Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • 19. 3. 2023

  Daň vyberaná zrážkou

  Zrazenie dane je jedným z inštitútov zabezpečenia dane pri zdroji, ktorý v zásade uspokojivo rieši otázku nielen zabezpečenia predchádzania daňových únikov, a to predovšetkým v prípade vyplácania príjmov do zahraničia, ale aj zabezpečenia jednoduchšieho a prehľadnejšieho výberu daní. Zároveň odbremeňuje daňovníka, príjemcu platby, od povinnosti podávania daňového priznania len z titulu poberania príjmov vysporiadaných pri zdroji. Toto je výhodou nielen v prípade, ak plynú takéto príjmy do zahraničia, ale aj v prípade, ak plynú na území Slovenskej republiky a daňovník nepoberá iný druh príjmov. Charakteristickým znakom tejto formy zabezpečenia dane pri zdroji je prenesenie zodpovednosti za vyberanie dane na subjekt, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhradu v prospech daňovníka, t. j. platiteľa dane. Platiteľ dane je povinný zraziť daň daňovníkom so sídlom alebo bydliskom v zahraničí.

  Vybraním dane zrážkou z určených príjmov v § 43 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) sa považuje daňová povinnosť za splnenú a vysporiadanú, a to aj u fyzických osôb aj právnických osôb.
  Ustanovenie § 43 ZDP, však upravuje aj špecifické situácie, kedy zrazením dane nie je daňová povinnosť vysporiadaná, ale daňovník sa môže rozhodnúť aj inak resp. dopredu sa dohodne o nezrazení dane.
  Ide o prípady taxatívne určené v § 43 ods. 6 písm. a) až d) a § 43 ods. 14 ZDP.
  V prípade príjmov vymedzených v § 43 ods. 6 písm. a) až d) ZDP sa daňovník môže rozhodnúť, že z týchto príjmov bude mať daňovú povinnosť zrazením dane vysporiadanú alebo nie, pričom v tomto prípade ich musí už zahrnúť do daňového priznania a daňovú povinnosť si vysporiadať týmto spôsobom.
  Na uvedené nadväzuje aj znenie ustanovení týkajúcich sa:
  - fyzických osôb a to § 4 ods. 6 a ods. 7 ZDP,
  - fyzických osôb dosahujúcich príjmy podľa § 6 ZDP a právnických osôb podľa § 17 ods. 3 písm. a) a ods. 4 ZDP, podľa ktorých sa do základu dane nezahŕňa príjem, z ktorého je vybraním dane zrážkou podľa § 43 ods. 6 ZDP splnená daňová povinnosť, alebo pri ktorom daňovník nevyužil možnosť odpočítať daň vybranú zrážkou ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7 ZDP. Tento príjem je súčasťou základu dane, ak daňovník využil možnosť daň vyberanú zrážkou odpočítať ako preddavok na daň podľa § 43 ods. 7 ZDP.
  Okrem vyššie uvedených taxatívne vymedzených príjmov v § 43 ods. 6 písm. a) až d) ZDP, ktoré sú výnimkou z pravidla vysporiadania daňovej povinnosti daňovníka zrazením dane z vymedzených príjmov v § 43 ZDP sú ďalšou špeciálnou výnimkou príjmy vyplácane fyzickej osobe podľa autorského zákona, ktoré sa svojou podstatou zahrňujú medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) a ods. 4 ZDP, kde sa daňovník (autor, umelec) môže s platiteľom dane dohodnúť dopredu pred vyplatením príjmu (honoráru), že mu platiteľ dane nezrazí daň, ale si príjem daňovo vysporiada prostredníctvom daňového priznania.

  Sadzba dane pre daň vyberanú zrážkou je určená vo výške 7%, 19% a 35%.

  1. Daň vyberaná zrážkou z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou (ďalej len „daňovník s ODP“)

  V ustanovení § 43 ods. 2 ZDP sú špecificky vymedzené len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, a ktoré sú vyplácané daňovníkom s ODP do zahraničia.
  Ide o príjmy uvedené v § 16 ods. 1 ZDP, okrem príjmov plynúcich stálej prevádzkarni týchto daňovníkov (§ 16 ods. 2), ktorá je zaregistrovaná podľa § 49a ods. 5 ZDP.
  Presnejšie ide o príjmy podľa § 16 ods. 1 písm. c) až e) prvého, druhého, štvrtého bodu, desiateho a dvanásteho bodu, § 16 ods. 1 písm. e) deviateho bodu, ak plynú daňovníkovi nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x) ZDP a o príjmy uvedené v § 16 ods. 1 písm. k), úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a z derivátov podľa zákona o cenných papieroch.

  V rámci uvedených ustanovení sa daň vyberá zrážkou z príjmov plynúcich daňovníkovi s ODP

   • zo služieb vrátane obchodného, technického alebo iného poradenstva, z riadiacej a sprostredkovateľskej činnosti, zo stavebných a montážnych činností a projektov a podobných činností poskytovaných na území Slovenskej republiky, aj keď nie sú vykonávané prostredníctvom stálej prevádzkarne,
   • z činnosti umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb a z ďalšej podobnej činnosti osobne vykonávanej alebo zhodnocovanej na území Slovenskej republiky bez ohľadu na to, či príjmy plynú týmto osobám priamo alebo cez sprostredkujúcu osobu; ak v úhrade sprostredkujúcej osobe nie je preukázaná skutočná výška príjmu umelca, športovca, artistu alebo spoluúčinkujúcich osôb, považuje sa za príjem týchto osôb celá úhrada
   • z úhrad od daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou (ďalej len „daňovník s NDP“) a od stálych prevádzkarní daňovníkov s ODP, ktorými sú
     • odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how),
     • odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu,
     • nájomné alebo príjmy plynúce z iného využitia hnuteľných vecí umiestnených na území Slovenskej republiky; hnuteľnou vecou umiestnenou na území Slovenskej republiky sú aj motorové vozidlá a ostatné dopravné zariadenia uvedené v prílohe č. 1 využívané daňovníkom podľa § 2 písm. d) alebo stálou prevádzkarňou daňovníka podľa § 2 písm. e) v medzinárodnej doprave,
     • odplaty za poskytnutie služieb obchodného, technického alebo iného poradenstva, za spracovanie dát, z riadiacej činnosti, sprostredkovateľskej činnosti a za marketingové služby okrem marketingových služieb a služieb sprostredkovateľskej činnosti, ktoré sú preukázateľne spojené s dodaním tovaru príjemcom marketingových služieb a služieb sprostredkovateľskej činnosti do štátu, v ktorom sú tieto služby poskytnuté, vo výške, v akej je táto odplata súčasne uplatnená ako daňový výdavok podľa § 19; v tomto prípade sa zrážková daň vyberie len do vzniku stálej prevádzkarne,
     • príjmy z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov; za príjem z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo splatených príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov,
     • podiel na zisku (dividenda), vyplácaný zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva vrátane reverzného hybridného subjektu určeného na rozdelenie osobám, ktoré sa podieľajú na ich základnom imaní, alebo členom štatutárneho orgánu a dozorného orgánu tejto obchodnej spoločnosti alebo družstva vrátane reverzného hybridného subjektu, pričom za podiel na zisku (dividendu) sa považuje aj príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva vrátane reverzného hybridného subjektu, alebo rezervného fondu obchodnej spoločnosti v časti, v akej boli predtým zvýšené zo zisku po zdanení, ako aj použitie nerozdeleného zisku po zdanení na splatenie príspevkov do kapitálového fondu z príspevkov, vyrovnací podiel, podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti, družstva, reverzného hybridného subjektu alebo pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi a podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou, ak plynú daňovníkovi nespolupracujúceho štátu podľa § 2 písm. x),
   • z vyplatenia oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení obchodných spoločností alebo družstiev v sume prevyšujúcej podiel podľa § 17e ods. 14,
   • úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a z derivátov podľa zákona o cenných papieroch,
   • s účinnosťou od 1.1.2023 aj výnosy z dlhopisov plynúce daňovníkovi s ODP. Okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, ktoré sa však vysporiadajú aj vo väzbe na § 43 ods. 6 písm. d) ZDP.

  Ostatné príjmy, ktoré podliehajú zrážkovej dani, sú uvedené v § 43 ods. 3 ZDP aj pre daňovníkov s ODP aj pre daňovníkov s NDP.

  2. Daň vyberaná zrážkou z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky daňovníkovi s NDP aj daňovníkovi s ODP

  Medzi najvýznamnejšie resp. najčastejšie vyplácané príjmy podliehajúce zrážkovej dani vyplácané daňovníkovi s NDP aj ODP patria príjmy, ktoré možno charakterizovať ako príjmy plynúce z investícií, príjmy z výhier, príjmy z autorských honorárov, príjmy z peňažných a nepeňažných plnení vyplácaných/poskytovaných držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

  Príjmy z investícií podliehajúce zrážkovej dani

  Svojim charakterom sem spadajú napr.

   • úrok, výhra alebo iný výnos plynúci z vkladov na vkladných knižkách, z peňažných prostriedkov bežných účtov, z účtov stavebných sporiteľov a z vkladových účtov s výnimkou, ak je príjemcom úroku alebo výnosu podielový fond,doplnkový dôchodkový fond, dôchodkový fond, banka alebo pobočka zahraničnej banky alebo Exportno-importná banka Slovenskej republiky,
   • výnos z majetku v podielovom fonde, príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia), výnos z vkladových certifikátov, depozitných certifikátov a z vkladových listov s výnimkou, ak je príjemcom výnosu alebo príjmu podielový fond, doplnkový dôchodkový fond a dôchodkový fond,
   • výnos (príjem) z dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynie daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie (§ 12 ods. 2) a Národnej banke Slovenska,
   • výnos (príjem) z predaja dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynú daňovníkovi nezaloženému alebo nezriadenému na podnikanie (§ 12 ods. 2) a Národnej banke Slovenska,
   • výnos (príjem) z dlhopisov a pokladničných poukážok, ak plynie fyzickej osobe, okrem výnosov zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok plynúcich tejto fyzickej osobe.

  Zrážkovej dani podliehajú aj príjmy plynúce fyzickej osobe vymedzené v § 3 ods. 1 písm. e) a g) ZDP, okrem tých, ktoré sú už vymedzené v § 43 ods. 2 ZDP pre daňovníkov s ODP a príjmov podľa § 3 ods. 1 písm. g) ZDP oslobodených od dane podľa § 9 ZDP. Daň vyberaná zrážkou sa nevyberá z príjmov, ktoré sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 písm. c) prvého bodu, ak je ich príjemcom podielový fond, doplnkový dôchodkový fond a dôchodkový fond. V tomto prípade, t.j. v prípade príjmov  zadefinovaných v § 3 ods. 1 písm. e) a g) ZDP ide napr. o príjmy, ktorými sú podiely na zisku vyplatené zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva fyzickej osobe, ktorá sa podieľa na základnom imaní vyplácajúcej spoločnosti, vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva vyplatený fyzickej osobe, podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku určenom na rozdelenie členom pozemkového spoločenstva.

  Príjmy z výhier

  Dani vyberanej zrážkou podliehajú  peňažné ceny a výhry vyplatené fyzickej osobe výhercovi, ak nie sú od dane oslobodené a to v prípadoch, ak ide o

   • peňažnú výhru v lotériách a iných podobných hrách a peňažnú výhru z reklamných súťaží a žrebovaní [§ 8 ods. 1 písm. i)] okrem výhier oslobodených od dane podľa § 9,
   • peňažnú cenu z verejných súťaží, zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybraných usporiadateľom súťaže, a zo športových súťaží [§ 8 ods. 1 písm. j)] s výnimkou cien oslobodených od dane podľa § 9.

  Pre ceny a výhry sú v ZDP ustanovené dva spôsoby zdanenia, pričom:

   • pri taxatívne vymedzených cenách a výhrach uvedených v § 8 ZDP, ak boli vyplácané ako
     • peňažné, je daň povinný zraziť prevádzkovateľ alebo organizátor hry, súťaže alebo žrebovania, alebo poskytovateľ ceny alebo výhry,
     • nepeňažné, prizná ich výherca v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby.
   • pri cenách a výhrach, ktoré sa zahŕňajú medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z týchto si daňovú povinnosť musí vyrovnať daňovník (výherca) sám prostredníctvom daňového priznania,
   • pri cenách a výhrach plynúcich ako kapitálový majetok, ak plynú:
     • zo zdrojov na území SR, sú vysporiadané zrážkou podľa § 43 ZDP,
     • ak plynú zo zdrojov v zahraničí, sú súčasťou príjmov podľa § 7 ZDP uvádzaných v daňovom priznaní.

  Príjmy podľa autorského zákona

  Podľa tohto ustanovenia sa daň z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR daňovníkom s ODP a NDP vyberá zrážkou z príjmov

   • z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu [§ 6 ods. 2 písm. a) ZDP] a 
   • z použitia diela a použitia umeleckého výkonu [§ 6 ods. 4 ZDP], t.j.

  z príjmov, ktoré sa považujú za autorské práva a spadajú pod ustanovenia Autorského zákona.

  Daň zrážkou vyberie platiteľ dane automaticky (prednostne), za predpokladu, že sa nedohodli inak (dopredu) a to v súlade s § 43 ods. 14 ZDP.

  Postup podľa § 43 ods. 14 ZDP upravuje, že daň z týchto príjmov [§ 43 ods. 3 písm. h) ZDP] sa  nevyberie, ak sa daňovník vopred písomne dohodne s platiteľom dane, že mu daň nevyberie. Uvedené však znamená, že daňovník si bude tieto príjmy priznávať ako súčasť základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) a ods. 4 ZDP v daňovom priznaní. Takúto dohodu je povinný platiteľ dane oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola uzavretá a to na tlačive, ktorého vzor určí finančné riaditeľstvo a uverejní ho na svojom webovom sídle, pričom toto tlačivo obsahuje identifikačné údaje o daňovníkovi, ktorým je fyzická osoba, a to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a  rodné číslo alebo dátum narodenia, ak ide o daňovníka, ktorý nemá pridelené rodné číslo v SR.

  Daň vyberaná zrážkou sa nedotýka príjmov, ktoré síce svojim charakterom spadajú pod ustanovenia AZ, ale ide o príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady [§ 6 ods. 2 písm. s) ZDP].

  V prípade príjmov spadajúcich pod AZ, ktoré plynú daňovníkovi s ODP je potrebné rozlišovať príjmy na príjmy

   • z vytvorenia diela
   • z podania umeleckého výkonu a
   • z použitia diela alebo umeleckého výkonu.

  Rozlíšenie týchto príjmov je dôležité aj z pohľadu zmlúv o ZDZ, nakoľko sa tieto príjmy posudzujú podľa rôznych článkov príslušnej zmluvy o ZDZ.

  Peňažné a nepeňažné plnenia vyplatené/poskytnuté držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti

  Daň vyberaná zrážkou sa vyberá aj v prípadoch ak ide o peňažné a nepeňažné plnenia vyplatené/poskytnuté držiteľom poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorým je výlučne fyzická osoba, pričom ide o také peňažné a nepeňažné plnenia, ktoré sa svojim charakterom posudzujú ako ostatné príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. l) ZDP. Za takéto príjmy sa považujú peňažné  a nepeňažné plnenia, ktoré nie sú príjmami podľa § 5 až 7 ZDP.

  iné

  Medzi príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak sú dosahované zo zdroja na území Slovenskej republiky patria napr. aj

   • dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa [§ 7 ods. 1 písm. d) ZDP], podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov; pričom základom dane pre daň vyberanú zrážkou je plnenie znížené o zaplatené vklady na doplnkové dôchodkové sporenie podľa § 43 ods. 5 ZDP.

  V prípade, ak by daňovník poberal takéto plnenie zo zahraničia, potom ho musí vysporiadať len podaním daňového priznania.

  V súvislosti so schváleným zákonom č. 129/2022 Z. z. sa zavádza medzi dávky z doplnkového dôchodkového plnenia, dávka z celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu, z ktorej sa rovnako daň vyberá zrážkou.

   • plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku [príjem uvedený v § 7 ods. 1 písm. e) ZDP],

  Podľa § 43 ods. 5 písm. a) ZDP základom dane pre daň vyberanú zrážkou z príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. f) je plnenie znížené o zaplatené poistné.

   • príjmy fondu prevádzky, údržby a opráv, ktorými sú
  1. príjmy za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku vrátane prijatých úrokov z omeškania a pokút súvisiacich s týmto prenájmom,
  2. zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov tohto fondu,
  3. príjmy z predaja spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nedohodli inak.
   • poistné zo zaplateného poistného na verejné zdravotné poistenie vrátené zdravotnou poisťovňou z ročného zúčtovania poistného z dôvodu uplatnenia odpočítateľnej položky podľa osobitného predpisu

  3. Príjmy, z ktorých sa daň vyberaná zrážkou nepovažuje za vysporiadanú

  V § 43 ods. 6 sú taxatívne vymedzené príjmy, pri ktorých zrazením dane nie je daňová povinnosť daňovníka považovaná za vysporiadanú, ale daňovník sa môže rozhodnúť považovať túto daň za preddavok.

  Ide o situácie, ak bola daň vybraná z

   1. príjmov daňovníkov s ODP a to zahraničných umelcov a športovcov vykonávajúcich svoju činnosť na území SR v nadväznosti na § 16 ods. 1 písm. d) ZDP,
   2. príjmov podľa § 16 ods. 1 písm. e) prvého, druhého, štvrtého bodu a desiateho bodu,  úrokov a iných výnosov z poskytnutých úverov, pôžičiek a derivátov podľa zákona o cenných papieroch a príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) u daňovníka z členského štátu Európskej únie a daňovníka s ODP v ďalších štátoch tvoriacich Európsky hospodársky priestor,
   3. príjmov z podielových listov dosiahnutých z ich vyplatenia (vrátenia) u daňovníka s NDP podľa § 2 písm. d) okrem daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie (§ 12 ods. 2), Fondu národného majetku SR a Národnej banky Slovenska, v prípade príjmov z vyplatenia podielových listov ide o príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia), u ktorých je možné daň vyberanú zrážkou považovať za preddavok na daň len vtedy, ak tieto príjmy plynú fyzickým a právnickým osobám s NDP na území SR a fyzickým a právnickým osobám s NDP na území iných členských štátov Európskej únie alebo fyzickým a právnickým osobám s NDP na území ďalších štátov tvoriacich Európsky hospodársky priestor.
   4. výnosov z dlhopisov podľa § 16 ods. 1 písm. e) tretieho bodu u daňovníka s ODP podľa § 2 písm. e) tretieho bodu.

  Ak sa daňovník podľa § 43 ods. 6 písm. a) až d) rozhodne daň vyberanú zrážkou z týchto príjmov považovať za preddavok na daň, môže tento preddavok odpočítať od dane v daňovom priznaní, pričom, ak suma dane vyberanej zrážkou prevyšuje vypočítanú výšku dane daňovníka v daňovom priznaní, má nárok na vrátenie daňového preplatku.

  Ak sa rozhodne, že z týchto príjmov, bude mať daňovú povinnosť splnenú, tieto príjmy neuvádza v daňovom priznaní.

  4. Povinnosti platiteľa dane

  Zrážkovú daň je povinný vybrať platiteľ dane pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka, pričom podľa § 2 písm. v) ZDP je platiteľom dane fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je povinná zraziť alebo vybrať daň alebo preddavok na daň od daňovníka a ktorá je povinná daň alebo preddavok na daň vybrané od daňovníka alebo zrazené daňovníkovi odvádzať správcovi dane a majetkovo za ne zodpovedá.

  Za pripísanie úhrady v prospech daňovníka sa nepovažuje len pripísanie platby na bankový účet daňovníka, ale aj situácia, v ktorej je priama platba nahradená vzájomným započítaním pohľadávok a záväzkov medzi dotknutými osobami alebo situácia, ak zriaďovateľ stálej prevádzkarne priradí náklady stálej prevádzkarni, ktoré sú uhradené zriaďovateľom v inom štáte.

  Platiteľ dane je povinný zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak alebo zákon nehovorí inak (napr. pri nepeňažných plneniach poskytnutých držiteľom poskytovateľovi ZS). Súčasne je platiteľ dane povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane na tlačive vydanom v súlade s § 43 ods. 11 ZDP. Zrážka dane sa vykoná zo sumy úhrady alebo pripísania dlžnej sumy v prospech daňovníka. Za úhradu sa považuje aj nepeňažné plnenie.

  Článok pre Vás pripravila: Ing. Miroslava Brnová, MF SR

  Problematikou dane vyberanej zrážkou sa budeme zaoberať aj na Webinári: Daň vyberaná zrážkou s lektorkou Ing. Miroslavou Brnovou z MF SR už 3. apríla 2023.

  Kompletnú ponuku našich webinárov a seminárov nájdete TU.  

  Páčil sa Vám článok? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

  Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

  * Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

  Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.

   

  Mohlo by vás zaujímať

  Zmeny v tlačivách k dani z príjmov

  Finančná správa prináša zoznam hlavných zmien v tlačivách k dani z príjmu. Týkajú sa bonusu na vyživované dieťa, bonusu na zaplatené úroky z poskytnutého úveru na bývanie, odpočtu daňovej straty, n...

  MF SR ukončilo MPK k návrhu zákona o dani zo sladených nápojov

  Ministerstvo financií SR (MF SR) ukončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o dani zo sladených nealkoholických nápojov a rovnako ukončilo vzájomné odborné rokovania so zástupcami...

  Finančná správa upozorňuje na ďalší podvodný email

  BRATISLAVA – 27.03.2024: Finančná správa (FS) opäť upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa snažia oklamať daňovníkov. Zasielajú im podvodný email v súvislosti s vrátením financií investovaných do krypt...

  ;

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.