všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Uplatňovanie nulovej sadzby DPH na respirátory, ich vykazovanie v tlačivách k DPH


20.4.2021

1. Zavedenie nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty

Uplatňovanie nulovej sadzby dane na respirátory bolo v SR zavedené zákonom:

 • zákonom č. 57/2021 Z. z., sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v z. n. p., a ustanovením § 24ja sa zavádza uplatnenie nulovej sadzby DPH na respirátory s účinnosťou od februára 2021 do 30. apríla 2021 a následne 
 • zákonom č. 115/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z., sa predĺžila doba uplatňovania nulovej sadzby DPH na respirátory z 30. apríla 2021 na 30. júna 2021.

Ustanovením § 24ja zákona č. 57/2021 Z. z. sa zaviedla  nulová  sadzba  dane z pridanej hodnoty na osobné ochranné prostriedky, ktoré:

 • sú určeným výrobkom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (ďalej len „nariadenie 2016/425“) a podľa § 4 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • patria do skupiny osobných ochranných prostriedkov rizikovej kategórie III podľa Prílohy I nariadenia 2016/425,
 • slúžia na ochranu dýchacích orgánov pred látkami a zmesami, ktoré sú nebezpečné pre zdravie, a pred škodlivými biologickými faktormi podľa Prílohy II bod 3.10.1 nariadenia 2016/425,
 • a ktoré sú filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP3 (ďalej len „respirátory“).

Cieľom bolo zabezpečiť lepšiu cenovú dostupnosť účinnejších ochranných prostriedkov pre obyvateľstvo a efektívnejšiu ochranu verejného zdravia a týmto uplatňovaním nulovej sadzby DPH, a zároveň aj znížiť cenu respirátorov kategórie FFP2 a FFP3 pre konečných spotrebiteľov.

Od 8. 3. 2021 platí na Slovensku povinnosť nosiť respirátory FFP2 v obchodných prevádzkach a MHD a od 15. 3. 2021 vo všetkých interiéroch .

2. Postup pri uplatňovaní nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty

Nulová sadzba DPH sa počas zákonom určeného obdobia (§ 24ja zákona č. 57/2021 Z. z.) uplatňuje na:

 • dodanie respirátorov v tuzemsku,
 • nadobudnutie respirátorov v tuzemsku z iného členského štátu,
 • dovoz respirátorov do tuzemska.

Zavedením nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na respirátory je zachované právo platiteľa dane (odberateľa) na odpočítanie dane uplatnenej pri dodaní  respirátorov v tuzemsku, pri nadobudnutí respirátorov  v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dovoze respirátorov do tuzemska, ak tieto transakcie boli uskutočnené pred účinnosťou zákona č. 57/2021 Z. z., kedy v čase ich  obstarania/nadobudnutia/dovozu do 12. februára 2021 bola uplatnená základná sadzba DPH.

Uvedené sa vzťahuje aj na všetky súvisiace náklady s tým vynaložené, ak sú premietnuté v cene respirátorov. Toto právo platiteľ dane môže uplatniť v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“).

Upozornenie

Skutočnosť, že platiteľ dane k cene dodaných respirátorov uplatňuje  nulovú sadzbu dane,   nie je   dôvodom na krátenie vstupnej dane koeficientom podľa § 50 zákona o DPH.

3. Vykazovanie tovarov predaných/kúpených v nulovej sadzbe DPH v daňovom priznaní, kontrolnom výkaze a v súhrnnom výkaze

Zavedením nulovej sadzby DPH na uvedené respirátory bolo vydané poučenie MF0173422020-731 na vyplnenie daňového priznania k DPH a kontrolného výkazu k DPH, ktorého platnosť je naviazaná na uplatňovanie  nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty od 12. februára 2021 do 30. júna 2021.

Poznámka:

Vzor daňového priznania k dani z pridanej hodnoty sa vzhľadom na dočasnosť prijatého opatrenia upravovať nebude!

Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (vzor č. MF/017342/2020-731) a kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty (ustanoveného opatrením MFSR č. MF/015393/2020-731) v súvislosti so zavedením nulovej sadzby dane na osobné ochranné prostriedky slúžiace na zabezpečenie vyššej ochrany dýchacích orgánov

Vykazovanie respirátorov v daňovom priznaní k DPH

Počas zákonom určeného obdobia (12.2.2021 - 30.6.2021) sa v daňovom priznaní k DPH UVÁDZA v riadku 13

Na tomto riadku určenom pre „oslobodenie od dane“ sa uvádza v ohraničenom období

 • dodanie respirátorov v tuzemsku, pri ktorom vzniká daňová povinnosť podľa § 69 ods. 1 zákona oDPH – predaj tovaru v tuzemsku, kedy je osobou povinnou platiť daň dodávateľ
 • nadobudnutie respirátorov v tuzemsku z iného členského štátu platiteľom dane, pri ktorom vzniká daňová povinnosť podľa § 69 ods. 6 zákona oDPH – nákup tovaru z EU
 • nadobudnutie respirátorov v tuzemsku z iného členského štátu osobou registrovanou pre daň podľa § 7 a § 7a zákona oDPH nákup tovaru z EU napr. obce, školy, spoločnosti, ktoré nenadobudli postavenia platiteľa dane, ale majú pridelené IČ DPH § 7 a § 7a
 • dodanie premiestnenie respirátorov oslobodených od dane podľa   43 ods. 1 resp. ods. 4 zákona o DPH (ktoré sa zároveň uvádza aj v riadku 14 daňového priznania) – predaj tovaru zdaniteľnej osobe do iného členského štátu EU
 • vývoz respirátorov, ktorý je oslobodený od dane podľa § 47 zákona o DPH (ktorý sa zároveň uvádza aj  v riadku 15 daňového priznania)  – vývoz tovaru do tretej krajiny

V daňovom priznaní k dani z pridanej hodnoty sa počas zákonom určeného obdobia (12.2.2021 – 30.6.2021)  NEUVÁDZA:

 • dodanie respirátorov v tuzemsku zahraničnou osobou, pri ktorom sa prenáša povinnosť platiť daň s nulovou sadzbou dane na príjemcu plnenia podľa § 69 ods. 2 zákona oDPH – nákup tovaru respirátorov od zahraničnej osoby so skladu na Slovensku
 • dodanie respirátorov v tuzemsku zahraničnou osobou - prvým odberateľom pri trojstrannom obchode, pri ktorých dochádza k prenosu daňovej povinnosti na druhého odberateľa podľa § 69 ods. 7 zákona o DPH – nákup tovaru v režime trojstranného obchodu

Vykazovanie respirátorov v kontrolnom výkaze

Dodanie respirátorov s miestom dodania v tuzemsku a taktiež nadobudnutie respirátorov v tuzemsku z iného členského štátu, na ktoré sa uplatňuje nulová sadzba dane, sa v kontrolnom výkaze neuvádza (v žiadnej jeho časti).

Vykazovanie respirátorov v súhrnnom výkaze

Formulár súhrnného výkazu od 1.1.2021 sa nemenil ale došlo k úprave poučenia na jeho vyplňovanie vo väzbe na predaj tovaru do Severného Írska.

Nezabudnúť, že údaje do súhrnného výkazu sa uvádzajú v eurách, pričom zaokrúhlenie je matematické na celé eurá.

Uvádzanie v súhrnnom výkaze mesačne, resp. kvartálne za mesiac, kedy vznikla daňová povinnosť podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH.

Upozornenie:

Oslobodenie podľa § 43 ods.1 a 4 sa neuzná, ak dodávateľ nepodal súhrnný výkaz za príslušné obdobie alebo údaj v podanom súhrnnom výkaze sú nesprávne, nepravdivé alebo neúplné, to neplatí, ak dodávateľ dostatočne odôvodní nepodanie súhrnného výkazu, nesprávnosť údajov alebo neúplnosť údajov v SV.

V súhrnnom výkaze sa za podmienok definovaných ustanovením § 80 zákona o DPH uvádza:

 • dodanie tovaru odberateľovi z iného členského štátu resp. premiestnenie respirátorov platiteľom dane oslobodených od dane podľa 43 ods. 1 resp. ods. 4 zákona oDPH – uvádza sa hodnota tovaru, označenie bez kódu
 • dodanie respirátorov platiteľom dane v postavení prvého odberateľa v rámci trojstranného obchodu podľa § 45 ods. 1 zákona o DPH – uvádza sa hodnota tovaru, označenie kódu 1, IČ DPH druhého odberateľa
 • dodanie respirátorov osobou registrovanou podľa § 7 a § 7a zákona o DPH, ak sa táto osoba zúčastňuje na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45 ods. 1 zákona oDPH – uvádza sa hodnota tovaru, označenie kódu 1, IČ DPH druhého odberateľa

Aj touto problematikou a ďalšími aktuálnymi témami v oblasti uplatňovanie DPH a dane z príjmov, ako aj riešením praktických príkladov z praxe sa budeme zaoberať na webinári dňa 10. 5. 2021: „Praktické uplatňovanie DPH a dane z príjmov v roku 2021“ pod vedením lektorky Ing. Sone Ugrócy, daňovej poradkyne, členky SKDP

Článok pripravila: Ing. Soňa Ugróczy, TAX Ugróczy, s.r.o., daňová poradkyňa, členka  SKDP

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK