všetky novinky Novinky

všetky články Články


Ďalšie zmeny v mimoriadnych opatreniach „COVID 19“ v oblasti dane z príjmov


18.5.2020

(alternatívny odpočet neuplatnených daňových strát, vrátenie rozdielu na zaplatených vyšších preddavkoch, poukázanie 2 % dane)

NR SR v rámci prijímania opatrení na zmiernenie dopadov šírenia pandémie korona vírusu prijala na návrh vlády SR osobitný zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 19 (ďalej len „zákon“). Tento zákon bol následne v priebehu apríla a mája 2020 doteraz novelizovaný trikrát, a to:

 • zákonom č. 75/2020 Z. z., keď touto novelou boli do zákona doplnené opatrenia v oblasti príslušníkov finančnej správy, odkladu splátok spotrebiteľského úveru a úveru poskytnutému malému podnikateľovi – fyzickej osobe, a opatrenia v oblasti bezkontaktných platieb,
 • zákonom č. 96/2020 Z. z., keď touto novelou boli v daňovej a účtovnej oblasti významne zmenené skôr prijaté zmeny alebo doplnené nové opatrenia zmierňujúce dopady pandémie, vrátane zavedenia alternatívneho odpočítania od základu dane doteraz neuplatňovaných, daňových strát (resp. ich častí) vykázaných za zdaňovacie obdobia 2015 až 2018 v podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2019,
 • zákonom schváleným v NR SR dňa mája 2020, keď touto novelou sa do zákona dopĺňajú lehoty pre správcu dane na poukázanie 2 % zaplatenej dane príslušnej neziskovej organizácii a pravidlá pre vrátenie rozdielu z vyšších zaplatených preddavkov na daň z príjmov splatných do lehoty na podanie daňového priznania.

1. alternatívny spôsob odpočtu neuplatnených daňových strát

Novelou zákona č. 96/2020 Z. z. sa v § 24b zaviedol, k spôsobu odpočtu podľa § 30 ZDP (rovnomerne počas obdobia 4 rokov), alternatívny spôsob odpočtu doteraz neuplatnených daňových strát. V podanom daňovom priznaní:

 • ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, alebo
 • pri hospodárskom roku, za hospodársky rok končiaci najskôr 31. októbra 2019, bude môcť daňovník, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou, odpočítať:

Neuplatnené daňové straty vykázané podľa ZDP za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 najviac v úhrnnej hodnote 1 mil. €.

Neuplatnená daňová strata (časti daňových strát), pri ktorej ešte nezanikol v predošlých zdaňovacích obdobiach nárok na odpočet, sa podľa § 24b ods. 3 odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu, t. j. počnúc neuplatnenou daňovou stratou za zdaňovacie obdobie 2015 postupne až po daňovú stratu vykázanú za zdaňovacie obdobie 2018, do výšky vykázaného základu dane, najviac v úhrnnej hodnote  1 mil. €. 

Tento alternatívny spôsob odpočtu neuplatnených daňových strát v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach nie je povinný, ale môže ho daňovník využiť, ak je výhodnejší oproti spôsobu uvedenému v § 30 ZDP a naopak. Z § 37 zákona vyplýva, že ak daňovník uplatní daňovú stratu podľa § 24b tohto zákona, nemôže uplatniť postup odpočtu daňovej straty podľa § 30 ZDP. Ak ide o daňovníka, ktorý už podal daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019, v ktorom uplatnil odpočet daňovej straty podľa § 30 ZDP, tento môže podať do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predĺženej až do obdobia po skončení pandémie opravné daňové priznanie, v ktorom si zmení spôsob odpočtu daňovej straty podľa § 24b zákona, ak je to pre neho výhodnejšie. Súbeh obidvoch spôsobov odpočtu daňových strát nie je možný.

V nasledujúcich zdaňovacích obdobiach, nasledujúcich po zdaňovacom období, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, t. j. napr. počnúc zdaňovacím obdobím roka 2020, sa bude zostávajúca časť neuplatnených daňových strát odpočítavať podľa pravidiel stanovených v ZDP a za týmto účelom je potrebné, aby si daňovník viedol osobitnú evidenciu odpočtu daňovej straty podľa § 24b zákona.

 • Príklad: Odpočet neuplatnených daňových strát spôsobom podľa § 24b zákona

Daňovník vykázal v zdaňovacom období 2016 daňovú stratu vo výške 100, a v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach 2017 a 2018 v súlade s § 30 ZDP z nej odpočítal po ¼, t. j. zatiaľ odpočítal ½ daňovej straty. Za zdaňovacie obdobie 2019 má daňovník, v súlade s § 24b zákona, nárok na odpočet zvyšných 2/4, resp. ½  tejto daňovej straty, a to do výšky základu dane, maximálne do výšky 1 mil. €. Oproti tomu, pri postupe podľa § 30 ZDP by mal daňovník nárok na odpočet len tretej štvrtiny daňovej straty a zvyšnú štvrtinu by mohol odpočítať pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2020 v roku 2021.

2. vrátenie rozdielu na zaplatených vyšších preddavkoch splatných do lehoty na podanie daňového priznania

Pre prehľadnosť uvádzame, že platenie preddavkov na daň z príjmov na zdaňovacie obdobie 2020 je upravené v:

 • 34 a § 42 zákona o dani z príjmov,
 • nariadení vlády SR č. 104/2020 Z. z. – platenie preddavkov za výhodnejších podmienok na základe podaného daňového priznania,
 • 24a zákona na základe jeho novely:
 • druhej novely č. 96/2020 Z. z. - inštitút neplatenie preddavkov pri poklese tržieb o najmenej 40 % na základe podaného vyhlásenie a 
 • tretej novely schválenej v NR SR dňa 13. mája 2020.

Z doplneného § 24a ods. 4 zákona vyplýva, že ak zaplatené preddavky splatné od začiatku zdaňovacieho obdobia 2020 (resp. príslušného hospodárskeho roka) do:

 • konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňovník podal daňové priznanie alebo
 • do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie lehota na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov, ak daňovník do konca tejto lehoty daňové priznanie aj podal,

sú vyššie

ako vyplývajú z výpočtu podľa daňového priznania podaného v období od 1. januára 2020 do skončenia obdobia pandémie:

 • použijú sa na budúce preddavky na daň z príjmov alebo
 • sa na základe žiadosti daňovníka vrátia.

Správca dane pri vrátení preddavkov na základe žiadosti daňovníka postupuje podľa § 79 daňového poriadku, resp. podľa doplneného § 24a ods. 5 zákona. Znamená to, o. i. to, že preplatky na preddavkoch sa budú daňovníkovi vracať len po prípadnom použití rozdielu na zaplatených preddavkoch podľa § 79 daňového poriadku.

 • Príklad:

Daňovník platil za 1. štvrťrok 2020 preddavky z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018 (po prípadnom prepočte na základe zmien prijatých v § 42 zákona o dani z príjmov účinných od 1. januára 2020) vo výške 1 750 € (daňová povinnosť 7 000/4). Daňovník podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 dňa 15. mája 2020, t. j. využil možnosť podania v odloženej lehote, najneskôr po skončení obdobia pandémie na základe § 21 zákona. Po prepočte na základe podaného daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019 sú štvrťročné preddavky vo výške 1 500 € (daňová povinnosť 6 000/4; hranica pre platenie preddavkov 5 000 €). Rozdiel na zaplatenom vyššom štvrťročnom preddavku je teda 250 eur. Tento rozdiel sa použije na úhradu preddavku za 2. štvrťrok 2020, ktorý bude splatný do konca júna 2020.

V ods. 5 sú ustanovené osobitné prípady vrátenia rozdielu na zaplatených preddavkoch na základe podanej žiadosti, ak daňovník podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 do 31. marca 2020. V takom prípade správca dane vráti rozdiel v zaplatených preddavkoch, ak daňovník podal žiadosť o ich vrátenie:

 • do konca apríla 2020 – v lehote do 31. mája 2020,
 • po 30. apríli 2020 – v lehote do 30 dní odo dňa podania žiadosti.
 • Príklad:

Daňovník platil za mesiace január 2020 až marec 2020 mesačné preddavky z poslednej známej daňovej povinnosti uvedenej v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie 2018 (po prípadnom prepočte na základe zmien prijatých v § 42 zákona o dani z príjmov účinných od 1. januára 2020) vo výške 1 500 € (daňová povinnosť 18 000/12). Daňovník podal daňové priznanie za zdaňovacie obdobie 2019 dňa 15. marca 2020, t. j. nevyužil možnosť podania v odloženej lehote po skončení obdobia pandémie na základe § 21 zákona. Po prepočte na základe podaného daňového priznania za zdaňovacie obdobie 2019 sú mesačné preddavky vo výške 0 € (daňová povinnosť 4 000 € < hranica pre platenie preddavkov 5 000 €). Mesačný rozdiel na zaplatených vyšších preddavkoch je teda 1 500 €, čo je spolu za mesiace január 2020 až marec 2020 suma 4 500 € (1 500 € x 3 mesiace). Ak daňovník požiada o vrátenie tohto rozdielu zo zaplatených vyšších preddavkov:

 • do konca apríla 2020 – správca dane na základe žiadosti daňovníka rozdiel vráti v lehote do 31. mája 2020,
 • po 30. apríli 2020 – správca dane na základe žiadosti daňovníka rozdiel vráti v lehote do 30 dní odo dňa podania žiadosti.

Daňovníci, ktorí podali žiadosť o vrátenie preddavkov na daň z príjmov a o ich žiadosti už bolo negatívne rozhodnuté napr. tak, že im nebolo vyhovené alebo že konanie bolo zastavené, môžu podľa § 24a ods. 6 zákona túto žiadosť podať opätovne, pričom správca dane bude rozhodovať o tejto žiadosti podľa nových pravidiel uvedených v odseku 4 a 5. Túto žiadosť podávajú elektronicky daňovníci, ktorí majú povinnú elektronickú komunikáciu a tí daňovníci, ktorí nemajú zriadenú elektronickú komunikáciu ju môžu podať prostredníctvom emailu.  

Daňovníkom, ktorí podali žiadosť o vrátenie preddavkov na daň z príjmov a o ich žiadosti správca dane ešte nerozhodol, bude správca dane rozhodovať podľa nových pravidiel uvedených v § 24a ods. 4 až 5.

Doplnené pravidlá pre vrátenie rozdielu zo zaplatených vyšších preddavkov na daň z príjmov do lehoty na podanie daňového priznania sa aplikujú aj na daňovníka s hospodárskym rokom.

 

3. lehoty na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov správcom dane neziskovým organizáciám

Lehota, ustanovená pre zamestnancov v zákone o dani z príjmov na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov (poukázanie 2 % dane) je 30. apríla. Z dôvodu pandémie bola táto lehota v § 22 zákona posunutá až do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie.

V schválenej novele zákona sa zavádzajú lehoty na poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov správcom dane neziskovým organizáciám.

 • Príklad:

Vláda SR rozhodne o skončení pandémie napr. 10. júna 2020. V takom prípade bude lehota na podanie vyhlásenia na poukázanie 2 % dane  pre daňovníkov – zamestnancov do 31. augusta 2020. Ak by ku skončeniu pandémie prišlo o mesiac skôr, t. j. v máji 2020, lehota bude do 31. júla 2020.

Ak ide o fyzické osoby – podnikateľov a firmy, takíto daňovníci poukazujú podiel svojej zaplatenej dane z príjmov v podanom daňovom priznaní. Z dôvodu pandémie bol, v zákone ako jedno z mimoriadnych opatrení, prijatý aj posun lehoty na podanie daňového priznania, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení pandémie. Samozrejme, daňovníci mohli daňové priznanie podať aj v riadnej lehote ustanovenej v zákone o dani z príjmov, a to do 31. marca 2020.

 • Príklad:

Vláda SR rozhodne o skončení pandémie napr. 10. júna 2020. Ak daňovník nepodal daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2019 do konca marca 2020 v štandardnej lehote ustanovenej v zákone o dani z príjmov, má nárok toto priznanie podať do 31. júla 2020 a v rámci tohto priznania v lehote do 31. júla 2020 aj poukázať 2 % dane.

Podľa doplneného § 22 ods. 5 poukáže správca dane podiel zaplatenej dane z príjmov príslušnej neziskovej organizácii, samozrejme po overení splnenia podmienok podľa § 50 ods. 6 zákona o dani z príjmov, v lehote do:

 • do 31. júla 2020, ak ide o vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov, ktoré je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov podaného do 31. marca 2020 (podiel zaplatenej dane sa poukáže len vtedy, ak bude daň aj zaplatená, a to do 15 dní po 31. marci 2020 v sume vyššej ako 5 €),
 • troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo podané vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov ako súčasť daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na jeho podanie podľa § 49 ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov uplynie počas obdobia pandémie, pričom daňové priznanie bolo v tejto lehote aj podané,
 • Príklad:

Daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok končiaci vo februári 2020, má podľa § 49 ods. 2 zákona o dani z príjmov posledný deň lehoty na podanie daňového priznania 31. mája 2020 a daňovník v tejto lehote aj daňové priznanie podá, vrátane vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane. Správca dane poukáže podiel zaplatenej dane do 31. augusta 2020. Obdobne sa postupuje v prípade daňovníka, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 zákona o dani z príjmov (t. j. lehoty predĺženej na základe oznámenia) uplynie počas obdobia pandémie.

 • augusta 2020, ak ide vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podané do 30. apríla 2020, t. j. ak ide o zamestnanca, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov, a tento zamestnanec na predpísanom tlačive poukázal 2 % dane v lehote do 30. apríla,

Ak pôjde o poukázanie podielu zaplatenej dane na základe vyhlásenia, ktoré je súčasťou daňového priznania podaného v predĺženej lehote po skončení obdobia pandémie podľa § 21 zákona, resp. na základe vyhlásenia zamestnanca podaného v predĺženej lehote po skončení pandémie podľa § 22 zákona, lehota na poukázanie 2 % dane správcom dane sa odvíja od uplynutia týchto lehôt podľa § 21 a § 22 zákona, t. j. podľa § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov do troch mesiacov po uplynutí týchto lehôt.

V ods. 6 sa zároveň ustanovuje, že ak správca dane poukázal podľa ods. 5 podiel zaplatenej dane v ustanovenej lehote a daňovník podá opravné daňové priznanie (vyhlásenie) nemožno už tento poukázaný podiel zaplatenej dane dodatočne upravovať, ak bola jeho daňová povinnosť iná. Rovnaký postup platí aj v prípade spracovania vyhlásenia pre poukázanie podielu zaplatenej dane správcom dane. Ak v prípade podaného opravného daňového priznania (vyhlásenia) vznikne preplatok na dani z príjmov, tento sa mu zníži o rozdiel medzi sumou, ktorá už bola poukázaná a sumou, ktorá mu vyšla z takto podaného daňového priznania (vyhlásenia).

O týchto opatreniach a ďalších aktuálnych zmenách platných pre rok 2020 sa dozviete viac na  pripravovanom seminári pod vedením lektora Ing. Petra HorniačkaPrierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie právnických osôb v roku 2020, ktorý sa uskutoční v dvoch častiach v dňoch  20. 5. 2020 a 27. 5. 2020.  

 

Článok pre Vás pripravil:
Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK