všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer

Spolupracujeme so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov


Na čo bude zameraný online webinár: Softvér – právna úprava autorským zákonom, účtovné a daňové povinnosti spojené so softvérom?


13. 4. 2022

 Čo prináša online webinár: Softvér – právna úprava autorským zákonom, účtovné a daňové povinnosti spojené so softvérom?

V oblasti autorského práva došlo začiatkom roka 2022 k zmenám, ktoré boli schválené Národnou radou SR zákonom č. 71/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Autorský zákon č. 185/2015 Z. z. s účinnosťou od 25. 3. 2022.

Cieľom novely je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky dve nové smernice Európskej únie:

1/ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (ďalej len „ďalej len „smernica (EÚ) 2019/790““), ktorou sa harmonizujú rôzne z oblastí autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom, a to najmä v súvislosti s rýchlym rozvojom digitálneho prostredia v EÚ (napr. rôzne výnimky a obmedzenia z autorského práva, opatrení na zlepšenie licenčných praktík a pod.).

2/ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/789 zo 17. apríla 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom uplatniteľné na niektoré on-line vysielania vysielateľov a retransmisie televíznych a rozhlasových programov a ktorou sa mení smernica Rady 93/83/EHS (ďalej len „smernica (EÚ) 2019/789“).

Na našom webinári sa osobitne zameriame na problematiku počítačových programov/softvérov z pohľadu:

A/ právnej úpravy softvérov, ochrany práv autorov a nárok autora na odmenu

  • softvér ako zamestnanecké alebo spoločné dielo, licencia na počítačové programy, náležitosti licenčnej zmluvy, možnosti predaja použitého počítačového programu, ale aj

B/ účtovnými a daňovými náležitosťami spojenými s obstaraním počítačových programov/softvérov alebo práva na používanie softvérov

  • spôsobom nadobudnutia a ocenenia softvérov, ich účtovania priamo do nákladov alebo ako dlhodobého nehmotného majetku,
  • spôsobom zdaňovania platieb/úhrad za obstaranie softvéru/práva na používanie softvéru obstaraného so slovenskej spoločnosti /daňovníka) alebo od zahraničnej spoločnosti /daňovníka/,
  • oslobodeniami/úľavami spojenými s obstaraním softvérov.

 Podrobnejšie sa touto problematikou budeme zaoberať dňa 28.4.2022 na online webinári: „Softvér – právna úprava autorským zákonom, účtovné a daňové povinnosti spojené so softvéroms lektormi JUDr. Adrianou Tomanovou z Advokátskej kancelárie „Bianchi - Malach – Tomanová“ a Ing. Petrom Horniačkom z Ministerstva financií SR.

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačítko vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies