všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Vláda SR odpúšťa sankcie za oneskorené plnenie daňových povinností a odvodových povinností


8. 3. 2021

 

Vzhľadom na neustále pretrvávajúcu pandemickú situáciu a s cieľom zmiernenia ekonomických dopadov na podnikateľov, vláda SR schválila dve nariadenia vlády SR, ktoré nadobudli účinnosť 26. 2. 2021  a to:

1/ Nariadenie vlády SR č. 88/2021 Z. z. o upustení od:

  • vyrubenia úroku z omeškania za porušenie povinnosti zaplatiť alebo odviesť v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške daň alebo rozdiel dane, preddavok na daň, splátku dane alebo vybraný preddavok na daň, ktoré sa stali splatnými v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020;
  • uloženia pokuty za porušenie povinnosti podať daňové priznanie, prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti v ustanovenej lehote, ktorej posledný deň uplynul v období od 12. marca 2020 do 31. decembra 2020;
  • podmienkou je, že daňový subjekt si svoje povinnosti splní najneskôr do 30. júna 2021 (uvedené sa nevzťahuje na miestne dane a poplatky za odpady).

Znenie nariadenia vlády SR č. 88/2021 Z.z. o upustení od vyrubenia úroku z omeškania a uloženia sankcie, nájdete tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/88/

2/ Nariadenie vlády SR č. 89/2021 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu v období ochorenia COVID 19 - bol schválený ďalší odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ, a to za obdobie február 2021 (pôvodne splatné v marci 2021) do 30. júna 2021 (vrátane príspevkov na starobné dôchôdkové sporenie – II. pilier a doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier pri zamestnancoch zaradených do kategórie 3 alebo 4).

Táto výnimka sa týka zamestnávateľov a SZČO, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (tržieb) o 40 % a viac.

Celú informáciu vrátane vysvetliviek Sociálnej poisťovne k možnosti odložiť zaplatenie odvodov za mesiac február 2021, nájdete tu:

https://www.socpoist.sk/kto-a-ako-si-moze-odlozit-zaplatenie-odvodov-za-februar-2021/68337s#10h

Znenie nariadenia vlády SR č. 89/2021 Z.z. ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 131/2020 Z. z. o splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
v znení neskorších predpisov, nájdete tu:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/461/#paragraf-293ew.odsek-2.pismeno-b

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies