Semináre

 • Semináre
 • Videoškolenia
 • Články
 • Lektori
 • Spolupráca
 • Kontakt
 • Online webinár: Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2021 s vyplnením nového tlačiva daňového priznania

  Dátum a čas
  Miesto Online webinára sa budete môcť zúčastniť z pohodlia domova prostredníctvom aplikácie GoToWebinar.
  Archív
  Lektor

  Ing. Peter Horniaček

  - Ministerstvo financií SR, vedúci oddelenia dane z príjmov fyzických a právnických osôb. Dlhodobo sa venuje aj lektorskej a publikačnej činnosti pre odbornú verejnosť

  Online webinár organizujeme v spolupráci so spoločnosťou Ekonomická kancelária, s.r.o., Nitra.

  Program

  1. Nové tlačivo daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2021

  • legislatívny rámec – zákon o dani z príjmov a jeho novely v roku 2021, mimoriadne opatrenia v oblasti dane z príjmov
  • termín, spôsob podania a možnosti odkladu termínu podania, splatnosť dane za zdaňovacie obdobie 2021
  • vznik povinnosti podať daňové priznanie
  • preddavky na daň platené na zdaňovacie obdobie a vyrovnanie celoročnej dane, zmena v platení preddavkov na zdaňovacie obdobie 2021 do lehoty na podanie daňového priznania
  • riadne daňové priznanie, opravné daňové priznanie, dodatočné daňové priznanie
  • aktuálne tlačivo daňového priznania – základný prehľad zmien vrátane poučenia k vyplneniu priznania

  2. Prehľad legislatívnych zmien účinných od 1.1.2021 s vplyvom na vyplnenie tlačiva DP PO, vrátanie zmien platných od 1.1.2022
  3. Súvislý príklad na vyplnenie tlačiva DP PO s príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí daňového priznania a s osobitným zameraním na:

  • položky zvyšujúce a znižujúce výsledok hospodárenia
  • zdanenie výnosov plynúcich na kompenzáciu dôsledkov pandémie, uplatnenie daňových výdavkov súvisiacich s pandémiou
  • úpravu základu dane závislých osôb – transferové oceňovanie, dokumentácia k transferovému oceňovaniu pre rok 2020
  • nepeňažný príjem prenajímateľa pri vykonaní opráv a technického zhodnotenia nájomcom, dotácia na nájomné a jej vplyv na základ dane
  • vstupná cenu finančného majetku na účely uplatnenia daňového výdavku pri predaji finančného majetku s prehľadom zmien vo vstupnej cene finančného majetku
  • opravné položky, odpis a postúpenie pohľadávok a ich príslušenstva, pohľadávky voči dlžníkom v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní, fikcia premlčania na daňové účely od roku 2020
  • neuhradené záväzky – zvýšenie základu dane, odklad lehôt splatnosti počas pandémie
  • vplyv rezerv na základ dane – tvorba, použitie, zrušenie
  • výdavky súvisiace s majetkom charakteru osobnej spotreby
  • odpisy prenajatého majetku
  • náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení, zmeny prijaté v roku 2020 a 2021,
  • ostatné pripočítateľné a odpočítateľné položky
  • položky upravujúce základ dane na základe testovania jeho výšky (odpisovanie a prenájom tzv. luxusných automobilov, reklamné predmety, duálne vzdelávanie, členský príspevok z nepovinného členstva, sponzorské v športe)
  • odpisy majetku, prerušenie odpisovania, odpisy majetku poskytnutého na prenájom, odpisovanie majetku obstaraného na lízing, porušenie podmienok operatívneho nájmu a lízingu
  • sadzba dane, znížená sadzba dane 15 % a kritériá jej uplatnenia
  • odpočet daňovej straty – vykázanej za zdaňovacie obdobie 2019 a 2020; osobitosti umorovania
  • vyplnenie ostatných častí daňového priznania – zdaňovanie dividend, vyrovnacieho podielu a podielu na likvidačnom zostatku, daň pri odchode, asignácia dane, zmeny v zaokrúhľovaní

  4. Diskusia

  Cieľová skupina účastníkov: finanční účtovníci, ekonómovia firiem, účtovní a daňoví poradcovia

  Harmonogram

  09:00  10:20 prednáška
  10:20  10:30 prestávka
  10:30 – 11:45 prednáška
  11:45  12:30 prestávka
  12:30  13:30 prednáška
  13:30 – 13:40 prestávka
  13:40 – 14:30 prednáška

  Poznámka

  Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.

  Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie, napíšte nám e-mail: vzdelavanie@sfera.sk alebo nás kontaktujte na tel. č.: +421 948 630 830. 

  Mohlo by vás zaujímať

  Daňová kontrola v praxi

  Ing. Barbora Juhásová Accace Slovensko, Tax Manager
  Ing. Tomáš Ptáček Accace Slovensko, Senior Tax Consultant

  Program: Zásada neutrality DPH Hmotnoprávne a formálne podmienky odpočtu DPH Dôkazné bremeno a jeho presun medzi daňovým subjektom a správcom dane Situácie z praxe – dôvody kedy dochádza k odopret...

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti

  Ing. Mária Cvečková, CA audítorka, členka prezídia SKAU

  Všetko dôležité o vlastnom imaní obchodnej spoločnosti – analýza jeho zložiek z hľadiska Obchodného zákonníka vo väzbe na účtovanie podľa PÚ pre podnikateľov (v platnom znení), pohyby jednotlivých...

  Vyplňte krátky formulár a my vás budeme kontaktovať.

  Odoslaním formulára dávate súhlas so  spracovaním osobných údajov

  Priamy kontakt
  Peter Chochol
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Priamy kontakt
  Kristián Takáč
  director
  Kristian.Takac@sfera.sk
  +380 951 776 493
  Priamy kontakt
  Lucia Hacurová
  manažérka pre komunikáciu
  Lucia.Hacurova@sfera.sk
  +421 904 430 629
  Priamy kontakt
  Chochol Peter
  riaditeľ Úseku obchodu
  obchod@sfera.sk
  +421 2 50213142
  Tieto stránky sú chránené reCAPTCHA a spoločnosťou Google a platia Pravidlá ochrany osobných údajovZmluvné podmienky.

  You are using an outdated browser. You can update it on this page.