všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Videoškolenie: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov - časť fyzické osoby

Prihlásiť sa
Termín: k zakúpeniu celoročne (webinár sa konal 24.11.2022)
Prednášajúci:

Ing. Dagmar Bednáriková,

daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb SKDP, autorka odborných článkov a publikácií

Program:

Výklad zákona o dani z príjmov s akcentom na fyzické osoby

Vymedzenie základných pojmov

• Právna úprava dane z príjmov fyzických osôb
• Predmet dane z príjmov, základné kategórie príjmov: aktívne príjmy, pasívne príjmy
• Zdaniteľné príjmy, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane z príjmov
• Povinnosti fyzických osôb pri podávaní daňových priznaní, lehoty na podanie daňového priznania, predĺženie štandardnej lehoty
• Daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou, daňovníci s obmedzenou daňovou povinnosťou
• Špecifické kategórie príjmov oslobodených od dane – príjmy z prenájmu a predaja nehnuteľnosti, hnuteľný majetok, cenné papiere, podielové listy
• Uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane; daňový bonus na dieťa; daňový bonus na zaplatené úroky

Výpočet základu dane

• Čiastkový základ dane podľa jednotlivých druhov príjmov; pripočítateľné a odpočítateľné položky
• Spôsoby zisťovania základu dane: jednoduché účtovníctvo; daňová evidencia; percentuálne výdavky; podvojné účtovníctvo
• Odpočet daňovej straty
• Zvýhodnená sadzba dane 15%
• Preddavky na daň - mechanizmus výpočtu preddavkov na daň
• Mikrodaňovník - podmienky statusu mikrodaňovníka, benefity vyplývajúce z postavenia mikrodaňovníka

Kategorizácia a uplatniteľnosť daňových výdavkov

• Definícia daňových a nedaňových výdavkov
• Výdavky vynaložené v súvislosti s obchodným majetkom
• Limitovanie odpisov prenajatého majetku
• Daňové výdavky spojené s prevodom nehnuteľnosti v nadväznosti na spôsob ich obstarania
• Odpisy, prerušenie odpisovania, technické zhodnotenie
• Predaj nehnuteľnosti v rámci BSM
• Transferové oceňovanie
• Predaj nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve
• Výdavky spojené s majetkom používaným aj na súkromné účely
• Limitovanie zostatkovej ceny vybraných druhov majetku

Harmonogram:

Záznam v dĺžke 4:23 h

Poplatok s DPH: 66,00 €
Poplatok bez DPH: 55,00 €
Poplatok zahŕňa:

Študijné materiály v PDF, záznam z webinára dostupný po dobu 90 dní.

Miesto konania:

online

Poznámka:

Po prijatí úhrady Vám bude zaslaný email s linkom na záznam a materiály. Prosím, v prípade potreby si skontrolujte SPAM/Nevyžiadanú poštu.
Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies