Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • VIDEOŠKOLENIE: Daň z príjmov právnických osôb 2021, zmeny 2021 a 2022

  Archív
  Lektor

  Ing. Peter Horniaček

  - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb; dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

  Program

  1. Daň z príjmov právnických osôb 2021

  • znížená sadzba dane 15 % a pravidlá jej uplatnenia v roku 2021, určenie úhrnu zdaniteľných príjmov v daňovom priznaní na účely použitia zníženej sadzby dane, zmeny oproti roku 2020,
  • oslobodené príspevky v rámci prvej pomoci a úprava základu dane v roku 2021 – usmernenie finančnej správy,
  • preddavky platené na zdaňovacie obdobie 2022 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2021 vzhľadom na zmenu v platení týchto preddavkov podľa novely ZDP, vyrovnanie zaplatených preddavkov s daňovou povinnosťou za zdaňovacie obdobie 2021,
  • náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení v roku 2021 na základe revízie podmienky zaplatenia od roku 2020, douplatňovanie nákladov zaúčtovaných najneskôr v zdaňovacom období 2019 na základe podmienky zaplatenia podľa ZDP v znení účinnom do konca roka 2019,
  • pohľadávky a záväzky - opravné položky k pohľadávkam, postúpenie a odpis pohľadávok vrátane príslušenstva, pojem premlčanie na účely ZDP, rezervy, úprava základu dane o neuhradené záväzky, recipročná úprava základu dane pri úhrade, odpise alebo novácii záväzku,
  • odpisy majetku poskytnutého na prenájom, vplyv dotácie na nájomné,
  • uplatňovanie daňových výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID-19,
  • výdavky súvisiace s vybavením kancelárií a pracoviska a s majetkom využívaným aj na osobnú spotrebu,
  • spotreba PHL v podmienkach PO,
  • pravidlá zdanenia dividend vyplatených v roku 2021 zo zisku za predchádzajúce roky, pojem dividenda na účely ZDP,
  • nové pravidlá pre odpočet daňovej straty prvýkrát v zdaňovacom období 2021, vplyv odpočtu daňovej straty na základe mimoriadnych opatrení.

  2. Transferová dokumentácia pre rok 2021

  • pravidlá pre vypracovanie transferovej dokumentácie za rok 2020 na základe príslušného usmernenia MF SR,
  • úprava základu dane o rozdiel z ocenenia kontrolovaných transakcií, rozsah závislých osôb.

  3. Zmeny v ZDP prijaté od roku 2021

  • novela Zákonníka práce – hodnota stravy poskytovanej zamestnávateľom zamestnancovi na spotrebu na pracovisku, finančný príspevok na stravu, poslanecké návrhy na úpravu,
  • zákon o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit) – oslobodenie podpory plynúcej v čase skrátenej práce,
  • zákon o dotáciách v pôsobnosti ministerstva práce – daňový bonus na vyživované dieťa a dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa,
  • antibyrokratický zákon – zníženie administratívnej náročnosti pri asignácii dane,
  • novela daňového poriadku – zmeny v zákone o dani z príjmov,
  • ostatné zmeny na základe konečného znenia novely ZDP vrátane prípadných pozmeňujúcich návrhov.

  4. Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2021 – základný prehľad zmien ako východisko k osobitnému semináru k vyplňovaniu tlačiva daňového priznania.

  5. Bonus – pokročilé prípadové štúdie k vybraných častiam zákona o dani z príjmov

  • zmeny v účtovaní a následne zdanení výplaty kapitálového fondu z príspevkov po novele postupov účtovania,
  • goodwill – zúčtovanie goodwillu pri predaji časti podniku, záporný goodwill na účely úhrnu zdaniteľných výnosov,
  • vklad do obchodnej spoločnosti a obchodný podiel – vklad virtuálnej meny, oslobodenie príjmov z predaja obchodných podielov a zlúčenie spoločností, oslobodenie príjmov z predaja obchodných podielov a reštrukturalizácia, podmienky uplatnenia oslobodenia príjmov z predaja obchodného podielu,
  • nehnuteľnosť na predaj,
  • dotácie a ich zahrnovanie do základu dane, vrátane dotácie na budovu s limitovanou stratou pri predaji a jej rozpustenie do základu dane.

  Cieľová skupina účastníkov: finanční účtovníci, ekonómovia firiem, účtovní a daňoví poradcovia

  Harmonogram

  Emailom obdržíte prihlasovacie údaje na sprístupnenie videoškolenia.

  Poznámka

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830 alebo nám zanechajte svoje postrehy a námety na tomto ODKAZE. 

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.