Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Webinár: Daň vyberaná zrážkou

  Dátum a čas
  Miesto online
  Archív
  Lektor

  Ing. Miroslava Brnová,

  Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Odbor priamych daní

  Program

  Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“)

  Medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (zmluvy o ZDZ)

  Zákon o správe daní č. 563/2009 Z.z. (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov

  • Platiteľ dane, zahraničný platiteľ dane
    • Definície
    • Povinnosti platiteľa dane, zahraničného platiteľa dane
    • Spôsob vyberania dane zrážkou a lehoty
    • Sadzba dane vyberanej zrážkou
  • Vysporiadanie dane vyberanej zrážkou
    • Zrazením dane vysporiadaná
    • Preddavkovo pri taxatívne vymedzených príjmoch na základe rozhodnutia daňovníka
    • Dohoda o nezrazení dane 
  • Druhy príjmov, z ktorých sa daň vyberá zrážkou
    • Výlučne z príjmov zo zdrojov na území SR
    • Vymedzené príjmy pre daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou
      • Druhy príjmov spadajúce pod zrážkovú daň
        • Služby
        • Umelci, športovci
        • Odplaty za priemyselné a autorské práva
        • Nájomné z hnuteľných vecí
        • Podiely na zisku a ďalšie
        • Ostatné
      • Spôsob vysporiadania – vysporiadané zrazením, preddavkovo a s tým súvisiace podanie daňového priznania
      • Koncept „skutočného“ vlastníka príjmu – podľa ZDP aj zmlúv o ZDZ
      • Aplikácia zmlúv o ZDZ
    • Vymedzené príjmy pre daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou aj s obmedzenou daňovou povinnosťou
      • Druhy príjmov spadajúcich pod zrážkovú daň
        • Kapitálový majetok
        • Sociálne plnenia, dôchodky
        • Autorské práva
        • Iné – peňažné a nepeňažné plnenia držiteľa poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ceny a výhry
      • Spôsob vysporiadania – vysporiadané zrazením, preddavkovo a s tým súvisiace podanie daňového priznania
      • Aplikácia zmlúv o ZDZ 
  • Tlačivá k zrážkovej dani a jej vyplnenie 
  • Sťažnosť k nesprávne zrazenej dani 
  • Príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, z ktorých bola daň vybraná zrážkou – podávanie daňových priznaní a použitie metód na zamedzenie dvojitého zdanenia

  Harmonogram

  09:00 – 10:20 prednáška
  10:20 – 10:30 prestávka
  10:30 – 11:45 prednáška
  11:45 – 12:30 prestávka
  12:30 – 13:30 prednáška
  13:30 – 13:40 prestávka
  13:40 – 14:30 prednáška

  Poznámka

  Otázky, ktoré chcete mať na webinári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.
  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830.

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.