všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Stručne k „fikcii ukončenia pandémie“ vo finančnej oblasti


25.9.2020

Dňa 22. septembra 2020 Národná rada SR schválila zákon, ktorým sa na účely správy daní, ale aj ostatných daňových zákonov, určila fikcia ukončenia pandémie na  30. september 2020.

Pre všetky povinnosti, ktoré majú  daňové subjekty splniť do konca mesiaca po období pandémie platí termín 2. novembra 2020, a to vzhľadom na to, že koniec októbra pripadne na  sobotu.

Daňové priznanie k dani z príjmov/Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti:

  • je povinnosť podať správcovi dane najneskôr do 2. 11. 2020
  • daň z príjmovje potrebné uhradiť v lehote najneskôr do 2. 11. 2020

Upozornenie 1:

V tejto súvislosti  je pre daňové subjekty dôležitá informácia, že v prípade nepriaznivej finančnej situácie môžu požiadať správcu dane o povolenie odkladu platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach, pričom odporúčame žiadosti spolu s daňovým priznaním podať v dostatočnom časovom predstihu

Upozornenie 2:

Ak daňový subjekt počas obdobia pandémie neuhradil vyrubenú sumu dane, táto sa nebude považovať za nedoplatok, ak ju uhradí do 2. novembra 2020

Upozornenie 3:

Ak počas obdobia pandémie uplynula lehota, v ktorej mal daňový subjekt niečo (povinnosť vyplývajúcu zo zákona, resp. stanovenú správcom dane) splniť a nesplnil, môže tak urobiť do 2. novembra 2020 a lehota sa bude považovať za zachovanú (napr. predloženie dokladov na výzvu alebo podanie odvolania)

Upozornenie 4:

Opätovne začína plynúť prekluzívna lehota – t. j. lehota pre zánik práva vyrubiť daň.

Upozornenie 5:

Dňom 1. 10. 2020 sa „naštartujú“ všetky daňové konania, ktoré boli v období pandémie prerušené:

  • počnúc 1. októbrom 2020 sa bude pokračovať v prerušených daňových kontrolách, s výnimkou tých, ktoré boli prerušené z iných dôvodov ako z dôvodu pandémie,
  • počnúc 1. októbrom 2020 sa bude pokračovať napr. aj v prerušených odvolacích konaniach a daňových exekučných konaniach.

Pre niektoré opatrenia sa obdobie pandémie považuje za skončené dňa 31. decembra 2020, ide napr. o zoznam daňových dlžníkov, ktorý finančná správa počas obdobia pandémie neaktualizovala, tento zoznam bude aktualizovaný až po 31. decembri 2020.

Aj týmto témam sa budeme venovať na poobedňajšom seminári/webinári s názvom: Daňový poriadok, daňová kontrola – práva a povinnosti daňového subjektu a správcu dane pri daňovej kontrole, pod vedením lektorky Ing. Evy Ivaničovej, dňa 1. októbra 2020.

 

Článok pripravila: Ing. Eva Ivaničová, Ministerstvo financií SRsfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK