všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Online webinár: Daň z príjmov právnických osôb 2020, zmeny 2020 a 2021

Prihlásiť sa
Názov: Online webinár: Daň z príjmov právnických osôb 2020, zmeny 2020 a 2021
Termín: 15. 12. 2020
Prednášajúci:

Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, oddelenie dane z príjmov

- je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave. Od roku 2010 pracuje Ministerstve financií SR, na oddelení dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legislatívu dane z príjmov právnických osôb s osobitným zameraním na podporu výskumu a vývoja, oslobodenia od dane z príjmov, daňové úľavy pre právnické osoby ako aj tvorbu tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária Nitra, s.r.o.

Program:

1. Daň z príjmov právnických osôb 2020

 • znížená sadzba dane 15 % a pravidlá jej uplatnenia, zmena od r. 2021
 • dokončenie zápočtu daňovej licencie zaplatenej v minulosti
 • preddavky platené na zdaňovacie obdobie 2021 do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020 - zmena od r. 2021
 • preddavky zaplatené na zdaňovacie obdobie 2020 na základe mimoriadnych opatrení a ich vyrovnanie s daňovou povinnosťou za zdaňovacie obdobie 2020
 • náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení – zmena od 1.1.2020; douplatňovanie týchto nákladov zaúčtovaných najneskôr v zdaňovacom období 2019
 • pohľadávky a záväzky - opravné položky k pohľadávkam, postúpenie a odpis pohľadávok vrátane príslušenstva, pojem premlčanie na účely ZDP, úprava základu dane o neuhradené záväzky, recipročná úprava základu dane pri úhrade, odpise alebo novácii záväzku
 • odpisy majetku poskytnutého na prenájom, vplyv dotácie na nájomné
 • uplatňovanie daňových výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID-19
 • výdavky súvisiace s majetkom využívaným aj na osobnú spotrebu
 • spotreba PHL v podmienkach PO, zvýšenie spotreby PHL na účely zahrnovania ich spotreby do daňových výdavkov od júla 2020 (podnikateľské kilečko)
 • zdanenie dividend vyplatených v roku 2020 zo zisku za predchádzajúce roky, pojem dividenda na účely ZDP
 • odpočet daňovej straty v zdaňovacom období 2020, vplyv odpočtu daňovej straty na základe mimoriadnych opatrení

2. Transferová dokumentácia pre rok 2020

 • pravidlá pre vypracovanie transferovej dokumentácie za rok 2020 na základe príslušného usmernenia MF SR
 • úprava základu dane o rozdiel z ocenenia kontrolovaných transakcií, rozsah závislých osôb

3. Zmeny v ZDP prijaté od roku 2021

 • oslobodenie plnení poskytovaných ako „Prvá pomoc; Prvá pomoc+“ počas pandémie
 • spresnenie definície miesta skutočného vedenia
 • oznamovanie výšky preddavkov na daň správcom dane
 • pravidlá proti daňovým únikom pre „reverzný hybridný subjekt“
 • posunutie účinnosti automatickej registrácie správcom dane o jeden rok
 • ostatné zmeny na základe konečného znenia novely ZDP vrátane prípadných pozmeňujúcich návrhov

4. Ostatné zmeny v ZDP prijaté v roku 2019 s postupnou účinnosťou počnúc rokom 2020

 • zmeny v oslobodeniach od dane u PO,
 • ďalšie zmeny v zisťovaní základu dane
  • ukončenie obstarania dlhodobého finančného majetku,
  • precenenie cenných papierov na reálnu hodnotu ako súčasť základu dane,
 • spresnenie zdanenia výplaty oceňovacích rozdielov z precenenia pri podnikových kombináciách, zdroj príjmov na území SR
 • pravidlá na zamedzenie hybridným nesúladom v transakciách medzi závislými osobami,
 • osobitná skupina mikrodaňovníkov a daňové zvýhodnenia tejto skupiny daňovníkov od roku 2021
 • zvýhodnený spôsob odpisovania
 • zrušenie limitácie odpisov prenajatého majetku do výšky príjmov z prenájmu
 • tvorba daňovo uznanej opravnej položky k pohľadávkam v súlade s účtovníctvom
 • osobitné pravidlá uplatňovania daňovej straty
 • zmena pravidiel odpočtu daňovej straty pre ostatných daňovníkov
 • zmeny v daňových výdavkoch
 • odpis pohľadávky z dôvodu ukončenia exekučných konaní na základe nového zákona o ukončení niektorých exekučných konaní
 • podnikové štipendium poskytované študentom vysokých škôl
 • rozšírenie možností bezodplatného odovzdania zásob potravín
 • rezerva na lesnú pestovnú činnosť
 • zmena v posudzovaní výpožičky na daňové účely
 • vstupná cena finančného majetku a jej rozšírenie na účely uplatnenia daňového výdavku
 • nová odpisová skupina pre elektromobily
 • zvýšenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj, predĺženie obdobia odpočtu, projekt výskumu a vývoja
 • zjednodušenie zaokrúhľovania na účely ZDP
 • rozšírenie zdroja príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území SR
 • zmeny v zrážkovej dani pri plneniach medzi držiteľmi a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
 • nové zamestnanecké benefity a ich uplatnenie v daňových výdavkoch zamestnávateľa
 • vzdelávanie zamestnancov
 • lekárske preventívne prehliadky
 • doprava do zamestnania
 • ubytovanie zamestnancov
 • ďalšie benefity

5. Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2020 – základný prehľad zmien ako východisko k osobitnému semináru k vyplňovaniu tlačiva daňového priznania.

 

Cieľová skupina účastníkov: finanční účtovníci, ekonómovia firiem, účtovní a daňoví poradcovia

Harmonogram:

09:00 – 10:20 - prednáška
10:20 – 10:30 - prestávka
10:30 – 11:45 - prednáška
11:45 – 12:30 - obed. prestávka
12:30 – 14:30 - prednáška

Poplatok s DPH: 50,00 €
Poplatok bez DPH: 41,67 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na online webinár pre 1 osobu, študijné materiály v PDF.

Miesto konania:

Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie Zoom.

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Prihlásiť sa


sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK