všetky novinky Novinky

všetky články Články


Daňové výdavky len po zaplatení od 1. 1. 2020


11.2.2020

Autorka článku: Ing. Michaela Vidová

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) v § 17 ods. 19 umožňuje uznať niektoré výdavky/náklady do daňových výdavkov len po zaplatení. S účinnosťou od 1. 1. 2020 došlo k niekoľkým významným zmenám/zredukovaniu uplatňovania výdavkov po zaplatení a to v definovaní okruhu výdavkov ako aj ich výške:

  • náklady na poradenské a právne služby - dochádza k rozšíreniu okruhu týchto výdavkov/nákladov po zaplatení o poradenské a právne služby týkajúce sa vedenia firiem, poradenské služby v oblasti strategického, finančného, marketingového riadenia, riadenia výroby, ľudských zdrojov, podnikových procesov
  • zmluvné pokuty, poplatky z omeškania, úroky z omeškania, paušálne náhrady nákladov spojené s uplatnením pohľadávky u dlžníka ako aj odstupné u oprávnenej osoby podľa § 355 Obchodného zákonníka – ide o nový daňový výdavok/náklad uznaný len po zaplatení; všetky tieto vyššie uvedené náklady spojené s uplatnením pohľadávky u dlžníka, ktoré boli zaúčtované do 31. decembra 2019, budú naďalej považované za nedaňový výdavok podľa § 21 ods. 2 písm. m) ZDP aj keď budú uhradené po 31. decembri 2019; všetky tieto platby u veriteľa naďalej ostávajú súčasťou základu dane v súlade s účtovníctvom (po zaúčtovaní do výnosov)
  • odplaty/provízie za sprostredkovanie – naďalej ostávajú daňovým výdavkom len po zaplatení, vypustila sa však limitácia odplát hranicou najviac 20 % sumy sprostredkovaného obchodu; limitácia výšky odplát/provízií za sprostredkovanie služby sa nepoužije na výdavky/náklady, ktoré boli u daňovníka zaúčtované v zdaňovacom období začínajúcom najskôr 1. 2020,
  • podmienka zaplatenia sa nevzťahuje – na okruh výdavkov/nákladov, ktoré sa v súlade s účtovníctvom stávajú súčasťou obstarávacej ceny majetku a zásob. Pri výdavkoch, ktoré nie sú uznaným daňovým výdavkom po zaplatení, sa postupuje v súlade s § 17 ods. 27 ZDP, podľa ktorého sa zvyšuje základ dane o neuhradené záväzky na základe časového testu
  • náklady a výnosy spojené s marketingovými a inými štúdiami a prieskumy trhu – sleduje sa len podmienka zaplatenia u dlžníka; výnosy u veriteľa sa od 1.1.2020 zahrnujú do základu dane v súlade s účtovníctvom;
  • výdavky/náklady na získanie noriem a certifikátov – vypúšťa sa zo zákona ich postupné zahrnovanie do daňových výdavkov počas doby ich platnosti/najviac 36 mesiacov; tieto výdavky budú súčasťou základu dane v súlade s účtovníctvom/ po zaúčtovaní. 
  • Všetky tieto zmeny sa uplatnia až na účtovné prípady zaúčtované u daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je:
  • kalendárny rok - pri zaúčtovaní počnúc 1. januárom 2020
  • hospodársky rok - pri zaúčtovaní v priebehu roka 2020 v zdaňovacom období, ktoré začína počas kalendárneho roka 2020 a končí v roku 2021.

Tieto a ďalšie zmeny schválené v priebehu roka 2019, potrebné pre zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019, budú predmetom seminára dňa 27.2.2020 na tému  Daňové priznanie PO za rok 2019pod vedením lektora Ing. Petra Horniačka.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK