všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (tzv. Kurzarbeit)


15.11.2021

Tento článok je pre Vás pripravený aj v podobe PDF dokumentu, ktorý si môžete stiahnuť na nasledujúcom odkaze:

https://seminare.sfera.sk/media/192382/20211115-newsletter-kurzarbeit-sk.pdf

Poskytovanie podpory v čase skrátenej práce (tzv. Kurzarbeit)

Dňa 1. júna 2021 bol v Zbierke zákonov SR vyhlásený zákon č. 215/2021 o podpore v čase skrátenej práce („Zákon“), ktorý upravuje rozsah, podmienky a mechanizmus poskytovania podpory v čase skrátenej práce („Podpora“). Zákon zároveň v súvislosti so zavedením Podpory novelizuje aj zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce („Zákonník práce“) a iné právne predpisy. Prevažná väčšina ustanovení Zákona nadobudne účinnosť dňa 01.01.2022.

Cieľom Podpory je čiastočná úhrada nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase, keď zamestnávateľ nemôže v čase trvania dočasného vonkajšieho faktora, prideľovať zamestnancom prácu v pôvodne dohodnutom rozsahu a dochádza tak k tzv. „skrátenej práci“. Primárnym účelom Podpory je udržanie zamestnanosti, t.j. finančne sčasti kompenzovať náklady zamestnávateľov, aby nepristúpili k prepúšťaniu zamestnancov.

Náhrada mzdy zamestnanca v čase skrátenej práce

Zamestnávateľ je povinný od 01.01.2022 poskytnúť zamestnancovi za čas trvania prekážky v práci na strane zamestnávateľa, za ktorú požiadal o poskytnutie Podpory, náhradu mzdy v sume najmenej 80% jeho priemerného zárobku. Ak sa zamestnávateľovi Podpora na pracovné miesto zamestnanca neposkytne, zamestnancovi za čas trvania prekážky v práci patrí náhrada mzdy podľa § 142 ods. 1 až 4 alebo § 250b ods. 6 Zákonníka práce.

Podmienky poskytovania Podpory na strane zamestnávateľa

Podpora sa poskytuje od 01.01.2022 zamestnávateľovi, ktorý spĺňa nasledovné podmienky:

1. Obmedzenie činnosti zamestnávateľa

Obmedzenie činnosti zamestnávateľa je prekážka v práci na strane zamestnávateľa v takom rozsahu, že zamestnávateľ nemôže najmenej 1/3 zamestnancov zamestnávateľa alebo jeho časti prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10% ustanoveného týždenného pracovného času. Obmedzenie činnosti zamestnávateľa musí byť spôsobené vplyvom vonkajšieho faktora, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom, najmä mimoriadna situácia, výnimočný stav alebo núdzový stav, mimoriadna okolnosť alebo okolnosti vyššej moci. Za vonkajší faktor sa nepovažuje čas vojny a vojnového stavu, sezónnosť vykonávanej činnosti, reštrukturalizácia, plánovaná odstávka alebo rekonštrukcia.

2. Odvedené poistné

Zamestnávateľ musí mať ku dňu podania žiadosti o poskytnutie Podpory odvedené poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie za obdobie najmenej 24 mesiacov bezprostredne predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, za ktorý žiada o poskytnutie Podpory. Táto podmienka sa považuje za splnenú aj v prípade, ak sú zamestnávateľovi povolené splátky dlžných súm poistného a dlžná suma sa nestala splatnou.

3. Neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania

Zamestnávateľ nesmie v období dvoch rokov pred podaním žiadosti o poskytnutie Podpory porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania.

4. Dohoda so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom

Zamestnávateľ musí mať uzatvorenú písomnú dohodu so zástupcami zamestnancov alebo so zamestnancom, ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia zamestnancov, o tom, že požiada o poskytnutie Podpory. V prípade, ak sa takúto dohodu nepodarí uzavrieť, je potrebné mať súhlas rozhodcu s podaním žiadosti o poskytnutie Podpory.

5. Podanie žiadosti o poskytnutie Podpory najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca

Zamestnávateľ musí požiadať o poskytnutie Podpory najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý žiada o poskytnutie Podpory.

6. Povinnosť zachovať pracovné miesto, na ktoré bola poskytnutá Podpora

Zamestnávateľ je povinný zachovať pracovné miesto, na ktoré mu bola poskytnutá Podpora, najmenej dva mesiace po skončení kalendárneho mesiaca, za ktorý bola poskytnutá Podpora. Povinnosť zachovania pracovného miesta sa nevzťahuje na pracovné miesto, na ktorom došlo ku skončeniu pracovného vzťahu z dôvodov na strane zamestnanca.

V prípade, ak zamestnávateľ nesplní povinnosť zachovania pracovného miesta, je povinný Podporu vrátiť, pričom poskytovateľ Podpory môže rozhodnúť o povinnosti vrátiť Podporu do dvoch rokov odo dňa nesplnenia tejto povinnosti zamestnávateľom.

Podmienky poskytovania Podpory na strane zamestnanca

Podpora sa poskytuje na pracovné miesto zamestnanca

  • ktorý je v pracovnom pomere alebo v právnom vzťahu na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu,
  • ktorému zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu v rozsahu najmenej 10% ustanoveného týždenného pracovného času,
  • ktorého pracovný vzťah ku dňu podania žiadosti o poskytnutie Podpory trval najmenej jeden mesiac,
  • ktorému ku dňu podania žiadosti o poskytnutie Podpory neplynie výpovedná doba alebo výpovedná lehota,
  • ktorý má ku dňu žiadosti o poskytnutie Podpory vyčerpanú dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok a vyčerpaný kladný účet konta pracovného času, ak je u zamestnávateľa zavedené konto pracovného času, a zamestnávateľ ho nemôže preradiť na inú prácu v rámci dohodnutého druhu práce, ktorá nie je dotknutá obmedzením činnosti zamestnávateľa,
  • na ktoré sa zamestnávateľovi na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel neposkytuje iný príspevok.

Suma Podpory

Podpora sa poskytuje za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu obmedzenia činnosti zamestnávateľa v sume 60% priemerného hodinového zárobku zamestnanca v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa Podpora poskytuje, najviac však v sume 60% z 1/174 dvojnásobku priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejnenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa Podpora poskytuje. Na základe uvedeného bude v roku 2022 maximálna výška Podpory na jedno pracovné miesto v sume 1.359,5838 eur mesačne.

Podpora v roku 2022 a v roku 2023 sa poskytne najviac v sume 20 miliónov eur v kalendárnom roku. Vláda SR však môže rozhodnúť o navýšení tejto sumy.

Obdobie poskytovania Podpory

Podpora sa poskytuje v čase skrátenej práce, v úhrne najviac šesť mesiacov počas 24 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Vláda SR môže predĺžiť obdobie poskytovania Podpory v prípade vonkajšieho faktora, ktorým je mimoriadna situácia, výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna okolnosť, alebo umožniť poskytovanie Podpory aj v období dvoch mesiacov po ich skončení.

Postup poskytovania Podpory

Podpora sa poskytuje na základe žiadosti, ktorú zamestnávateľ podáva elektronickými prostriedkami podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom. Náležitosti žiadosti špecifikuje Zákon.

Poskytovateľ Podpory rozhodne o Podpore do desiatich dní od začatia konania.

Podporu poskytuje úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode

  • sa nachádza pracovné miesto, na ktoré zamestnávateľ žiada o poskytnutie Podpory,
  • má zamestnávateľ sídlo (ak je právnickou osobou) alebo miesto trvalého pobytu (ak je fyzickou osobou), ak zamestnávateľ žiada o poskytnutie Podpory na pracovné miesta nachádzajúce sa v územných obvodoch viacerých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje Podporu v prípadoch, kedy ju neposkytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Podpora sa vypláca mesačne na účet zamestnávateľa uvedený v žiadosti o poskytnutie Podpory a je splatná nasledujúci pracovný deň po pripísaní finančných prostriedkov postúpených Sociálnou poisťovňou na účet poskytovateľa Podpory.

Iné

Sadzba poistného na financovanie Podpory je pre zamestnávateľa od 01.01.2022 vo výške 0,5 % z vymeriavacieho základu, o ktorú sa znižuje sadzba poistného na poistenie v nezamestnanosti (aktuálne vo výške 1%). To znamená, že výška odvodového zaťaženia zamestnávateľa v sociálnom poistení sa v dôsledku zavedenia Podpory nemení. Vláda SR môže ustanoviť obdobie, počas ktorého zamestnávateľ, ktorému sa poskytuje Podpora, nemá povinnosť platiť poistné na sociálne a zdravotné poistenie v rozsahu ustanovenom nariadením. Príjem, ktorý je Podporou, je oslobodený od dane z príjmov.

Tejto problematike sa budeme podrobne venovať na online webinári Kurzarbeit, transpozície smerníc EÚ a ďalšie novinky v pracovnom práve; odmeňovanie v pracovnoprávnych vzťahoch“ už 24. novembra 2021 pod vedením špičkových lektorov z renomovanej advokátskej kancelárie. 

Článok pre Vás pripravili: JUDr. Radoslava Lichnovská, Mgr. Tomáš Grell, LL.M., advokátská kancelária Taylor Wessing v Bratislave

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK