všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Metodické usmernenie pre dodávateľov energií k daňovému a účtovnému zaobchádzaniu v súvislosti s poberaním kompenzácií k cenám energií podľa nariadení vlády SR


13. 3. 2023

Metodické usmernenie pre dodávateľov energií k daňovému a účtovnému zaobchádzaniu v súvislosti s poberaním kompenzácií k cenám energií podľa nariadení vlády SR

Na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 464/2022 Z. z., ktorým sa ustanovuje limit nárastu schválenej alebo určenej ceny tepla, Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny a Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 19/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny za časť regulovanej dodávky plynu pre koncových odberateľov plynu v domácnosti a malých odberateľov plynu a regulovanej dodávky elektriny pre malých odberateľov elektriny a podmienky ich uplatnenia (ďalej len „nariadenia vlády SR“) vydáva Finančné riaditeľstvo SR toto metodické usmernenie za účelom poskytnutia informácií k daňovému zaobchádzaniu a účtovaniu dodávok energií, ktoré podliehajú kompenzáciám Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MH SR“) na pokrytie rozdielu ceny v dôsledku zvýšenia cien tepla, plynu a elektriny (ďalej aj „energií“).

1. Daň z pridanej hodnoty

Podľa § 22 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je základom dane pri dodaní tovaru alebo služby všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby.

Podľa judikatúry Súdneho dvora EÚ cieľom článku 11 A ods. 1 písm. a) šiestej smernice (čl. 73 smernice 2006/112/ES), ktorý bol transponovaný do ustanovenia § 22 ods. 1 zákona o DPH, je zohľadniť protihodnotu zaplatenú za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby spôsobom, ktorý odzrkadľuje skutočnú celkovú hodnotu dodania tovaru alebo poskytnutia služby. Toto ustanovenie na tento účel do základu dane ako protihodnotu zahŕňa dotácie, ktoré sú priamo spojené s cenou týchto transakcií, pretože chce dosiahnuť zdanenie celkovej hodnoty tovarov a služieb daňou z pridanej hodnoty, a tak zabrániť tomu, aby malo poskytnutie dotácie za následok nižší výnos dane. Takýto výklad článku 11 A ods. 1 písm. a) šiestej smernice zaručuje zachovanie daňovej neutrality. Ako sa má vykladať pojem „dotácie priamo viazané na cenu“, resp. v ktorých prípadoch je dotácia predmetom dane a je súčasťou základu dane pri poskytnutí plnenia, sa zaoberal Súdny dvor EÚ napr. v prípade C-184/00 Office des produits wallons ASBL vz. Belgicko, C-353/00 Keeping Newcastle Warm Limited, C-381/01 Komisia ES proti Talianskej republike, v spojených veciach C-573/18 a C-574/18 C GmbH & Co. KG (C-573/18), C-eG (C-574/18) proti Finanzamt Z. Z rozhodnutí Súdneho dvora EÚ vyplýva, že pojem dotácie priamo viazané na cenu sa musia vykladať tak, že pokrývajú len dotácie alebo príspevky, ktoré predstavujú celú odplatu alebo časť odplaty za dodanie tovarov alebo poskytnutie služieb a ktoré zaplatila tretia strana dodávateľovi, t. j. medzi cenou a dotáciou musí existovať priamy vzťah. O dotáciu alebo príspevok priamo viazaný na cenu zdaniteľného plnenia ide v prípade, ak ide o tri strany: subjekt poskytujúci dotácie, subjekt, ktorý má z nich prospech a kupujúci, ktorému dotovaný subjekt dodáva tovary alebo služby. Dotácia, ktorá sa poskytuje predávajúcemu alebo poskytovateľovi služby, objektívne umožňuje dodať tovar alebo poskytnúť služby za nižšiu cenu, ako je cena, ktorú by musel predávajúci alebo poskytovateľ služby žiadať v prípade, že by dotácia nebola poskytnutá. Zároveň je potrebné, aby cena, ktorú má zaplatiť kupujúci, bola určená tak, že sa zníži o dotáciu poskytnutú predávajúcemu, ktorá sa tak stane určujúcim faktorom ceny, ktorú bude žiadať.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že v zmysle nariadení vlády SR sa v danej situácií jedná o dotáciu k cene tovarov, ktorá vstupuje do základu dane podľa § 22 ods. 1 zákona o DPH. Z toho vyplýva, že základom dane regulovanej dodávky energie je protihodnota, ktorá pozostáva zo sumy, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od odberateľa a kompenzácie, ktorú prijal alebo má prijať od MH SR na základe nariadenia vlády SR, znížená o samotnú DPH.

Dodávateľ, ktorý má postavenie platiteľa DPH, je povinný vyhotoviť faktúru na účely zákona o DPH v prípadoch ustanovených v § 72 zákona o DPH, ktorá musí obsahovať náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona o DPH. Podľa § 74 ods. 1 musí byť na faktúre okrem iného uvedený základ dane pre každú sadzbu dane a výška dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť. Preto by faktúra podľa § 72 zákona o DPH mala obsahovať základ dane podľa § 22 ods. 1 zákona o DPH, t. j. sumu vrátane kompenzácie, ktorú poskytuje MH SR k dodávke tovaru (energie), poníženú o samotnú DPH a taktiež k tomu zodpovedajúcu daň, ktorú je povinný odviesť dodávateľ do štátneho rozpočtu. Z faktúry by taktiež malo byť zrejmé, že príjemca uhrádza len časť tejto protihodnoty poníženú o kompenzáciu poskytovanú MH SR. V prípade fakturácie pre koncových odberateľov, kedy je v zmysle vyššie uvedených nariadení vlády SR možné fakturovať len určenú maximálnu cenu, bude na faktúre uvedená vládou SR určená cena, a to v členení základ dane a daň. Keďže v tomto prípade pojem protihodnota nie je totožný s pojmom cena pre koncového odberateľa, odvod DPH zo zostávajúcej časti protihodnoty uspokojenej kompenzáciou vysporiada dodávateľ prostredníctvom interného dokladu.

2. Účtovníctvo

Účtovná jednotka účtuje o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva v zmysle § 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“), pričom je povinná ich doložiť účtovnými dokladmi (§ 6 zákona o účtovníctve).

Dodávateľ energií na základe vystavenej faktúry účtuje v deň splnenia dodávky pohľadávku voči odberateľovi súvzťažne s účtom 602 – Tržby z predaja služieb, pričom ocenenie pohľadávky nadväzuje na ceny určené v nariadení vlády. V tejto súvislosti dodávateľ energií - platiteľ DPH účtuje o dani z pridanej hodnoty v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty. 

Okrem tejto pohľadávky dodávateľ energií účtuje aj o kompenzácii v zmysle nariadenia vlády, ktorá je vyplácaná vrátane dane z pridanej hodnoty. Pri účtovaní kompenzácie dodávateľ energií postupuje primerane podľa § 52a Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, tzn. nárok na kompenzáciu účtuje na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu, ak je takmer isté, že splní všetky podmienky súvisiace s kompenzáciou a súčasne, že sa kompenzácia poskytne. Kompenzácia sa účtuje priamo v prospech účtu výnosov alebo v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období.

V žiadosti o kompenzáciu dodávateľ energií žiada o kompenzáciu na obdobie január až december 2023, tzn. kompenzácia je schválená na 12 mesiacov dopredu, pričom bude vyplácaná priebežne mesačne. V deň prijatia oznámenia o schválení žiadosti o kompenzáciu sa v účtovníctve dodávateľa energií účtuje nárok na kompenzáciu na ťarchu účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu súvzťažne v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období, i keď sa celá kompenzácia vzťahuje na jedno účtovné obdobie. Účet 384 – Výnosy budúcich období v tomto prípade slúži na to, aby bol v správnom momente zaúčtovaný výnos v alikvotnej časti kompenzácie. Vzhľadom k tomu, že ide o kompenzáciu nerealizovaných výnosov z bežnej činnosti dodávateľa energií, účet 384 – Výnosy budúcich období sa rozpúšťa v prospech účtu 602 – Tržby z predaja služieb a platiteľ DPH aj v prospech účtu 343 – Daň z pridanej hodnoty.

Primeraným spôsobom postupuje účtovná jednotka, ktorá zostavuje účtovnú závierku v zmysle § 17a zákona o účtovníctve, t. j. účtovná jednotka, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa medzinárodných účtovných štandardov.

Z hľadiska zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa vzniknuté výnosy zahrnú do základu dane v súlade s účtovníctvom.

3. Záverečné ustanovenie

Toto usmernenie sa vzťahuje výhradne k daňovému a účtovnému zaobchádzaniu v súvislosti s poberaním kompenzácií k cenám energií podľa spomínaných nariadení vlády SR. Postup uvedený v tomto usmernení sa nevzťahuje k daňovému a účtovnému zaobchádzaniu v súvislosti s poberaním dotácie z MH SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a na základe schémy štátnej pomoci na podporu podnikov v zmysle dočasného krízového rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v dôsledku agresie Ruska proti Ukrajine č. SA.104846 (2022/N). Podľa schémy SA 104846 sa jedná o dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov podnikov a nejedná sa o dotáciu k cene.

Vypracoval: Odbor daňovej metodiky, Január 2023

 

 

Kompletné znenie metodického usmernenia si môžete pozrieť na tomto odkaze.

Zdroj: www.financnasprava.sk

 

   

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.

 sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies