Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Videoškolenie: NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV 2022 - DPH, Daňový poriadok, Daň z príjmov, Zákon o účtovníctve

  Archív
  Lektor

  Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

  Program

  Nepremeškajte príležitosť zareagovať včas na rozsiahle zmeny v daňových pravidlách. Pripravili sme pre Vás videoškolenie zamerané na komplexný výklad zmien v daňovej oblasti pre fyzické aj právnické osoby.

  Národná rada schválila viaceré významné zmeny v oblasti zákona o DPH, ktoré nadobúdajú účinnosť už 15. novembra 2021 a časť zmien platí od roku 2022.

  Významné zmeny sa zavádzajú v daňovom poriadku vo väzbe na index daňovej spoľahlivosti daňovníkov, bonusy pre spoľahlivých daňovníkov, malusy pre neporiadnych.

  Zároveň treba včas zareagovať aj na zmeny v zákone o dani z príjmov a v zákone o účtovníctve.

   

  1. NOVELA zákona o DPH

  • Zavedenie novej oznamovacej povinnosti platiteľa DPH s využívaním bankových účtov vedených u poskytovateľov platobných služieb v tuzemsku  ako aj v zahraničí (termín od 15.11. do 30.11.2021); lehoty na oznamovanie, aké účty treba oznámiť, kto má oznamovaciu povinnosť, forma oznámenia, sankcie a iné
  • Rozšírenie inštitútu ručenia za daň – zaplatenie DPH na nezverejnený bankový účet – aké sú podmienky, aby nastal inštitút ručenia za daň?
  • Osobitný spôsob úhrady DPH z faktúry priamo správcovi dane – split payment
  • Zmeny v registračných ustanoveniach (zrušenie registračných kartičiek)
  • Úprava opravy odpočítanej dane pri nevymožiteľnej pohľadávke (§ 53b)
  • Zmeny v osobitných úpravách založených na princípe jednotného kontaktného miesta OSS
  • Zmeny zákona vyplývajúce z transpozície smernice – zálohy na jednorazový obal na nápoje
  • Ostatné zmeny a doplnenia

  2. NOVELA zákona o správe daní (daňový poriadok)

  • Zavedenie verejných kritérií pre hodnotenie indexu daňovej spoľahlivosti subjektov (vysoko spoľahlivý, spoľahlivý, nespoľahlivý daňový subjekt)
  • Benefity pre daňovníkov s vysokým daňovým indexom, nevýhody pre nespoľahlivých daňovníkov
  • Nové informačné zoznamy Finančnej správy (súvisí s oznamovaním bankových účtov, index daňovej spoľahlivosti)
  • Diskvalifikácia fyzických osôb – zavedenie možnosti vylúčenia z pozície štatutárneho organu (predpoklady - kedy k tomu dôjde)
  • Vypočutie svedka alebo znalca aj elektronicky
  • Zníženie platby za záväzné daňové stanovisko Finančného riaditeľstva SR
  • Úpravy smerujúce k zníženiu administratívneho zaťaženia daňových subjektov
  • Obojsmerná elektronická komunikácia so správcom dane
  • Ostatné zmeny a doplnenia

  3. NOVELA zákona o dani z príjmov

  • Zmeny vo finančnom príspevku na stravovanie – oslobodenie od dane pri zabezpečení stravovania zamestnancov od 1.1.2022 (vrátane úpravy od 1.3.2021)
  • Zníženie poplatkov za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania
  • Uplatňovanie CFC pravidiel v roku 2022 - kontrolované zahraničné spoločnosti fyzickými osobami, riziká držby takýchto podielov
  • Nová lehota na podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkov – 5 dni po termíne bez sankcie
  • Ostatné zmeny a doplnenia

  4. NOVELA zákona o účtovníctve

  • Zmena pravidla, čo má obsahovať účtovný doklad
  • Úpravy týkajúce sa výročnej správy
  • Rozšírenie verejnej časti Registra účtovných závierok aj pre iné formy právnických osôb
  • Vrátenie vlastných zdrojov a definícia spoločnosti v kríze
  • Rozšírenie možnosti inventarizácie zásob aj dodatočne po dni zostavenia UZ
  • Digitalizácia účtovníctva a s súvisiaca úprava účtovného záznamu
  • Úprava sankcií (pokút)

  5. NOVELA zákona o cenách

  • Ceny platené v hotovosti sa zaokrúhľujú na 5 eurocentov (zrušenie drobných centov)

  Harmonogram

  Záznam v dĺžke 4:47 h

  Poznámka

  Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.