všetky novinky Novinky

všetky články Články


Dokladovanie daňového bonusu na dieťa po novom


19.2.2020

Povinnosť doručovať potvrdenie o návšteve školy zrušená

Daňovníci - fyzické osoby, ktorí podávajú daňové priznanie typu A (príjmy podľa § 5 zákona o dani z príjmu, ďalej len „ZDP“) alebo typu B (s príjmami podľa § 5 a § 6 ods.1 a 2 ZDP) za rok 2019 už nemusia dokladovať daňový bonus na dieťa potvrdením o návšteve školy. Táto povinnosť bola zrušená zákonom č. 221/2019 Z. z. na znižovanie administratívnej záťaže tzv. „zákonom proti byrokracii“.

V súlade s § 32 ods. 10 ZDP - daňovník, ktorý podáva daňové priznanie a uplatňuje si daňový bonus na dieťa žijúce s ním v domácnosti, ktoré študuje na škole v rámci siete stredných a vysokých škôl na území SR (okrem zamestnanca, ktorému zamestnávateľ vyplatil daňový bonus podľa § 33 v plnej sume, na ktorú mal nárok) nepreukazuje nárok na uplatnenie daňového bonusu potvrdením školy alebo potvrdením o poberaní prídavku na dieťa.

Povinnosť preukazovania nároku na daňový bonus však ostáva naďalej zachovaná u rodičov detí študujúcich na školách, ktoré nie sú evidované v sieti škôl SR, ak deti študujú v zahraničí.

V takomto prípade je daňovník povinný okrem potvrdenia o štúdiu doručiť aj rozhodnutie o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR, a to vždy na začiatku štúdia, ktorým sa potvrdzuje, že štúdium na zahraničnej škole je svojím rozsahom a úrovňou postavené na rovnocennú úroveň štúdia na stredných a vysokých školách na našom území. Rozhodnutie vydáva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a športu SR (MŠVVaŠ SR) - Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (SUDV).

A/ postup ak dieťa študuje na zahraničnej vysokej škole

Ak ide o štúdium na zahraničnej vysokej škole, daňovník je povinný predložiť doklad o uznaní rovnocennosti vysokej školy len pri nástupe na zahraničné štúdium, v ďalšom akademickom roku sa už takéto potvrdenie o rovnocennosti nepredkladá. Povinne sa však doručuje potvrdenie o návšteve školy.

V určitých striktne vymedzených situáciách nie je potrebné žiadať o potvrdenie ekvivalencie štúdia, a to v prípade uznaných vysokých škôl v štátoch EÚ, EHS a Švajčiarsku. Zoznam takýchto ekvivalentných – uznaných vysokých škôl zverejňuje MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle www.minedu.sk, a to vždy pre každý akademický rok individuálne. Ide o zjednodušenie postupu, pretože ak dieťa študuje na takýchto zahraničných školách uvedených v zozname, nemusia rodičia predkladať správcovi dane, resp. zamestnávateľovi rozhodnutie MŠVVaŠ SR - SUDV o rovnocennosti štúdia so štúdiom v SR.

B/ postup ak dieťa študuje na strednej škole v zahraničí

Ak dieťa študuje na strednej škole v zahraničí, na posúdenie nároku na daňový bonus je nutné, aby daňovník predložil správcovi dane, resp. zamestnávateľovi doklady, že dieťa sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, teda potvrdenie o návšteve školy, a zároveň aj doklad o rozhodnutí MŠVVaŠ SR, že štúdium na zahraničnej škole je postavené na ekvivalentnú úroveň štúdia na stredných školách na našom území (zoznam uznaných škôl podľa predchádzajúceho bodu zahŕňa len vysoké školy).

Zároveň v prípade ostatných dokladov ako povinných príloh daňového priznania - napr. kópia rodného listu dieťaťa, kópia dokladu o osvojení dieťaťa, v zmysle § 37 ods. 2 ZDP bola zrušená povinnosť opakovaného prikladania takýchto dokladov pri podávaní daňového priznania, avšak len za predpokladu, ak nedošlo k zmene údajov a aspoň raz už boli predložené správcovi dane.

Účinnosť tohto opatrenia nastáva od 1.1.2020 s tým, že sa bude aplikovať prvýkrát pri podávaní daňového priznania v roku 2020, to znamená daňového priznania za rok 2019, ktoré sa podáva po 31.12.2019.

 

Článok pre Vás pripravila:
Ing. Dagmar Bednáriková, PhD., daňová poradkyňa, č. licencie 710/2003.

Pod jej vedením sme pre Vás pripravili seminár dňa 28.2.2020 na tému Daňové priznanie fyzických osôb – typ B a súvisiace aktuálne problémy zdaňovania príjmov fyzických osôb, na ktorom sa dozviete všetky zmeny potrebné pre zostavenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb typu B za rok 2019, ako aj novinky v zdaňovaní príjmov fyzických osôb platné pre rok 2020 a 2021.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK