všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Webinár: Daň vyberaná zrážkou

Prihlásiť sa
Termín: 3.4.2023
Prednášajúci:

Ing. Miroslava Brnová,

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Odbor priamych daní

Program:

Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)

Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (zmluvy o ZDZ)

Zákon o správe daní č. 563/2009 Z.z. (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov

 • Platiteľ dane, zahraničný platiteľ dane
   • Definície
   • Povinnosti platiteľa dane, zahraničného platiteľa dane
   • Spôsob vyberania dane zrážkou a lehoty
   • Sadzba dane vyberanej zrážkou
 • Vysporiadanie dane vyberanej zrážkou
   • Zrazením dane vysporiadaná
   • Preddavkovo pri taxatívne vymedzených príjmoch na základe rozhodnutia daňovníka
   • Dohoda o nezrazení dane 
 • Druhy príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou
   • Výlučne z príjmov zo zdrojov na území SR
   • Vymedzené príjmy pre daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou
     • Druhy príjmov spadajúce pod zrážkovú daň
       • Služby
       • Umelci, športovci
       • Odplaty za priemyselné a autorské práva
       • Nájomné z hnuteľných vecí
       • Podiely na zisku a ďalšie
       • Ostatné
     • Spôsob vysporiadania – vysporiadané zrazením, preddavkovo a s tým súvisiace podanie daňového priznania
     • Koncept „skutočného“ vlastníka príjmu – podľa ZDP aj zmlúv o ZDZ
     • Aplikácia zmlúv o ZDZ
   • Vymedzené príjmy pre daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou aj s obmedzenou daňovou povinnosťou
     • Druhy príjmov spadajúcich pod zrážkovú daň
       • Kapitálový majetok
       • Sociálne plnenia, dôchodky
       • Autorské práva
       • Iné – peňažné a nepeňažné plnenia držiteľa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ceny a výhry
     • Spôsob vysporiadania – vysporiadané zrazením, preddavkovo a s tým súvisiace podanie daňového priznania
     • Aplikácia zmlúv o ZDZ 
 • Tlačivá k zrážkovej dani a jej vyplnenie 
 • Sťažnosť k nesprávne zrazenej dani 
 • Príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, z ktorých bola daň vybraná zrážkou – podávanie daňových priznaní a použitie metód na zamedzenie dvojitého zdanenia
Harmonogram:

08:30 – 09:00 – Prezentácia
09:00 – 10:30 – Prednáška
10:30 – 10:45 – Prestávka
10:45 – 12.15 – Prednáška
12:15 – 12:45 – Prestávka
12:45 – 14.30 – Prednáška

Poplatok s DPH: 120,00 €
Poplatok bez DPH: 100,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF, záznam z webináru, aktuálne vydanie časopisov Dane a Účtovníctvo a DPH v praxi od vydavateľstva Wolters Kluwer

Miesto konania:

online

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na webinári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies