Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • 5. 10. 2020

  Účtovanie tvorby a použitia kapitálového fondu z príspevkov

  Účtovanie kapitálového fondu z príspevkov (ďalej len „KFP“) je upravené v § 2 ods. 3, § 27a a 27b, § 59 ods. 6 Postupov účtovania pre podnikateľov („PUP“). Z týchto ustanovení vyplýva, že KFP sa účtuje na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy, pričom sa vytvárajú analytické účty k tomuto účtu podľa jednotlivých akcionárov alebo spoločníkov.

  Ocenenie príspevku do KFP  je ustanovené v § 27a ods. 2 PUP, a to v nadväznosti na § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka, tzn. na ocenenie sa použije znalecký posudok. Ak tvorba KFP je súčasťou vkladu podniku alebo časti podniku, príp. súčasťou vkladu individuálneho majetku,  z hodnoty znaleckého posudku sa určí hodnota uznaná na vklad do základného imania, hodnota uznaná pre prídel do emisného ážia, hodnota uznaná pre prídel do rezervného fondu a hodnota uznaná pre príspevok do KFP.

  Deň uskutočnenia účtovného prípadu príspevku do KFP je ustanovený v  § 2 ods. 3 PU ako deň splatenia príspevku; deň splatenia nepeňažného príspevku je deň prevzatia príspevku obchodnou spoločnosťou a u akcionára alebo spoločníka je to deň odovzdania príspevku obchodnej spoločnosti.

  Účtovanie KFP upravujú PÚ v závislosti od toho, či KFP bol vytvorený

  • ako súčasť vkladu podniku alebo ako súčasť nepeňažného vkladu, ktorým nie je podnik (jednotlivý majetok) - § 27a PUP,
  • samostatne - § 27b PUP.

  1. Účtovanie nepeňažných vkladov a nepeňažných príspevkov - 27a PUP

  • ide o účtovanie vkladu podniku alebo vkladu individuálneho majetku v prípadoch, kedy ich súčasťou sú príspevky do kapitálového fondu z príspevkov, prídel do rezervného fondu a prídel do emisného ážia.

  Účtovníctvo prijímateľa vkladu podniku (§ 27a ods. 1 a 2 PUP):

  • účtujú sa prijímané jednotlivé zložky majetku a záväzkov tvoriace vklad podniku na vecne príslušné účty v ocenení reálnou hodnotou;
  • účtuje sa goodwill/záporný goodwill ako rozdiel medzi reálnou hodnotou jednotlivých zložiek majetku a záväzkov a uznanou hodnotou vkladu. Uznanou hodnotou vkladu je hodnota nepeňažného vkladu započítaná na vklad spoločníka, pri ktorom postupy účtovania odkazujú na § 59 ods. 3 Obchodného zákonníka (uvedené v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo v zakladateľskej listine). Pri výpočte goodwillu sa k uznanej hodnote vkladu pripočíta hodnota splateného príspevku do KFP, prídel do rezervného fondu alebo emisného ážia (PUP označujú tieto príspevky a prídely ako „iné príspevky“), ak sú dohodnuté v spoločenskej zmluve, zakladateľskej zmluve alebo zakladateľskej listine (postupy účtovania označujú tieto zmluvy ako „príslušné zmluvy“);
  • účtuje sa identifikovateľný a spoľahlivo oceniteľný dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou vkladateľa na príslušný účet dlhodobého nehmotného majetku;
  • v deň splatenia sa účtuje príspevok do KFP na ťarchu účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie a v prospech účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy.

  Účtovníctvo vkladateľa vkladu podniku (§ 27a ods. 3 PUP)

  • z účtovníctva sa vyradia jednotlivé zložky majetku a záväzkov v účtovnej hodnote súvzťažne s účtom 367– Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov;
  • rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a jej zvýšením o iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve a účtovnou hodnotou vkladaných jednotlivých zložiek majetku a záväzkov, sa účtuje podľa charakteru na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy;
  • účtuje sa o finančnej investícii z dôvodu vkladu podniku, pričom na účte finančnej investície (061, 062 alebo 063 podľa vplyvu akcionára alebo spoločníka) sa účtujú aj iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve. Na účte finančnej investície sa vytvárajú analytické účty aj podľa jednotlivých súčastí tvoriacich iné príspevky;

  Tabuľku "Prehľad účtovných súvzťažností podľa znenia § 27a ods. 1 až 3 – vklad podniku alebo časti podniku, súčasťou vkladu sú aj iné príspevky" otvoríte TU.

  Účtovníctvo prijímateľa nepeňažného vkladu, ktorým je jednotlivý (individuálny) majetok (§ 27a ods. 6 PUP)

  V účtovníctve prijímateľa nepeňažného vkladu, ktorým je jednotlivý majetok sa:

  • účtuje o jednotlivom prijatom majetku na vecne príslušnom účte majetku v uznanej hodnote vkladu uvedenej v príslušnej zmluve. Ako súčasť ocenenia prijatého majetku sa účtujú aj iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve, pričom hodnota majetku je určená znaleckým posudkom;
  • účtuje príspevok do KFP v deň jeho splatenia na ťarchu účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie a v prospech účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy.

  Tzn. postup účtovania je takmer zhodný s postupom účtovania u prijímateľa vkladu podniku s tým rozdielom, že pri nepeňažnom vklade, ktorým je jednotlivý majetok, nevzniká goodwill.

  Účtovníctvo vkladateľa nepeňažného vkladu, ktorým je jednotlivý majetok (§ 27a ods. 4 a 5 PUP)

  V účtovníctve vkladateľa nepeňažného vkladu, ktorým je jednotlivý majetok sa postupuje primerane ako pri účtovaní u vkladateľa vkladu podniku, tzn.:

  • vyradia sa z účtovníctva jednotlivé zložky majetku a záväzkov v účtovnej hodnote súvzťažne s účtom 367 – Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov;
  • rozdiel medzi uznanou hodnotou vkladu a jej zvýšením o iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve a účtovnou hodnotou vkladaného majetku, sa účtuje podľa charakteru na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy;
  • účtuje sa o finančnej investícii z dôvodu nepeňažného vkladu, ktorým nie je vklad podniku, na príslušnom účte finančnej investície a súvzťažne s účtom 367 – Záväzky z upísaných a nesplatených cenných papierov a vkladov. Na tomto účte finančnej investície sa účtujú aj iné príspevky, ak sú dohodnuté v príslušnej zmluve, pričom na tomto účte finančnej investície sa vytvárajú analytické účty aj podľa jednotlivých súčastí tvoriacich iné príspevky.

  Tabuľku "Prehľad účtovných súvzťažností podľa znenia § 27a ods. 4 až 6 – vklad jednotlivého majetku, súčasťou vkladu sú aj iné príspevky" otvoríte TU.

  2. Účtovanie kapitálového fondu z príspevkov - § 27b PUP

  V § 27b PUP je ustanovený postup účtovania KFP v prípade, keď nie je súčasťou vkladu podniku alebo vkladu jednotlivého majetku. V tomto ustanovení je upravené účtovanie tvorby a použitie/prerozdelenie KFP v účtovníctve obchodnej spoločnosti, ktorá prijala príspevok do KFP ako aj v účtovníctve akcionára alebo spoločníka. Postupy účtovania ustanovujú, že prerozdelenie KFP sa u akcionára alebo spoločníka, ktorý splatil príspevok do KFP z príspevkov účtuje ako zníženie finančnej investície. Ak nastane prerozdelenie KFP akcionárovi alebo spoločníkovi, ktorý nesplatil príspevok do KFP, bude sa nárok na príspevok účtovať v prospech výnosov.

  Účtovníctvo obchodnej spoločnosti, ktorá prijala príspevok do KFP (§ 27b ods. 1, 2 a 4 PUP)

  V účtovníctve obchodnej spoločnosti, ktorá prijala splatený príspevok do KFP, sa:

  • účtuje v hodnote uvedenej v príslušnej zmluve na ťarchu účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie a v prospech účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy. Na účely účtovania splateného príspevku sa vytvárajú analytické účty k účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy podľa jednotlivých akcionárov alebo spoločníkov;
  • nepeňažné splatenie príspevku do KFP sa účtuje v hodnote uvedenej v príslušnej zmluve na vecne príslušnom majetkovom účte a v prospech účtu 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie;
  • použitie splateného príspevku do KFP na prerozdelenie medzi akcionárov alebo spoločníkov účtuje na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na ťarchu účtu 413 – Ostatné kapitálové fondy a v prospech vecne príslušného účtu záväzku 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti alebo 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom.

  Účtovníctvo akcionára alebo spoločníka (§ 27b ods. 3, 5 a 6 PUP)

  V účtovníctve akcionára alebo spoločníka, ktorý splatil príspevok do KFP, sa:

  • splatený príspevok do KFP účtuje v uznanej hodnote dohodnutej v príslušnej zmluve v prospech účtu 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov, a podľa vplyvu akcionára alebo spoločníka sa účtuje na vecne príslušnom účte finančnej investície;
  • pri nepeňažnom splatení príspevku do KFP rozdiel medzi uznanou hodnotou majetku uvedenou v príslušnej zmluve a účtovnou hodnotou majetku účtuje podľa charakteru na ťarchu účtu 568 – Ostatné finančné náklady alebo v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy;
  • použitie splateného príspevku do KFP na prerozdelenie medzi akcionárov alebo spoločníkov, účtuje na základe rozhodnutia valného zhromaždenia na vecne príslušný účet finančnej investície a na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky. Rozdiel medzi hodnotou splateného príspevku do KFP akcionárov alebo spoločníkov a sumou z prerozdelenia pripadajúcou na akcionára alebo spoločníka, sa účtuje v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.

  V účtovníctve akcionára alebo spoločníka, ktorý nesplatil príspevok do KFP, sa použitie splateného príspevku do KFP na prerozdelenie medzi akcionárov alebo spoločníkov účtuje na ťarchu účtu 378 – Iné pohľadávky a v prospech účtu 668 – Ostatné finančné výnosy.   

  Tabuľku "Prehľad účtovných súvzťažností  podľa znenia § 27b ods. 1 až 3 PUP – tvorba KFPa "Prehľad účtovných súvzťažností podľa znenia § 27b ods. 4 až 6 – prerozdelenie KFP" otvoríte TU.

  Problematikou tvorby, použitia a účtovania kapitálového fondu z príspevkov ako aj ďalšími zaujímavosťami v oblasti účtovníctva sa budeme zaoberať na seminári/webinári: Postupy účtovania v podvojnom účtovníctve / účtovné súvzťažnosti, pod vedením lektorky Ing. Moniky Adamíkovej, dňa 27. 10. 2020.

  Článok pripravila: Ing. Monika Adamíková, Finančné riaditeľstvo SR, metodička pre oblasť účtovníctva

   

  Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

  Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

   

  Mohlo by vás zaujímať

  Nové tlačivá v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti

   Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/013999/2023-721 o určení vzorov tlačív podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v súvislosti s príjm...

  Finančná správa informuje, že z podielu zaplatenej dane vyplatila už 94 miliónov EUR

  Finančná správa na svojej stránke dňa 6.10.2023 zverejnila informáciu o tom, že neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám darovali podiel zo svojich zaplatených daní, známy ako 2 %,...

  Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca

  24/DZPaU/2023/MP    Metodický pokyn k zdaniteľnosti príspevku  na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu stravné...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.