všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Daň z motorových vozidiel a zmeny schválené s účinnosťou od 1.12.2020 – platné pre celý rok 2020


10. 11. 2020

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DzMV“) v roku 2020 zaznamenal významné zmeny najmä z týchto 2 dôvodov:

1. úpravy vykonané v priebehu roku 2020 v súvislosti so šírením choroby COVID-19;

2. dlho očakávaná zmena na základe požiadaviek podnikateľov pôsobiacich v oblasti autodopravy – nákladnej a autobusovej, týkajúca sa nových ročných sadzieb daní, (nová príloha č. 1a)

 • pre vymedzený okruh vozidiel - zvlášť pre vozidlá ťahač a náves, ktoré sa uplatnia už za rok 2020 pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2020;
 • v závislosti od kategórie (subkategórie) vozidla:
  • vykonanie úprav ročných sadzieb daní na základe veku vozidla,
  • vykonanie paušálnej úpravy bez akéhokoľvek obmedzujúceho kritéria.

Úprava ročných sadzieb daní:

- pre vozidlá kategórie M1,N1,N2 a O1 až O3 - je nastavená v závislosti na veku vozidla, a to nasledovným spôsobom:

 • počas prvých 108 kalendárnych mesiacovznížením ročných sadzieb daní v rozsahu od 25% až do 15%;
 • v rozmedzí od 109 až po 144 kalendárnych mesiacov, j. ďalších 36 kalendárnych mesiacov – uplatní sa ročná sadzba dane podľa príloh (1 a 1a) k zákonu o DzMV;
 • následne od 145 do 156 kalendárnych mesiacov sa bude uplatňovať ročná sadzba dane zvýšená o 10%;
 • po uplynutí kalendárneho mesiaca už iba ročná sadzba dane zvýšená o 20%;

- pre vozidlá kategórie M2, M3 a N3 - sa ročná sadzba dane bude

 • počas 156 kalendárnych mesiacov, počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla, zvýhodňovať jej znížením v rozsahu od 50% do 10%;
 • uplynutím 156 kalendárneho mesiaca uplatňovať v takej výške, aká je uvedená v prílohe č. 1 a prílohe č. 1a,

- pre vozidlá kategórie O4 - je poskytnuté zákonné zníženie ročnej sadzby dane vždy v rovnakej výške 60% bez väzby na akékoľvek kritérium.

Prijatím predmetných úprav v zákone o dani z motorových vozidiel sa:

- odstránilo povinné párovanie vozidiel v návesovej jazdnej súprave za účelom dosiahnutia „nižšej“ ročnej sadzby dane, ktorá je teraz priamo odvoditeľná z príslušnej prílohy k zákonu v závislosti od hmotnosti vozidla a počtu náprav;

- navrhlo nové tlačivo daňového priznania, prostredníctvom ktorého sa bude daň z motorových vozidiel „vysporadúvať“ po uplynutí zdaňovacieho obdobia v novej lehote - do konca marca 2021 (nie v lehote do konca januára 2021);

V prípade iného ako ročného zdaňovacieho obdobia v roku 2020 (daňovníka, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, bez likvidácie, na majetok, ktorého bol vyhlásený konkurz, ktorý ukončil alebo prerušil podnikanie, resp. daňovníka, ktorý zomrel) sa po účinnosti novely zákona od 1. decembra 2020 použije na vysporiadanie dane vždy iba nové tlačivo, ktoré je potrebné podať do 31.3.2021. Ak už mal daňovník povinnosť podať daňové priznanie do účinnosti novely zákona a toto aj podal, a týkala by sa ho možnosť uplatnenia ročných sadzieb dane z novej prílohy č. 1a alebo by sa ho týkali úpravy ročnej sadzby dane tak, ako boli vyššie uvedené (najmä pre vozidlá kategórie M2,M3,N3 a O4), má možnosť túto skutočnosť napraviť podaním nového daňového priznania v lehote do 31.3.2021.

Posun lehoty na podanie daňového priznania súvisí aj s úpravou platenia preddavkov na daň. Daňovník do lehoty na podanie daňového priznania (do 31.3.2021) preddavky na daň platiť nebude. Preddavky na daň vypočítané z predpokladanej dane daňovník zaplatí v sume 1/9 alebo 1/3 (v závislosti od toho či je povinný platiť mesačné preddavky na daň alebo štvrťročné). Splatnosť preddavkov je nastavená až po podaní daňového priznania s lehotou splatnosti do konca príslušného kalendárneho mesiaca počnúc 30.4.2021 alebo do konca kalendárneho štvrťroka počnúc 30.6.2021.

Lehota na podanie daňového priznania sa posúva do konca marca 2021 aj pre iné ako ročné zdaňovacie obdobia v roku 2021, pričom iné ako ročné zdaňovacie obdobie, pre ktoré je nastavená táto výnimka, začína 1.januárom 2021 a končí 28.2.2021. Aj v takýchto prípadoch daňovník použije už iba nové tlačivo daňového priznania.

Problematikou dane z motorových vozidiel, úpravou ročných sadzieb dane, lehotami na podanie daňového priznania, novým tlačivom na daň z motorových vozidiel sa budeme zaoberať na online webinári: Zmeny v zákone o dani z motorových vozidiel platné pre rok 2020 a 2021, vrátane zmien v tlačive daňového priznania pod vedením lektorky Ing. Jany Fülöpovej, dňa 2.12.2020.

 

Článok pre Vás pripravila: Ing. Jana Fülöpová, Ministerstvo financíí SR

 

Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies