všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Zdaniteľnosť príspevku na stravovanie zamestnanca a možnosti jeho zahrnutia do daňových výdavkov zamestnávateľa


5. 5. 2022

Finančné riaditeľstvo SR dňa 26.4.2022 zverejnilo Metodický pokyn č. 11/DZPaU/2022/MP - k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca, k zahrnutiu príspevku na stravovanie zamestnanca do daňových výdavkov zamestnávateľa a k zahrnutiu stravného do daňových výdavkov daňovníka s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. do daňových výdavkov tohto daňovníka.

Metodický pokyn konkrétne rozoberá rozsah a povinnosti zamestnávateľa pri:

  • zabezpečovaní stravovania zamestnancov na pracovisku v nadväznosti na § 152 Zákonníka práce,
  • stanovovaní výšky príspevku zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v nadväznosti na nové sumy stravného platné od 1.5.2022 ako aj jeho uznateľnosť za daňový výdavok a
  • zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca.

Pri zabezpečení stravovania na pracovisku alebo v rámci stravovania zabezpečovaného prostredníctvom iných subjektov (nepeňažná forma), hodnota stravy už nie je od 01.01.2022 pre zamestnanca v plnej sume oslobodená od dane z príjmov. Pri zabezpečení stravovania takouto formou, je v § 5 ods. 7 písm. b) ZDP pri hodnote stravy, ktorú možno oslobodiť od dane z príjmov, odkaz na hodnotu ustanovenú osobitným predpisom. Osobitným predpisom je napr. § 152 Zákonníka práce.

V súlade s § 152 ods. 8 Zákonníka práce, suma finančného príspevku na stravovanie by mala byť rovnaká ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovaciu poukážku iným zamestnancom [potrebné je brať do úvahy, že musí ísť o porovnateľných zamestnancov (§ 40 ods. 9 Zákonníka práce)].

Súčasne to však musí byť najmenej 2,48 € (55 % z minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, t. j. zo sumy 4,50 €) a najviac 3,30 € (55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa Opatrenia č. 117/2022 Z. z. o sumách stravného) na jednu zmenu.

Zamestnávateľ môže prispievať na stravu zamestnancov, nad rámec povinných príspevkov zamestnávateľa podľa Zákonníka práce, aj zo sociálneho fondu, ktorého použitie upravuje zákon č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v z.n.p.

Pokiaľ zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu, samotné vyplatenie príspevku zo sociálneho fondu na stravovanie zamestnancov nie je výdavkom (nákladom) zamestnávateľa a súčasne nie je zdaniteľným príjmom zamestnanca.

Úplné znenie Metodického pokynu FR SR č. 11/DZPaU/2022/MP - k zdaniteľnosti príspevku na stravovanie zamestnanca a k jeho zahrnutiu do daňových výdavkov zamestnávateľa nájdete TU: FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY (financnasprava.sk)

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.



sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies