všetky novinky Novinky

všetky články Články


Národná rada SR v roku 2019 schválila celkovo 14 noviel zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov


24.10.2019

Najvýznamnejšie zmeny nadobúdajú účinnosť od 1.1.2020 a dotknú sa najmä:

 1. Fyzických osôb - zamestnancov aj podnikateľov

 • zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka z 19,2 - násobku platného životného minima na 21 - násobok platného životného minima (z 3 937,4 eur na 4 414,2 eur)

 2. Zamestnancov a zamestnávateľov

 • formou príspevku zo sociálneho fondu oslobodeného od dane - na preventívne lekárske prehliadky zamestnancov nad rámec povinností, ktoré mu vyplývajú z osobitných predpisov
 • pri posudzovaní daňového výdavku ako sumy vynaloženej zamestnávateľom na zvýšenie vzdelanosti zamestnancov - ak vzdelávanie zamestnancov súvisí s činnosťou zamestnávateľa, pričom táto suma bude u zamestnanca príjmom oslobodeným od dane
 • formou nepeňažného plnenia oslobodeného od dane poskytnutého zamestnancovi na:
  • ubytovanie zabezpečené zamestnávateľom až do výšky 100 eur/mesačne,
  • dopravu zabezpečovanú zamestnávateľom do zamestnania a späť až do výšky 60 eur/mesačne (od 1.1.2021)

 3. Podnikateľských subjektov – fyzických aj právnických osôb

 • znížením sadzby dane z príjmov na 15 %, ak ich príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprekročia sumu 100 000 eur
 • zvýšením hranice pre platenie štvrťročných preddavkov na daň na 5 000 eur a zjednodušením výpočtu základne na účely platenia preddavkov na daň
 • uvoľnením odpočtu daňových strát vykázaných od 1.1.2020; tieto sa budú odpočítavať:
  • nerovnomerne až 5 rokov,
  • najviac však do výšky 50 % základu dane
 • ďalším rozšírením podpory výskumu a vývoja, a to:
  • zvýšením odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj zo 100 % na 150 % už pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2019,
  • od 1.1.2020 až vo výške 200 %,
  • pri nových projektoch výskumu a vývoja sa predlžuje doba uplatňovania tohto superodpočtu zo 4 na najviac 5 zdaňovacích období
 • zrušením daňovej neuznateľnosti zmluvných pokút a úrokov z omeškania, tieto budú od 1.1.2020 opäť daňovými výdavkami po zaplatení
 • definovaním „daňovej premlčanosti“ pohľadávky z obchodného styku, a tým aj predĺžením obdobia tvorby opravnej položky k pohľadávkam (pohľadávka sa považuje za nepremlčanú, ak je pohľadávka v zdaňovacom období aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná)
 • rozšírením okruhu osôb, ktorým je možné bezodplatne poskytnúť potraviny so stanovenou dobou použiteľnosti alebo trvanlivosti o neziskové organizácie a registrované sociálne podniky
 • zavedením novej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 2 roky ako forma podpory elektromobility

 4. Medzinárodného zdaňovania

 • rozšírením oslobodenia úrokových výnosov a licenčných poplatkov u daňovníka z ČŠ EÚ aj pri prospektívnom splnení časového testu 24 mesiacov
 • implementáciou Smernice Rady EÚ 2017/952 sa do zákona o dani z príjmov zapracovali opatrenia proti hybridným nesúladom, ktorých hlavným zámerom je zamedziť erózii/znižovaniu základu dane prostredníctvom hybridných štruktúr.

Od 1.1.2020 obsahuje zákon o dani z príjmov nové ustanovenie § 17i, ktoré komplexným spôsobom upravuje hybridné nesúlady, ktoré vznikajú spravidla medzi závislými osobami a   vedú k znižovaniu základu dane prostredníctvom 2 základných typov nesúladov:

 • odpočtu výdavku bez zahrnutia do príjmu
 • viacnásobnému odpočtu toho istého výdavku viacerými závislými osobami

Tieto výsledky možno dosiahnuť prostredníctvom využitia hybridných prvkov, ktoré spočívajú :

 • v odlišnom posúdení finančných nástrojov
 • v odlišnom nazeraní na daňové postavenie spoločnosti (transparentná spoločnosť vs bežná spoločnosť)
 • v rozdielnej alokácii príjmov medzi ústredím a stálou prevádzkarňou
 • v realizácii platby hybridného subjektu
 • vo využití nerozpoznaných platieb medzi ústredím a stálou prevádzkarňou
 • vo vyžití viacnásobných platieb uskutočnených hybridným subjektom alebo stálou prevádzkarňou

Zoznam noviel ZDP platných od 1.1.2020

1. Zákon č. 4/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

2. Zákon č. 10/2019 Z. z., ktorým sa mení daňový bonus – poslanecká novela

3. Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

4. Zákon č. 88/2019 Z. z., ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

5. Zákon č. 155/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov – podnikové štipendium

6. Zákon č. 221/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

7. Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov – sčítací komisár zmena na asistent sčítania

8. Zákon č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

9. Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10. Zákon č. 301/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon č. 595/2003 Z. z. – vládna novela ZDP

11. Zákon č. 315/2019 Z. z., ktorým sa mení sadzba dane – poslanecká novela

12. Zákon č. 316/2019 Z. z., ktorým sa mení NČZD na daňovníka – poslanecká novela

13. Zákon č. 319/2019 Z. z., príspevok na športovú činnosť dieťaťa

14. Zákon č. xxx/2019 Z. z., ktorým sa mení Obchodný zákonník – schválený NRSR, zatiaľ nepublikovaný v Zbierke zákonov

15. Zákon č. xxx/2019 Z. z., ktorým sa mení zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu; legislatívna úprava virtuálnej kryptomeny – zatiaľ v legislatívnom procese

Úplný rozsah zmien schválených v zákone o dani z príjmov bude podrobne rozobratý a vysvetlený spoluautorkou týchto zmien zákona o dani z príjmov na seminári 28.11.2019 Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1.1.2020

Článok pre Vás pripravila:
Ing. Mária Murínová, Ministerstvo financií SRsfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK