Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Videoškolenie: Zostavenie účtovnej závierky a daňového priznania k dani z príjmov PO – spoločná obsahová náplň

  Archív
  Lektor

  Ing. Peter Horniaček

  Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

   

  Ing. Mária Horváthová

  Ministerstvo financií SR

  Program

  Riadok DP PO: - ÚZ
  100 Výsledok hospodárenia a zisk po zdanení:

    • zistenie výsledku hospodárenia
    • vyčíslenie splatnej a odloženej dane a ich zaúčtovanie
    • zisk po zdanení, záväzok z nároku na podiel na zisku

  110 Rozdiel z transakcií medzi závislými osobami a sumy nepeňažných plnení:

    • rozdiely z transferového oceňovanie a ich prípadné zaúčtovanie, vykazovanie transakcií so spriaznenými osobami v Poznámkach podľa veľkosti ÚJ
    • účtovanie opráv a technického zhodnotenia na prenajatom majetku u nájomcu a prenajímateľa

  130 - tab.A, Daňové výdavky a nedaňové výdavky:

    • §  r. 1 a 2 – Cenné papiere a obchodné podiely
      • CP a obchodné podiely – členenie na analytické účtu podľa prepojenosti a podielovej účasti
      • rozdiely vo vedení účtovníctva medzi veľkostnými skupinami ÚJ
      • rozdiely v uvádzaní informácií v Poznámkach
      • zmena reálnej hodnoty verzus metóda vlastného imania
    • §  r. 4, 9 a 16 – pohľadávky a nakladanie s nimi
      • uzávierkové účtovné operácie – tvorba OP
      • účtovanie pohľadávky, ak nie je vyhotovený účtovný doklad pre dlžníka
      • účtovanie zníženia DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke (s OP, bez OP)
      • analytická evidencia k účtom pohľadávok podľa doby splatnosti
      • účtovanie príslušenstva pohľadávky
      • odpis pohľadávky – upustenie od jej vymáhania
    • §  r. 7 a 12 – manká a škody na majetku, zásoby tovaru
      • inventarizácia majetku a záväzkov – inventarizačné rozdiely, ich vznik a zaúčtovanie (manko, prebytok, škoda)
      • zásoby vyradeného tovaru
      • účty 111 a 131 – zostatok na konci roka
    • §  r. 10 - rezervy
      • uzávierkové účtovné operácie – tvorba rezerv, ich použitie a zrušenie
      • rezerva na nevyfakturovanú dodávku, overenie a zostavenie DP a ÚZ
      • nevyfakturovaná dodávka
    • §  r. 13 – úroky z úverov a pôžičiek od závislých osôb
      • analytické účtu k účtom 562 a 662 voči prepojeným a s podielovou účasťou ÚJ, úroky z dlhodobých pôžičiek, opravná položka k dlhodobej pôžičke

  140 a 180 Ostatné (záväzky, opravy chýb MÚO, kurzové rozdiely a i.):

    • opravy chýb minulých účtovných období, udalosti po dni, ku ktorému sa zostavuje ÚZ
    • účtovanie o časovom rozlíšení
    • doklady vyhotovené po dni určenom v smernici
    • záväzky a nevyfakturovaná dodávka, analytická evidencia k účtom záväzkov podľa doby splatnosti, podmienené záväzky, spoločnosť v kríze
    • kurzové rozdiely k pohľadávkam a záväzkom, účtovanie zaokrúhlenia eurocentov

  150 a 250 Účtovné a daňové odpisy, dlhodobý majetok

    • účtovné odpisy, odpisový plán a jeho zmena, odpisy NM, opravné položky verzus oprávky, inventarizačné rozdiely pri dlhodobom majetku, zmarená investícia

  560 Sadzba dane, mikrodaňovník

    • veľkostné skupiny ÚJ, rozdiely medzi nimi

  Podanie daňového priznania a predloženie ÚZ

    • podanie daňového priznania a uloženie ÚZ, otvorenie účtovných kníh, podanie DDP

  Diskusia - privítame vopred položené otázky

   

  Kompletný program

  Harmonogram

  Záznam v dĺžke 4:30 h

  Poznámka

  Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.