všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Platenie preddavkov na daň z príjmov v roku 2020 počas pandémie a po jej skončení


28.9.2020

Ustanovenie § 24a zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 67/2020“), o platení preddavkov na daň z príjmov počas obdobia pandémie a po jej skončení,  bolo niekoľkokrát novelizované s konečným výsledkom, že daňovník nie je povinný doplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň od začiatku zdaňovacieho obdobia do lehoty na podanie daňového priznania.

Celkovo počas pandémie vznikli štyri kategórie platenia preddavkov na daň z príjmu:

1. Neplatenie preddavkov na daň z príjmov - fyzickej osoby (§ 34 ZDP) a právnickej osoby ( 42 ZDP) splatných v období pandémie a to za mesiac/štvrťrok, ktoré bezprostredne nasleduje po období, v ktorom daňovník vykáže zníženie svojich tržieb najmenej o 40 % (prvýkrát - za mesiac máj 2020),

2. Platenie preddavkov na daň z daňovej povinnosti za rok 2019: - daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 do konca marca alebo neskôr a jeho daňová povinnosť za rok 2019 je nižšia ako v roku 2018; potom sa preddavky na daň sa z tejto platia z nižšej daňovej povinnosti (počnúc aprílom 2020), pričom správca dane vráti daňový preplatok (ak o to daňovník požiada),

3. Platenie preddavkov na daň z daňovej povinnosti za rok 2018: - daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 do konca marca alebo neskôr, pričom jeho daňová povinnosť za rok 2018 je nižšia ako v roku 2019, naďalej  platí preddavky na daň v nezmenenej výške,

4. daňovníci, ktorí požiadali správcu dane o platenie preddavkov inak.

Upozornenie 1 :

Preddavky podľa bodu 2 a 3 sa platia podľa pravidla: „čo je pre daňovníka výhodnejšie“! a to až do jedného mesiaca po skončení obdobia pandémie. Uvedené znamená, že daňovník nemusí platiť preddavky na daň vo vyššej výške na základe podaného daňového priznania za rok 2019, ale vo výške, ktorú platil na základe podaného daňového priznania za rok 2018.

Upozornenie 2 :

U týchto daňovníkov nastáva zmena prijatá v opatreniach v rámci „Podnikateľského „kilečka“ zákona č. 198/2020 Z. z. a § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020 

Stav platný do 20.7.2020:  daňovníci, ktorým vyplynula z podaného daňového priznania za rok 2019 povinnosť platiť vyššie preddavky a ktorí platili preddavky v nezmenenej výške (uplatnili si pravidlo „čo je pre daňovníka výhodnejšie“) boli povinní vyrovnať rozdiel na zaplatených preddavkoch (ktorý im vznikol z platenia preddavkov v nezmenenej výške) do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania.

Úplné znenie § 24a ods. 7 zákona č. 67/2020:

Ak zaplatené preddavky na daň z príjmov právnickej osoby splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovníkovi uplynula lehota na podanie daňového priznania podľa:

  • 21 zákona č. 67/2020. alebo
  • 49 ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

sú nižšie ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania k dani z príjmov za rok 2019, daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 21 zákona č. 67/2020, a to v zdaňovacom období, na ktoré sa preddavky na daň z príjmov platia, a ktorým je

a) kalendárny rok, ktorý sa začal 1. januára 2020,

b) zdaňovacie obdobie, v ktorom došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a ktoré sa začína po 1. januári 2020,

c) hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov podľa § 21 zákona č. 67/2020 uplynie počas obdobia pandémie, alebo hospodársky rok, ktorého aspoň jeden mesiac uplynie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

 

Prijaté opatrenie v § 24a ods. 7 zákona č. 198/2020 znamená, že daňovník nie je povinný zaplatiť rozdiel vzniknutý na zaplatených preddavkoch na daň z príjmu od začiatku zdaňovacieho obdobia do konca kalendárneho mesiaca po podaní daňového priznania po skončení pandémie (§ 21 zákona č. 67/2020 Z. z.) alebo do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania = NEPÔJDE O DAŇOVÝ NEDOPLATOK!

Daňovníci nebudú musieť zaplatiť vzniknuté rozdiely na preddavkoch na daň, ktoré sa vzťahujú na tieto zdaňovacie obdobia:

  1. kalendárny rok, ktorý začal 01.01.2020,
  2. v ktorom došlo k zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok a ktoré sa začína po 01.01.2020,
  3. hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k DPPO podľa ZDP uplynie počas obdobia pandémie (riadna alebo predĺžená lehota na podanie DP),
  4. hospodársky rok, ktorého aspoň jeden mesiac uplynie od 01.01.2020 do 31.12.2020.

Upozornenie: Všetky „nové pravidlá“ na platenie, odpustenie, nevyrovnanie, výšku preddavkov...  sa týkajú len obdobia v čase pandémie, a to najneskôr do jedného mesiaca po skončení pandémie, po tomto termíne budú daňovníci povinní platiť preddavky na daň z príjmov podľa podaného daňového priznania za rok 2019.

Viac sa dozviete na seminári/webinári dňa 13.10.2020 pod vedením lektorky Ing. Soni Ugróczy:  Aktuálne témy DANE Z PRÍJMOV a DPH. Kompletný program tohto online webinára nájdete TU.

Článok pre Vás pripravila: Ing. Soňa Ugróczy, TAX Ugróczy, s. r. o.,sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK