všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Účtovanie tvorby a použitia kapitálového fondu z príspevkov


6.10.2020

Účtovanie kapitálového fondu z príspevkov (ďalej len „KFP“) je upravené v § 2 ods. 3, § 27a a 27b, § 59 ods. 6 Postupov účtovania pre podnikateľov („PUP“). Z týchto ustanovení vyplýva, že KFP sa účtuje na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy, pričom sa vytvárajú analytické účty k tomuto účtu podľa jednotlivých akcionárov alebo spoločníkov.

Ocenenie príspevku do KFP  je ustanovené v § 27a ods. 2 PUP, a to v nadväznosti na § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka, tzn. na ocenenie sa použije znalecký posudok. Ak tvorba KFP je súčasťou vkladu podniku alebo časti podniku, príp. súčasťou vkladu individuálneho majetku,  z hodnoty znaleckého posudku sa určí hodnota uznaná na vklad do základného imania, hodnota uznaná pre prídel do emisného ážia, hodnota uznaná pre prídel do rezervného fondu a hodnota uznaná pre príspevok do KFP.

Deň uskutočnenia účtovného prípadu príspevku do KFP je ustanovený v  § 2 ods. 3 PU ako deň splatenia príspevku; deň splatenia nepeňažného príspevku je deň prevzatia príspevku obchodnou spoločnosťou a u akcionára alebo spoločníka je to deň odovzdania príspevku obchodnej spoločnosti.

Účtovanie KFP upravujú PÚ v závislosti od toho, či KFP bol vytvorený

 • ako súčasť vkladu podniku alebo ako súčasť nepeňažného vkladu, ktorým nie je podnik (jednotlivý majetok) - § 27a PUP,
 • samostatne - § 27b PUP.

1. Účtovanie nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov - 27a PUP

 • ide o účtovanie vkladu podniku alebo vkladu individuálneho majetku v prípadoch, kedy ich súčasťou sú príspevky do kapitálového fondu z príspevkov, prídel do rezervného fondu a prídel do emisného ážia.

Účtovníctvo prijímateľa vkladu podniku (§ 27a ods. 1 a 2 PUP):

 • účtujú sa prijímané jednotlivé zložky majetku a záväzkov tvoriace vklad podniku na vecne príslušné účty v ocenení reálnou hodnotou;
 • účtuje sa goodwill/záporný goodwill ako rozdiel medzi reálnou hodnotou jednotlivých zložiek majetku a záväzkov a uznanou hodnotou vkladu. Uznanou hodnotou vkladu je hodnota nepeňažného vkladu započítaná na vklad spoločníka, pri ktorom postupy účtovania odkazujú na § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka (uvedené v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo v zakladateľskej listine). Pri výpočte goodwillu sa k uznanej hodnote vkladu pripočíta hodnota splateného príspevku do KFP, prídel do rezervného fondu alebo emisného ážia (PUP označujú tieto príspevky a prídely ako „iné príspevky“), ak sú dohodnuté v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo zakladateľskej listine (postupy účtovania označujú tieto zmluvy ako „príslušné zmluvy“);
 • účtuje sa identifikovateľný a spoľahlivo oceniteľný dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vkladateľa na príslušný účet dlhodobého nehmotného majetku;
 • v deň splatenia sa účtuje príspevok do KFP na ťarchu účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie a v prospech účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy.

Účtovníctvo vkladateľa vkladu podniku (§ 27a ods. 3 PUP)

 • z účtovníctva sa vyradia jednotlivé zložky majetku a záväzkov v účtovnej hodnote súvzťažne s účtom 367– Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov;
 • rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a jej zvýšením o iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve a účtovnou hodnotou vkladaných jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, sa účtuje podľa charakteru na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy;
 • účtuje sa o finančnej investícii z dôvodu vkladu podniku, pričom na účte finančnej investície (061, 062 alebo 063 podľa vplyvu akcionára alebo spoločníka) sa účtujú aj iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve. Na účte finančnej investície sa vytvárajú analytické účty aj podľa jednotlivých súčastí tvoriacich iné príspevky;

Tabuľku "Prehľad účtovných súvzťažností podľa znenia § 27a ods. 1 až 3 – vklad podniku alebo časti podniku, súčasťou vkladu sú aj iné príspevky" otvoríte TU.

Účtovníctvo prijímateľa nepeňažného vkladu, ktorým je jednotlivý (individuálny) majetok (§ 27a ods. 6 PUP)

V účtovníctve prijímateľa nepeňažného vkladu, ktorým je jednotlivý majetok sa:

 • účtuje o jednotlivom prijatom majetku na vecne príslušnom účte majetku v uznanej hodnote vkladu uvedenej v príslušnej zmluve. Ako súčasť ocenenia prijatého majetku sa účtujú aj iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve, pričom hodnota majetku je určená znaleckým posudkom;
 • účtuje príspevok do KFP v deň jeho splatenia na ťarchu účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie a v prospech účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy.

Tzn. postup účtovania je takmer zhodný s postupom účtovania u prijímateľa vkladu podniku s tým rozdielom, že pri nepeňažnom vklade, ktorým je jednotlivý majetok, nevzniká goodwill.

Účtovníctvo vkladateľa nepeňažného vkladu, ktorým je jednotlivý majetok (§ 27a ods. 4 a 5 PUP)

V účtovníctve vkladateľa nepeňažného vkladu, ktorým je jednotlivý majetok sa postupuje primerane ako pri účtovaní u vkladateľa vkladu podniku, tzn.:

 • vyradia sa z účtovníctva jednotlivé zložky majetku a záväzkov v účtovnej hodnote súvzťažne s účtom 367 – Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov;
 • rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a jej zvýšením o iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve a účtovnou hodnotou vkladaného majetku, sa účtuje podľa charakteru na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy;
 • účtuje sa o finančnej investícii z dôvodu nepeňažného vkladu, ktorým nie je vklad podniku, na príslušnom účte finančnej investície a súvzťažne s účtom 367 – Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov. Na tomto účte finančnej investície sa účtujú aj iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve, pričom na tomto účte finančnej investície sa vytvárajú analytické účty aj podľa jednotlivých súčastí tvoriacich iné príspevky.

Tabuľku "Prehľad účtovných súvzťažností podľa znenia § 27a ods. 4 až 6 – vklad jednotlivého majetku, súčasťou vkladu sú aj iné príspevky" otvoríte TU.

2. Účtovanie kapitálového fondu z príspevkov - § 27b PUP

V § 27b PUP je ustanovený postup účtovania KFP v prípade, keď nie je súčasťou vkladu podniku alebo vkladu jednotlivého majetku. V tomto ustanovení je upravené účtovanie tvorby a použitie/prerozdelenie KFP v účtovníctve obchodnej spoločnosti, ktorá prijala príspevok do KFP ako aj v účtovníctve akcionára alebo spoločníka. Postupy účtovania ustanovujú, že prerozdelenie KFP sa u akcionára alebo spoločníka, ktorý splatil príspevok do KFP z príspevkov účtuje ako zníženie finančnej investície. Ak nastane prerozdelenie KFP akcionárovi alebo spoločníkovi, ktorý nesplatil príspevok do KFP, bude sa nárok na príspevok účtovať v prospech výnosov.

Účtovníctvo obchodnej spoločnosti, ktorá prijala príspevok do KFP (§ 27b ods. 1, 2 a 4 PUP)

V účtovníctve obchodnej spoločnosti, ktorá prijala splatený príspevok do KFP, sa:

 • účtuje v hodnote uvedenej v príslušnej zmluve na ťarchu účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie a v prospech účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy. Na účely účtovania splateného príspevku sa vytvárajú analytické účty k účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy podľa jednotlivých akcionárov alebo spoločníkov;
 • nepeňažné splatenie príspevku do KFP sa účtuje v hodnote uvedenej v príslušnej zmluve na vecne príslušnom majetkovom účte a v prospech účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie;
 • použitie splateného príspevku do KFP na prerozdelenie medzi akcionárov alebo spoločníkov účtuje na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na ťarchu účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy a v prospech vecne príslušného účtu záväzku 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti alebo 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom.

Účtovníctvo akcionára alebo spoločníka (§ 27b ods. 3, 5 a 6 PUP)

V účtovníctve akcionára alebo spoločníka, ktorý splatil príspevok do KFP, sa:

 • splatený príspevok do KFP účtuje v uznanej hodnote dohodnutej v príslušnej zmluve v prospech účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov, a podľa vplyvu akcionára alebo spoločníka sa účtuje na vecne príslušnom účte finančnej investície;
 • pri nepeňažnom splatení príspevku do KFP rozdiel medzi uznanou hodnotou majetku uvedenou v príslušnej zmluve a účtovnou hodnotou majetku účtuje podľa charakteru na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy;
 • použitie splateného príspevku do KFP na prerozdelenie medzi akcionárov alebo spoločníkov, účtuje na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na vecne príslušný účet finančnej investície a na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky. Rozdiel medzi hodnotou splateného príspevku do KFP akcionárov alebo spoločníkov a sumou z prerozdelenia pripadajúcou na akcionára alebo spoločníka, sa účtuje v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.

V účtovníctve akcionára alebo spoločníka, ktorý nesplatil príspevok do KFP, sa použitie splateného príspevku do KFP na prerozdelenie medzi akcionárov alebo spoločníkov účtuje na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky a v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.   

Tabuľku "Prehľad účtovných súvzťažností  podľa znenia § 27b ods. 1 až 3 PUP – tvorba KFPa "Prehľad účtovných súvzťažností podľa znenia § 27b ods. 4 až 6 – prerozdelenie KFP" otvoríte TU.

Problematikou tvorby, použitia a účtovania kapitálového fondu z príspevkov ako aj ďalšími zaujímavosťami v oblasti účtovníctva sa budeme zaoberať na seminári/webinári: Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve / účtovné súvzťažnosti, pod vedením lektorky Ing. Moniky Adamíkovej, dňa 27. 10. 2020.

Článok pripravila: Ing. Monika Adamíková, Finančné riaditeľstvo SR, metodička pre oblasť účtovníctvasfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK