všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Videoškolenia


Cena za VIDEOŠKOLENIE zahŕňa 

  • materiály k webináru a
  • prístup k videoškoleniu po dobu 14 dní od prijatia úhrady.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na vzdelavanie@sfera.sk


Aktuálne

Videoškolenie: Vybrané časti zákona o dani z príjmov, najčastejšie chyby a dopyty daňových subjektov

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček, Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legis...

Videoškolenie: Nehnuteľnosti – daňové povinnosti spojené s vlastníctvom, predajom a prenájmom nehnuteľností

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková – daňová poradkyňa, členka Slovenskej komory daňových poradcov od roku 2003, členka Metodicko-legislatívnej kom...

Videoškolenie: Daň z pridanej hodnoty 2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugrócz...

Videoškolenie: Zamestnanecké benefity 2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová – špecialistka v oblasti dane z príjmov, dlhoročne pôsobila ako metodička a lektorka Finančného riaditeľstva...

Videoškolenie: Daňová asignácia - kto a za akých podmienok môže získať podiel zaplatenej dane, účel a spôsob preukazovania použitia podielu zaplatene

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Michaela Vidová - Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, špecialistka a metodička na daň z príjmov PO a oblasť daňových su...

Videoškolenie: Vlastné imanie obchodnej spoločnosti, kapitálové fondy a výsledky hospodárenia, pohľadávky a záväzky v skupine

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková – audítorka - členka SKAU, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenné...

Videoškolenie: Softvér z pohľadu účtovného a daňového

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Špecializuje sa na legis...

VIDEOŠKOLENIE Obojsmerná komunikácia(OBK) so správcom dane od 1.1.2022 a novela daňového poriadku od 1.1.2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Eva Ivaničová - špecialistka a odborníčka Ministerstva financií SR na oblasť daňového poriadku, v minulosti pôsobila ako metodičk...

VIDEOŠKOLENIE: Odpočet nákladov na výskum a vývoj, jeho uplatnenie v daňovom priznaní za rok 2021 a zmeny platné od 1.1.2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček – Ministerstvo financií SR Ing. Martin Gondár – konateľ spoločnosti SmarTech Solutions SK, s.r.o., zameriavajúcej...

VIDEOŠKOLENIE: Novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová - odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľských subjektov, audítorka - členka SKAu a Metodickej komisie účt...

VIDEOŠKOLENIE: Daňové priznanie fyzickej osoby – typ B za rok 2021

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Dagmar Bednáriková - daňová poradkyňa, členka SKDP a členka Metodicko-legislatívnej komisie pre daň z príjmov fyzických osôb SKDP...

VIDEOŠKOLENIE: Účtovná závierka podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva za rok 2021

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Monika Adamíková - metodička Finančného riaditeľstva SR pre oblasť účtovníctva. Je autorkou viacerých publikácií a odborných článk...

VIDEOŠKOLENIE: Účtovná závierka a daňové priznanie za rok 2021 v neziskových organizáciách

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Jana Vršková – pracovníčka Ministerstva financií SR, odboru legislatívy a metodiky účtovníctva so zameraním na tvorbu a úpravy pos...

VIDEOŠKOLENIE: Zálohovanie jednorazových obalov na nápoje v účtovníctve výrobcu a distribútora

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová – odborníčka a metodička účtovníctva podnikateľských subjektov na Ministerstve financií SR. Audítorka, členka SK...

VIDEOŠKOLENIE: Daňová závierka za rok 2021

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Dimitrovová - odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov právnických osôb. Je metodičkou Finančného riad...

VIDEOŠKOLENIE: Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve pre podnikateľov za rok 2021 a novela zákona o účtovníctve od 1.1.2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Horváthová – Ministerstvo financií SR, odbor legislatívy a metodiky účtovníctva; audítorka, členka SKAu

VIDEOŠKOLENIE: Škola podvojného účtovníctva: Zásoby, nehnuteľnosti určené na predaj, zákazková výroba

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková - audítorka - členka SKAu, odborníčka v oblasti účtovníctva a IFRS. Publikuje v odborných periodikách na rovnomenn...

VIDEOŠKOLENIE: Daň vyberaná zrážkou

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová - dlhoročná pracovníčka Finančného riaditeľstvo SR, metodička na daň z príjmov fyzických osôb. V súčasnosti...

VIDEOŠKOLENIE: Transferové oceňovanie, dokumentácia k TO na konkrétnom príklade

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Anna Fischerová, Ing. Zdenka Karak - Ministerstvo financií SR Ing. Anna Fischerová   - Ministerstvo financií SR, oddelenie dane ...

VIDEOŠKOLENIE: Cestovné náhrady 2021 - v príkladoch a vzoroch

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Ľuboslava Minková - metodička pre oblasť cestovných náhrad Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

VIDEOŠKOLENIE: Stravovanie zamestnancov a SZČO od 1.1.2022 - po novele zákona zo dňa 27.10.2021

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Ľuboslava Minková - metodička pre oblasť zákona o cestovných náhradách Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

VIDEOŠKOLENIE: Hmotný a nehmotný majetok – účtovné a daňové odpisy

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Cvečková, Ing. Zdenka Kováčová Ing. Mária Cvečková - audítorka, členka SKAu, lektorka účtovných semínárov Ing. Zdenka Kov...

VIDEOŠKOLENIE: Mikrodaňovník - daňové zvýhodnenia pre 2021; Sadzba dane 15% aj pre FO a PO, ktoré nie sú mikrodaňovníkmi

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Valéria Jarinkovičová – lektorka v oblasti zdaňovania príjmov (najmä) fyzických osôb, dlhoročne  pôsobila ako metodička Finančného...

VIDEOŠKOLENIE: Daň z motorových vozidiel za rok 2021

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Jana Fülöpová - Ministerstvo financií SR, odbor priamych daní, odborníčka a metodička na daň z motorových vozidiel, venuje sa pub...

VIDEOŠKOLENIE: NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV 2022 - DPH, Daňový poriadok, Daň z príjmov, Zákon o účtovníctve

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Soňa Ugróczy, daňová poradkyňa SKDP, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy...

VIDEOŠKOLENIE: Najdôležitejšie novinky v zdaňovaní príjmov FO a PO na území SR účinné od 1.1.2021 a od 1.1.2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Mária Murínová - špecialistka a odborníčka na daň z príjmov právnických osôb. Odborné skúsenosti a vedomosti získané z práce v sú...

VIDEOŠKOLENIE: Daň z príjmov právnických osôb 2021, zmeny 2021 a 2022

Termín: celoročne

Prednášajúci: Ing. Peter Horniaček - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb; dlhodobo sa venuje aj l...sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies