všetky novinky Novinky

všetky články Články


Poobedňajší dvojdňový online webinár: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie právnických osôb v roku 2020

Prihlásiť sa
Názov: Poobedňajší dvojdňový online webinár: Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie právnických osôb v roku 2020
Termín: 20. 5. 2020 + 27. 5. 2020
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

- je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Od roku 2010 pracuje Ministerstve financií SR, na oddelení dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

Program:

1. DEŇ - 20. 5. 2020

1. Základná charakteristika dane z príjmov právnických osôb (PO)

 • daň z príjmov ako priama daň
 • členenie ustanovení pre daň z príjmov PO

2. Definícia PO v zmysle Občianskeho zákonníka a definícia PO ako daňovníka

 • daňovník s neobmedzenou/obmedzenou daňovou povinnosťou verzus daňový rezident/daňový nerezident

3. Predmet zdanenia PO

 • príjem, zdaniteľný príjem
 • príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa jednotlivých typov PO
 • príjmy vyňaté z predmetu dane podľa jednotlivých typov PO
 • príjmy oslobodené od dane podľa jednotlivých typov PO
 • nové druhy oslobodení od dane – príjmy z predaja obchodných podielov a cenných papierov, z využívania vybraných nehmotných aktív
 • daňová povinnosť daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov zo zdrojov na území SR, daň vyberaná zrážkou a zabezpečenie dane
 • zdanenie podielov na zisku/dividend, vyrovnacích podielov, podielov na likvidačnom zostatku, použitia kapitálového fondu z príspevkov a oceňovacích rozdielov u PO, pojmy dividenda a vklad na účely ZDP

4. Určenie základu dane a spôsob jeho zisťovania

 • zisťovanie základu dane v k. s., v. o. s., pri likvidácii spoločnosti, konkurze
 • osobitný základ dane pre dividendy a ostatné príjmy

5. Sadzby dane z príjmov PO

 • všeobecná sadzba dane z príjmov PO, znížená sadzba dane z príjmov PO - 15 %
 • sadzby dane pre daň vyberanú zrážkou a príjmy podliehajúce dani vyberanej zrážkou
 • sadzba dane uplatňovaná na príjmy plynúce do tzv. nezmluvných štátov

6. Daňové priznanie k dani z príjmov PO

 • povinnosť podania daňového priznania; výnimky z tejto povinnosti pre vybrané typy PO neziskového charakteru
 • lehota na podanie daňového priznania, možnosť predĺženia tejto lehoty
 • splatnosť dane
 • opravné a dodatočné daňové priznanie
 • tlačivo daňového priznania

7. Zdaňovacie obdobie

 • kalendárny rok a hospodársky rok
 • zdaňovacie obdobie v špecifických situáciách/likvidácia, konkurz, podnikové kombinácie, a pod.

8. Východiská pri zisťovaní základu dane a prehľad ustanoveniami o zisťovaní základu dane, výdavky podmienené zaplatením od roku 2020

 

2. DEŇ - 27. 5. 2020 

1. Daňové a nedaňové výdavky

 • pravidlá nízkej kapitalizácie
 • rezervy a opravné položky – zmena od 1.1.2020
 • podmienka premlčania na účely ZDP
 • zmeny v daňových výdavkoch od 1.1.2020

2. Uplatňovanie daňových odpisov a prerušenie odpisovania

 • lehoty odpisovania od 1.1.2020
 • nová odpisová skupina na automobily BEV, PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle)

3. Odpočet daňovej straty, úľavy na dani a odpočet nákladov na výskum a vývoj

 • podmienky umorovania daňovej straty vykázanej do konca roku 2019 a po 1.1.2020
 • zmena nároku na odpočet nákladov na výskum a vývoj pre rok 2019, 2020

4. Daňová licencia PO

 • zrušenie daňovej licencie
 • pokračujúce pravidlá zápočtu daňovej licencie

5. Preddavky na daň z príjmov PO

 • hranica -zvýšenie pre povinnosť platenia preddavkov na daň
 • zmena spôsobu výpočtu preddavkov na daň od 1.1.2020

6. Pravidlá transferového oceňovania

 • definícia závislých osôb – tuzemské a zahraničné závislé osoby, rozsah závislosti
 • kontrolovaná transakcia
 • úprava základu dane závislých osôb
 • metódy transferového oceňovania
 • odsúhlasenie použitia metódy oceňovania
 • dokumentačná povinnosť – aktuálne platné usmernenie MF SR k dokumentačnej povinnosti

7. Základné princípy zdanenia pri podnikových kombináciách

 • predaj podniku, nepeňažný vklad, splynutie, zlúčenie, rozdelenie spoločností
 • obmedzenie použitia pôvodných cien,
 • zdanenie výplaty oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení,
 • nepeňažný vklad do iných zložiek vlastného imania

8. Zdanenie pri presune majetku, odchode daňovníka alebo presunu podnikateľskej činnosti mimo územia SR

9. Pravidlá – zmeny v období pandémie Covid - 19

10. Diskusia

 

Cieľová skupina účastníkov: finanční účtovníci, ekonómovia firiem, asistenti audítorov a daňových poradcov, účtovní a daňoví poradcovia, spoločníci a konatelia firiem.

 

Harmonogram:

Platí obidva dni:

14:00 - 15:15 - prednáška
15:15 - 15:30 - prestávka
15:30 - 16:45 - prednáška
16:45 - 17:00 - prestávka
17:00 - 18:00 - prednáška

 

Poplatok s DPH: 96,00 €
Poplatok bez DPH: 80,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK