatil, pribudla zrkadlová povinnosť túto odpočítanú daň vrátiť. K tejto povinnosti však dochádza až potom, ako odberateľovi vznikne nevymožiteľná pohľadávka a v dôsledku toho pristúpi k výkonu vyššie uvedeného práva.

  Predmetné pravidlá bad debt relief však boli nastavené pomerne prísne a dodávateľovi priznávali právo opraviť základ dane až po značnom časovom období od dodania a v štádiu, kedy odberateľ, ktorý mu úplne alebo čiastočne nezaplatil, už vo veľkej väčšine prípadov  nebol ekonomicky činný a bol v zásade bezmajetný. S uvedeným sa tak na druhej strane  spája ťažkosť orgánov finančnej správy domôcť sa efektívneho plnenia povinnosti odberateľa opraviť odpočítanú daň z nezaplateného tovaru alebo služby.

  Na tieto skutočnosti reaguje pripravovaná novela zákona č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (novela zákona o DPH), v prípade prijatia ktorej dôjde od roku 2023 k vzniku povinnosti odberateľa opraviť odpočítanú daň v rozsahu, v akom svojmu dodávateľovi nezaplatil za dodanie tovaru alebo služby, ak uplynie 100 dní od splatnosti záväzku. Táto povinnosť tak už vo veľkom počte prípadov nebude viazaná na skutočnosť, či odberateľ opravil základ dane z dôvodu vzniku nevymožiteľnej pohľadávky, ako je tomu v súčasnosti.  Navrhované opatrenie vychádza zo znenia článkov 184 a 185 smernice o DPH vyložených nedávnou judikatúrou Súdneho dvora (C-335/19 E. sp. z o.o. sp. k. proti Minister Finansów).

  Na druhej strane tak vznikol priestor poľaviť z prísnych podmienok vyžadovaných pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky a v tomto smere sa od roku 2023 taktiež navrhujú substantívne úpravy. Podstata týchto úprav spočíva v tom, že za nevymožiteľnú pohľadávku sa na účely zákona o DPH navrhuje ustanoviť aj takú pohľadávku, ktorá nebola zaplatená do 150 dní odo dňa uplynutia jej splatnosti a v závislosti od výšky pohľadávky sa potom vyžaduje podniknutie určitých krokov zo strany platiteľa smerujúcich k jej vymoženiu. Taktiež sa navrhuje prehodnotiť existujúce podmienky nevymožiteľnej pohľadávky na účely zákona o DPH a  zo zákona vypustiť ako dôvod nevymožiteľnosti neefektívnu exekúciu (súčasný § 25a ods. 2 písm. a) zákona o DPH) a uplynutie dvanástich mesiacov odo dňa splatnosti pohľadávky vo výške najviac 300 eur (súčasný § 25a ods. 2 písm. f) zákona o DPH), keďže tieto dôvody sa v prípade schválenia novely zákona o DPH stanú v podstate nadbytočné.

  Samozrejme, navrhovaná novela zákona o DPH obsahuje aj iné zmeny a doplnenia, ako napríklad vypustenie registračnej povinnosti pre zdaniteľné osoby dosahujúce obrat pre povinnú registráciu za platiteľa dane výlučne z oslobodených plnení, ktoré sa do výpočtu obratu započítavajú, zavedenie záznamovej a oznamovacej povinnosti pre vybraných poskytovateľov platobných služieb vo vzťahu k cezhraničným platbám (od roku 2024) a iné.

  Pripravil: Mgr. et Mgr. Mojmír Beňo, vedúci oddelenia DPH, odbor nepriamych daní, Ministerstvo financií SR

   

  Aj problematikou opravy základu dane a opravy odpočítanej dane pri nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby sa budeme zaoberať v dňoch 28.-29. septembra 2022 na seminári  Dvojdňový seminár – Kompletný výklad zákona o DPH. Využite poslednú možnosť registrácie alebo sa prihláste na ONLINE FORMU  a vzdelávajte sa z pohodlia domova. 

  Kompletnú ponuku našich webinárov a seminárov nájdete TU.  

  Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

  Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

  * Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

  Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.

  Mohlo by vás zaujímať

  1/DPH/2024/MP - Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania dane z pridanej hodnoty

  1/DPH/2024/MP Metodický pokyn k osobitnej úprave uplatňovania dane z pridanej hodnoty podľa§ 66 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskoršíchpredpisov Úvod Jednou z osobitný...

  FS varuje občanov, opäť sa šíri podvodný email

  Finančná správa opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Ide o falošné upozornenie na vrátenie finančných prostriedkov. Mail obsahuje falošné informácie a FS takýto email...

  18/DZPaU/2024/MU - Usmernenie k povinnostiam obchodných spoločností, ktoré sa zrušujú s likvidáciou

  18/DZPaU/2024/MUUsmernenie k povinnostiam obchodných spoločností podľa zákonač. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré sa zrušujús likvidáciou Z dôvodu zabezpečenia jednot...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.