Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Webinár: Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2022 v neziskových organizáciách

  Dátum a čas
  Miesto online
  Archív
  Lektor

  Ing. Michaela Vidová, Ing. Jana Vršková

  Ing. Michaela Vidová
  Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, špecialistka a metodička na daň z príjmov PO a oblasť daňových subjektov nezaložených/nezriadených za účelom podnikania

  Ing. Jana Vršková,
  Pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru legislatívy a metodiky účtovníctva so zameraním na tvorbu a úpravy postupov účtovania pre neziskové organizácie

  Program

  1. Účtovná závierka v neziskovej organizácii za rok 2022

    • inventarizácia,
    • doúčtovanie účtovných prípadov súvisiacich s rokom 2022,
    • zúčtovanie dotácií a iných verejných zdrojov,
    • opravné položky a rezervy, účty časového rozlíšenia.

  2. Vzorový príklad účtovania v neziskovej organizácii s vyplnením účtovnej závierky

    • účtovné prípady v účtovnom období
    • Opatrenie MF SR č. MF/011079/2021-74 - nový vzor výkazu účtovnej závierky a nové tlačivo Poznámok,
    • vyplnenie účtovnej závierky – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky.

  3. Povinnosti neziskovej organizácie – štatutárny audit, vyhotovenie výročnej správy a zverejňovanie účtovných dokumentov

    • povinnosť auditu a vyhotovenia výročnej správy,
    • nový obsah výročnej správy pre občianske združenia, ak majú povinný audit,
    • ukladanie účtovných dokumentov do registra účtovných závierok podľa jednotlivých typov neziskových organizácií.

  4. Daňové priznanie k dani z príjmov neziskovej organizácie za rok 2022

    • povinnosť a lehota na podanie daňového priznania
    • predmet dane
    • príjmy oslobodené od dane verzus zdaniteľné príjmy so zameraním na príjmy z hlavnej činnosti, príjmy z reklamy vrátane príjmov z charitatívnej reklamy, členské príspevky
    • daňové výdavky – princípy uplatnenia
    • asignácia dane z pohľadu prijímateľa aj poskytovateľa

  5. Tlačivo daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022

    • zmeny tlačiva daňového priznania
    • riadky daňového priznania relevantné pre neziskové organizácie
    • sadzba dane
    • preddavky na daň z príjmov

  6. Praktický príklad na vyplnenie daňového priznania v nadväznosti na vzorový príklad účtovania

  7. Diskusia

  Harmonogram

  09:00 – 10:20 prednáška
  10:20 – 10:30 prestávka
  10:30 – 11:45 prednáška
  11:45 – 12:30 prestávka
  12:30 – 13:30 prednáška
  13:30 – 13:40 prestávka
  13:40 – 14:30 prednáška

  Poznámka

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk, kontaktujte nás na tel. č.: +421 948 630 830. 

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.