Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Daňové a nedaňové výdavky

  Archív
  Lektor

  Ing. Peter Horniaček

  Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb.

  Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

  Viac o lektorovi

  Program

  1. Daňové a nedaňové výdavky vynaložené na:
   • daňové výdavky súvisiace s povinnosťou ich úhrady podľa osobitných predpisov,
   • výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky, starostlivosť o zdravie
     • BOZP,
     • vzdelávanie zamestnancov – zmeny od roku 2020, posúdenie vzdelávania na strane zamestnanca,
     • duálne vzdelávanie,
     • stravovanie zamestnancov na pracovisku (vlastné stravovacie zariadenie, finančný príspevok a gastrolístok) vrátane posúdenia na strane zamestnanca, príspevok na stravu zo sociálneho fondu, príspevok nad rámec zákonnej povinnosti, metodický pokyn FS SR k stravovaniu,
     • príspevok zamestnávateľa na rekreáciu a športovú činnosť dieťaťa – povinnosť zamestnávateľa, dobrovoľnosť príspevku, podmienky,
     • výdavky v zariadeniach na uspokojovanie potrieb zamestnancov – zmena od roku 2023 pri podnikových škôlkach,
   • reklamu a prezentáciu podnikateľskej činnosti daňovníka – existujúce limity, reklamné propagačné predmety v sume max. 17 eur/ks; dary a darčekové poukážky
   • výdavky na duálne vzdelávanie žiakov/študentov stredných odborných škôl – posúdenie výdavkov na žiakov a výdavkov vzniknutých strednej odbornej škole, možnosť zníženia základu dane zamestnávateľa v paušálnej výške na žiaka,
   • vstupnú cenu cenných papierov a obchodných podielov pri ich predaji, možnosť oslobodenia výnosu z predaja a následné vylúčenie výdavkov súvisiacich s oslobodeným príjmom, pojem vklad na účely ZDP, úroky z úverov na obstaranie cenných papierov a obchodných podielov,
   • spotrebu PHL – motorové vozidlo využívané na podnikanie vrátane kombinácie s použitím na súkromné účely, spôsoby uplatňovania PHL do daňových výdavkov vrátane elektromobilov, nákladné automobily a pracovné mechanizmy, limitácia odpisov a operatívneho nájomného pre motorové vozidlá so vstupnou cenou 48 tis. € a viac,
   • daňovú zostatkovú cenu hmotného a nehmotného majetku pri jeho vyradení – daňové posúdenie pri rôznych spôsoboch vyradenia (predaj, škoda, živelná pohroma, neznámy páchateľ), zmarená investícia a jej zahrnovanie do základu dane, vstupná cena neodpisovaného majetku,
   • finančný prenájom (lízing),
   • DPH – postup u platiteľa a neplatiteľa DPH, DPH vzťahujúca sa k hmotnému a nehmotnému majetku, uplatňovanie DPH koeficientom a zmena účelu použitia vo vzťahuj k uplatneniu daňového výdavku,
   • členské príspevky v závislosti od povinného / nepovinného členstva, uplatnenie daňového výdavku, limitácia, posúdenie na strane prijímateľa príspevku,
   • tvorbu fondov zo zisku – sociálny fond, kapitálový fond z príspevkov, výdavky na vyplácané dividendy, rezervný fond,
   • zaobchádzanie s pohľadávkami – podmienky zahrnovania tvorby opravnej položky do daňových výdavkov, daňovo uznaný odpis a postúpenie pohľadávky, príslušenstvo pohľadávky, pojem premlčania na účely ZDP, úpravy základu dane pri odpise, postúpení, ak k pohľadávke bola tvorená v minulosti daňovo uznaná opravná položka, čiastočná úhrada pohľadávky vo
   • vzťahu k tvorbe opravnej položky,
   • tvorbu rezerv – tvorba rezerv považovaná za daňový výdavok, nedaňové rezervy a úpravy základu dane, rezervy účtované ako zníženie výnosov,
   • osobnú spotrebu – výdavky na obstaranie, používanie, udržiavanie majetku používaného aj na súkromné účely uznané v preukázateľnej výške alebo ich paušalizácia,
   • úroky z úverov a pôžičiek od závislých osôb, vrátane súvisiacich výdavkov, kapitalizované úroky, výnimky,
   • dary – materiálne dary na humanitárne účely,
   • obstarávaciu cenu zásob vyradeného tovaru, rozdiel oproti obstarávacej cene materiálu,
   • ostatné
  2. Diskusia

  Harmonogram

  Záznam v dĺžke 5:04 h

  Poznámka

  Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.