všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Likvidácia z pohľadu účtovníctva


14.1.2022

Obchodná spoločnosť je právnickou osobou a účtovnou jednotkou. Podľa § 4 ods. 1 zákona o účtovníctve („ZÚ“) je právnická osoba (obchodná spoločnosť) povinná viesť účtovníctvo od dňa svojho vzniku až do dňa zániku. Podľa § 68 ods. 1 Obchodného zákonníka („ObchZ“) obchodná spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra, ak tento zákon neustanovuje inak. Tzn. účtovná jednotka vedie účtovníctvo do dňa výmazu z obchodného registra.

V súvislosti so vstupom do likvidácie sú z účtovného hľadiska dôležité nasledovné obdobia:

 • obdobie pred vstupom do likvidácie,
 • obdobie samotnej likvidácie a skončenie likvidácie,
 • obdobie od skončenia likvidácie do dňa zániku spoločnosti.

Obdobie pred vstupom do likvidácie

Ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie spoločnosť uzavrie účtovné knihy [§ 16 ods. 4 písm. d) ZÚ] a v súlade s § 17 ods. 6 ZÚ zostaví mimoriadnu účtovnú závierku. Mimoriadna účtovná závierka musí obsahovať súvahu, výkaz ziskov a strát, poznámky.

Poznámka: Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy. Ak uzavrie účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia, zostavuje účtovnú závierku ako riadnu, v ostatných prípadoch uzavretia účtovných kníh uvedených v § 16 ZÚ zostavuje účtovnú závierku ako mimoriadnu. Ak deň, ku ktorému sa zostavuje mimoriadna účtovná závierka, je totožný s dňom riadnej účtovnej závierky, zostavená účtovná závierka sa považuje aj za riadnu účtovnú závierku.

ZÚ nestanovuje osobitný postup pri uzatváraní účtovných kníh a pri zostavovaní účtovnej uzávierky pred vstupom spoločnosti do likvidácie.

V prípade, že účtovná jednotka je povinná mať účtovnú závierku overenú audítorom, musí byť aj mimoriadna účtovná závierka zostavená pri vstupe do likvidácie overená audítorom. Pred uzavretím účtovných kníh účtovná jednotka vykoná inventarizáciu majetku, záväzkov a vlastného imania v súlade s §§ 29 a 30 ZÚ. V rámci inventarizácie spoločnosť, okrem iného, posúdi opodstatnenosť trvania vytvorených rezerv, opravných položiek, účtovania časového rozlíšenia nákladov a výnosov a pod., tzn. je potrebné posúdiť, či je opodstatnené o zaúčtovaných položkách účtovať aj v období likvidácie. Za oprávnené rezervy, ktoré budú ponechané aj do obdobia likvidácie spoločnosti, je možné považovať, napr. rezervy na odstupné, rezervy na nevyfakturované dodávky a služby atď.

Obdobie likvidácie

Obdobie odo dňa vstupu do likvidácie až do skončenia likvidácie je jedno samostatné účtovné obdobie. Ku dňu vstupu do likvidácie je spoločnosť povinná zostaviť otváraciu súvahu (§ 17 ods. 7 ZÚ) a otvoriť účtovné knihy (§ 16 ods. 7 ZÚ). T. j.  pre spoločnosť začína nové mimoriadne účtovné obdobie, a to tzv. obdobie likvidácie. Otváracia súvaha je dôležitá pre ďalšiu fázu likvidácie, pretože obsahuje majetok a záväzky, ktoré sú predmetom likvidácie.

Počas priebehu likvidácie spoločnosť účtuje účtovné operácie súvisiace s likvidáciou; okrem bežných účtovných prípadov sa účtujú špecifické účtovné operácie súvisiace s likvidáciou spoločnosti, ako sú inkasá pohľadávok, úhrady záväzkov, predaj hmotného a nehmotného majetku, plnenie záväzkov súvisiacich s prepustením zamestnancov a pod.

Priebežná účtovná závierka počas likvidácie – kedy sa zostavuje:

 • 18 ods. 1 ZÚ - priebežná účtovná závierka – zostavuje sa, ak to vyžaduje osobitný predpis,
 • 14 ods. 2 ZDP - vyžaduje sa zostavenie priebežnej účtovnej závierky,
 • 41 ZDP - základom dane daňovníkov, ktorí sa zrušujú s likvidáciou, je výsledok hospodárenia zistený podľa ZÚ upravený podľa § 17 ZDP,
 • 30 ZDP – nepoužije sa na zníženie základu dane v období likvidácie,
 • Ak zdaňovacie obdobie je dlhšie ako kalendárny rok alebo presahuje koniec kalendárneho roka, celkový základ dane sa rovná súčtu jednotlivých základov dane vypočítaných za jednotlivé kalendárne roky alebo obdobie kratšie ako kalendárny rok. Tento základ dane sa určí z výsledku hospodárenia vykázaného v priebežnej účtovnej závierke zostavenej ku koncu každého kalendárneho roka, ktorý je súčasťou zdaňovacieho obdobia počas trvania likvidácie. Z uvedeného vyplýva, že na účely zistenia základu dane je spoločnosť, ktorá vstúpila do likvidácie, povinná zostaviť priebežnú účtovnú závierku ku koncu každého kalendárneho roka, ktorý je súčasťou zdaňovacieho obdobia likvidácie.

Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa účtovné knihy neuzavrú a inventarizácia sa vykonáva len na účely vyjadrenia ocenenia podľa § 26 ods. 3 ZÚ (tvorba opravných položiek, tvorba rezerv, odpisy). Priebežná účtovná závierka musí byť zostavená v rozsahu riadnej účtovnej závierky, pričom nemusí byť overená audítorom (§ 19 ods. 5 ZÚ).

V zmysle § 18 ods. 7 ZÚ sa priebežná účtovná závierka zostavená v priebehu likvidácie doručuje daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby. Priebežné účtovné závierky zostavené v priebehu likvidácie daňový úrad do registra účtovných závierok nepostupuje.

Zdaňovacie obdobie počas likvidácie

Pre ďalšie povinnosti z hľadiska účtovníctva (najmä zostavovanie priebežných účtovných závierok) počas trvania likvidácie je potrebné vymedziť zdaňovacie obdobie počas likvidácie.

Zdaňovacie obdobia a účtovné obdobie nie sú totožné – účtovné obdobie likvidácie je vždy jedno (od vstupu do likvidácie až po jej skončenie); zdaňovacích období počas likvidácie je viac v prípade, ak sa likvidácia neskončí do 31. 12. druhého kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom účtovná jednotka (daňovník) vstúpila do likvidácie. Zdaňovacie obdobie daňovníka, ktorý vstúpil do likvidácie upravuje § 41 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“). Prehľad zdaňovacích období počas likvidácie uvádzame v tabuľke.

Prehľad zdaňovacích období počas likvidácie

Pre zväčšenie tabuľky kliknite TU: 

https://seminare.sfera.sk/media/192715/likvidacia.png

Skončenie likvidácie

Ku dňu skončenia likvidácie spoločnosť uzavrie účtovné knihy (§ 16 ods. 7 ZÚ) a zostaví mimoriadnu účtovnú závierku, ktorá obsahuje vyčíslenie záväzku z dôvodu splatnej dane z príjmov, vykázanie likvidačného zostatku a záväzku z odmeny likvidátora, prípadne vykázanie ostatných záväzkov. Ak spoločnosť vykazuje ku dňu skončenia likvidácie zostatky niektorých iných účtov, uzavrie účtovné knihy s týmito zostatkami. Likvidácia sa považuje za skončenú keď likvidátor uloží likvidačný zostatok do úschovy. Mimoriadna účtovná závierka zostavená ku dňu skončenia likvidácie je poslednou účtovnou závierkou účtovnej jednotky, ktorá sa zrušuje s likvidáciou. V tejto účtovnej závierke ku dňu skončenia likvidácie by mali byť zobrazené:

 • finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s likvidáciou (napr. mzdy pracovníkov likvidačného tímu, náklady na prevádzku spoločnosti v likvidácii),
 • finančné prostriedky na úhradu daňových a odvodových povinností, ak ešte neboli uhradené,
 • finančné prostriedky na odmenu likvidátora,
 • ostatné finančné prostriedky, prípadne iný majetok, ktorý bude ešte v súvahe vykázaný, bude predstavovať likvidačný zostatok.

Konkrétnymi príkladmi a situáciami z praxe pri zostavovaní účtovných závierok (priebežných a mimoriadnych) a samotným postupom a povinnosťami účtovnej jednotky pri zostavení účtovnej závierky sa budeme zaoberať dňa 28. 1. 2022 na online webinári: „Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2021“ pod vedením lektorky Ing. Moniky Adamíkovej, metodičky pre oblasť podvojného účtovníctva podnikateľských subjektov FR SR

Článok pripravila: Ing. Monika Adamíková, Finančné riaditeľstvo SR

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK