Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Videoškolenie: Hmotný a nehmotný majetok – účtovné a daňové odpisy

  Archív
  Lektor

  Ing. Mária Cvečková, Ing. Zdenka Kováčová

  Ing. Mária Cvečková

  - audítorka, členka SKAu, lektorka účtovných semínárov

  Ing. Zdenka Kováčová

  - audítorka, členka SKAu, lektorka a špecialistka na daň z príjmov

  Program

  1. Čo je hmotným a nehmotným majetkom

  • vymedzenie/druhy majetku, členenie majetku, rozdielne prístupy účtovné a daňové
  • evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku
  • nehmotný majetok; náklady na výskum a vývoj (kedy aktivovať?); softvér, oceniteľné práva, goodwill; osobitosti z pohľadu ZDP
  • špecifiká drobného majetku/drobného dlhodobého majetku spoločnosti; účtovanie a evidencia, zásady, interné predpisy

  2. Obstarávanie a oceňovanie

  • spôsoby obstarania majetku - kúpa, vlastná činnosť, zámena, darovanie, bezplatný prevod, a následne jeho ocenenie
  • súčasti obstarávacej/vstupnej ceny majetku; technické zhodnotenie
  • osobitosti stanovenia ocenenia majetku na účely účtovné a daňové, napr. nepeňažné vklady, precenenie na RH; zámena majetku
  • špecifiká majetku nadobudnutého dedením a darovaním

  3. Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku

  • odpisový plán, účtovné a daňové odpisy, účtovný a daňový pohľad na odpisy; princípy
  • spôsob/metódy odpisovania – účtovné (lineárne, nelineárne) a daňové (odpisy - rovnomerné, zrýchlené, časové), vplyv na výsledok hospodárenia a základ dane
  • možnosť alebo povinnosť prerušiť odpisovanie majetku (daňové), dôvody pre zmenu odpisovania v účtovníctve
  • zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny podľa ZDP
  • využitie klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb pre správne zaradenie do odpisovej skupiny
  • odpisovanie majetku nadobudnuté z verejných zdrojov/dotácií/príspevkov
  • obmedzenia pri prenajatom majetku (nevyužívanie na podnikanie)
  • obmedzenia pri vypožičanom majetku – zmena od r. 2020
  • znehodnotenie majetku a opravné položky – kedy, dôvod

  4. Vyradenie hmotného a nehmotného majetku z používania

  • spôsob vyraďovania majetku z používania – predaj, likvidácia, darovanie, škoda
  • rozdiely v účtovnej a daňovej zostatkovej cene
  • úprava základu dane v osobitných prípadoch

  5. Majetok charakteru osobnej spotreby 

  • využívanie majetku na služobné aj súkromné účely
  • limity a obmedzenia v súvislosti s daňovými odpismi
  • paušalizácia výdavkov vo výške
  • 80% versus 20% - pri majetku využívanom na účely podnikania a súkromné účely; resp. pri uplatňovaní nákladov na pohonné látky
  • 1% - pri využívaní osobného automobilu na súkromné aj služobné účely

  6. Inventarizácia majetku spoločnosti– inventarizačné rozdiely, preukaznosť účtovníctva, lehoty; interná smernica o majetku spoločnosti

  7. Diskusia

  Harmonogram

  Záznam v dĺžke 5:03 h

  Poznámka

  Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.