Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Videoškolenie: Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022

  Archív
  Lektor

  Ing. Peter Horniaček

  Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

   

  Program

  1. Podanie tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2022
    • legislatívny rámec – zákon o dani z príjmov a jeho novely v roku 2022,
    • termín, spôsob podania a možnosti odkladu termínu podania, splatnosť dane za zdaňovacie obdobie 2022,
    • vznik povinnosti podať daňové priznanie,
    • preddavky na daň platené na zdaňovacie obdobie a vyrovnanie celoročnej dane, platenie preddavkov na zdaňovacie obdobie 2023 do lehoty na podanie daňového priznania,
    • riadne daňové priznanie, opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie,
    • aktuálne tlačivo daňového priznania – základný prehľad zmien vrátane poučenia k vyplneniu priznania.
  1. Prehľad legislatívnych zmien účinných od 1.1.2022 a 1.1.2023 s vplyvom na vyplnenie tlačiva DP PO
  2. Súvislý príklad na vyplnenie tlačiva DP PO s príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí daňového priznania a s osobitným zameraním na:
    • položky zvyšujúce a znižujúce výsledok hospodárenia,
    • úpravu základu dane závislých osôb – transferové oceňovanie, dokumentácia k transferovému oceňovaniu pre rok 2022, usmernenie MF SR k pojmu kontrolovaná transakcia v súvislosti s príjmami zdaňovanými závislou činnosťou
    • nepeňažný príjem prenajímateľa pri vykonaní opráv a technického zhodnotenia vykonaného nájomcom, dotácia na nájomné a jej vplyv na základ dane,
    • vstupná cenu finančného majetku na účely uplatnenia daňového výdavku pri predaji finančného majetku s prehľadom zmien vo vstupnej cene finančného majetku,
    • opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávok a ich príslušenstva, pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, fikcia premlčania na daňové účely,
    • neuhradené záväzky – zvýšenie základu dane, odklad lehôt splatnosti počas pandémie,
    • vplyv rezerv na základ dane – tvorba, použitie, zrušenie,
    • výdavky súvisiace s majetkom charakteru osobnej spotreby,
    • odpisy majetku poskytnutého na prenájom,
    • náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení,
    • ostatné pripočítateľné a odpočítateľné položky,
    • položky upravujúce základ dane na základe testovania jeho výšky (odpisovanie a prenájom tzv. luxusných automobilov, víno ako reklamný predmet, duálne vzdelávanie, členský príspevok z nepovinného členstva, sponzorské v športe),
    • odpisy majetku, prerušenie odpisovania, odpisy majetku poskytnutého na prenájom, odpisovanie majetku obstaraného na lízing, porušenie podmienok operatívneho nájmu a lízingu,
    • sadzba dane, znížená sadzba dane 15 % a zisťovanie úhrnu zdaniteľných príjmov ako kritéria na uplatnenie zníženej sadzby dane,
    • odpočet daňovej straty vykázanej najneskôr v roku 2019 a  v odpočte počnúc daňovou stratou vykázanou za rok 2020, súbeh pravidiel odpočtu týchto strát v daňovom priznaní za rok 2022, zostatok daňovej straty po uplatnení mimoriadneho spôsobu odpočtu daňovej straty za zdaňovacie obdobie 2019 ako mimoriadneho opatrenia,
    • vyplnenie ostatných častí daňového priznania – zdaňovanie dividend, vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku, daň pri odchode, asignácia dane, zmeny v zaokrúhľovaní.

  Harmonogram

  Záznam v dĺžke 4:18 h

  Poznámka

  Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Róbert Franček
  manažér obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Lucia Liptáková
  manažérka pre portfólio produktov
  Lucia.Liptakova@sfera.sk
  +421 907 735 144
  Priamy kontakt
  Tomáš Krošlák
  manažér obchodu
  Tomas.Kroslak@sfera.sk
  +421 905 997 407
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.