všetky novinky Novinky

všetky články Články


Kompletný výklad zákona o dani z príjmov

Seminár sa už uskutočnil
Názov: Kompletný výklad zákona o dani z príjmov
Termín: 5. - 6.6.2018
Prednášajúci:

Ing. Marcela Prajová

- Finančné riaditeľstvo SR, metodička a daňová špecialistka na úseku dane z príjmov fyzických osôb a dane z príjmov zo závislej činnosti

Ing. Ľubica Sekerková

- Finančné riaditeľstvo SR

 

Program:

1. Deň: Výklad zákona o dani z príjmov so zameraním na fyzické osoby s konkrétnymi príkladmi z praxe - Ing. Marcela Prajová

 • Definície základných pojmov so zameraním na zdaňovanie príjmov fyzickej osoby – napr. daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, predmet dane, zdaňovacie obdobie, zdaniteľný príjem, daňový výdavok
 • Predmet dane fyzickej osoby, príjmy vylúčené z predmetu dane, príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzickej osoby
 • Uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu a daňového bonusu na zaplatené úroky
 • Príjmy zo závislej činnosti, ich zdanenie v priebehu zdaňovacieho obdobia, ročné zúčtovanie preddavkov          na daň, povinnosti zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane
 • Príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, vyčíslenie základu dane (čiastkového základu dane) resp. daňovej straty, uplatnenie daňovej straty
 • Špecifické ustanovenia o zisťovaní základu dane týkajúce sa fyzickej osoby, napr. úprava základu dane pri skončení podnikania, úprava základu dane v súvislosti s nakladaním    s pohľadávkami, zahŕňanie nájomného plateného fyzickej osobe do základu dane
 • Uplatnenie vybraných daňových výdavkov, napr. výdavky súvisiace s majetkom používaným aj na súkromné účely, limitovanie odpisov prenajatého majetku, limitovanie zostatkovej ceny vybraných druhov majetku výškou príjmov z jeho predaja
 • Príjmy z kapitálového majetku, vyčíslenie osobitného základu dane z príjmov z kapitálového majetku
 • Ostatné príjmy, vyčíslenie základu dane (čiastkového základu dane)
 • Delenie príjmov a výdavkov fyzickej osoby
 • Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, povinnosť podať daňové priznanie, lehoty na podanie daňového priznania, prílohy daňového priznania
 • Platenie preddavkov na daň, preddavkové obdobie
 • Daň vyberaná zrážkou, špecifiká týkajúce sa fyzických osôb, oznamovacie povinnosti
 • Poukázanie podielu zaplatenej dane
 • Diskusia a odpovede na dotazy

2. Deň: Výklad zákona o dani z príjmov so zameraním na právnické osoby s konkrétnymi príkladmi z praxe - Ing. Ľubica Sekerková

 • Definície základných pojmov - §1 a 2 ZDP, zdaňovanie podielov na zisku a iných obdobných plnení u príjemcov FO a u príjemcov a platiteľov  PO  -§3 ods.1 písm. e) až g), §12/7 a prechodné ustanovenia §52zi ods.5 až 8, §51e ZDP
 • Predmet dane u špecifických subjektov a príjmy oslobodené od dane u PO - §12 a 13 ZDP, sadzba dane - §15
 • Príjmy, ktoré sú predmetom dane daňovníkov                      s obmedzenou daňovou povinnosťou a spôsob ich zdanenia  - 16, §43, §44 a §45 ZDP
 • Zisťovanie základu dane z  výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve; podnikové kombinácie; zaplatené výdavky; dodanenie záväzkov; vlastné luxusné a prenajaté autá; duálne vzdelávanie; príjmy nezahrnované do ZD; opravy      a technické zhodnotenie na prenajatom majetku; finančný prenájom a úprava základu dane; opravy chýb minulých ÚO  a pod.)- §14, 17, §17a až e) ZDP
 • Úprava základu dane pri kontrolovaných transakciách tuzemských závislých osôb - §17/5,6 a §18 a §18a ZDP, nízka kapitalizácia - §21a ZDP
 • Daňové výdavky (všeobecná definícia, zamestnanecké benefity, sociálne a zdravotné výdavky, odpisy a predaj pohľadávok v MH, RH  a OC; výdavky na PHL, DPH                u platiteľa ako DV, predaj a likvidácia DHM a NHM, škody ako DV, reklama, odpisy majetku poskytnutého                  na prenájom, doprava do zamestnania a iné) - §19 ZDP 
 • Daňové a nedaňové rezervy a opravné položky - §20 a §17 ods.23 ZDP
 • Nedaňové výdavky - §21 ZDP 
 • Špecifiká pri odpisovaní DHM a DNHM - §22 až 29 ZDP
 • Podmienky odpočtu daňovej straty u bežných daňovníkov, pri zlúčení, splynutí a rozdelení - §30 ZDP
 • Odpočet nákladov na V a V - §30c ZDP
 • Preddavky na daň – špecifiká - §42 ZDP
 • Daň vyberaná zrážkou, špecifiká, oznamovacie povinnosti    - §43 ZDP
 • Lehoty na podávanie DP (kalendárny a hospodársky rok, vstup do likvidácie a konkurzu, zánik bez likvidácie             s právnym nástupcom a bez právneho nástupcu, vznik       a zánik SP, premiestnenie do iného štátu, registračná           a oznamovacia povinnosť - §49 a §49a ZDP
 • Podiel zaplatenej dane – povinnosti prijímateľa                  a poskytovateľa - §50 ZDP a prechodné ustanovenia          vo väzbe na jednotlivé témy
Harmonogram:

Platí pre obidva dni.

08:30 - 09:00 registrácia
09:00 - 10:45 prvá časť prednášky
10:45 - 11:00 prestávka
11:00 - 12:45 druhá časť prednášky
12:45 - 13:45 obed
13:45 - 16:00 tretia časť prednášky + diskusia

Poplatok s DPH: 138,00 €
Poplatok bez DPH: 115,00 €
Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, obed, občerstvenie.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Energetika
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies
 

Používaním týchto stránok súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby. Viac informácií OK