všetky novinky Novinky

všetky články Články

Spolupracujeme s vydavateľstvom Wolters Kluwer


Informácia o novele zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dani z príjmov)


2. 5. 2023

13/DZPaU/2023/I Informácia o novele zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (zákon č. 128/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov)

Národná rada Slovenskej republiky dňa 29. marca 2023 schválila zákon č. 128/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 128/2023 Z. z.“).

Úpravy sa týkajú nasledovných oblastí:

  1. Zdaňovanie príjmov športových odborníkov [§ 6 ods. 2 písm. e), § 43 ods. 3 písm. u) a § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov]

Cieľom legislatívnych úprav, ako vyplýva z dôvodovej správy k návrhu uvedeného zákona, je zjednodušiť administratívnu náročnosť a podávanie daňových priznaní pre športových odborníkov, ktorí dosahujú príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). V nadväznosti na text poznámky pod čiarou k odkazu 29aa sa legislatívne úpravy vykonané zákonom č. 128/2023 Z. z. týkajú zdaňovania príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR športovému odborníkovi z činnosti:

    • trénera a inštruktora športu [§ 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len „zákon o športe“],
    • fyzickej osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej napríklad podľa § 33 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 10 až 13a zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. [§ 6 ods. 1 písm. b) zákona o športe],
    • fyzickej osoby vykonávajúcej odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu [§ 6 ods. 1 písm. c) zákona o športe],
    • fyzickej osoby vykonávajúcej činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť [§ 6 ods. 1 písm. d) zákona o športe].

V dôsledku legislatívnych úprav vykonaných v § 6 ods. 2 písm. e), § 43 ods. 3 písm. u) a § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov, z príjmov plynúcich zo zdrojov na území SR z činnosti športového odborníka podľa § 6 ods. 1 písm. a) až d) zákona o športe (ďalej len „športový odborník“), ak ide o príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov (t. j. nejde o príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 cit. zákona), sa v súlade s ust. § 43 ods. 3 písm. u) cit. zákona daň vyberá zrážkou. Daňová povinnosť daňovníka, ak ide o uvedené príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, sa považuje za splnenú riadnym vykonaním zrážky dane (§ 43 ods. 6 cit. zákona).

Daň zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. u) zákona o dani z príjmov sa nevyberie vtedy, ak športový odborník uplatní postup podľa § 43 ods. 14 cit. zákona, t. j. ak sa vopred písomne dohodne s platiteľom dane na tom, že platiteľ dane z uvedených príjmov daň zrážkou nevyberie. Takúto dohodu je platiteľ dane povinný oznámiť správcovi dane najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom bola dohoda uzavretá. Oznámenie o uzavretí dohody o nevyberaní dane zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. u) cit. zákona podá platiteľ dane na tlačive, ktorého vzor určí Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky a uverejní ho na svojom webovom sídle.

Ak sa športový odborník s príjmami podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov v súlade s § 43 ods. 14 cit. zákona vopred písomne dohodne s platiteľom dane na tom, že platiteľ dane z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. u) cit. zákona daň zrážkou nevyberie, potom je športový odborník povinný svoju daňovú povinnosť z týchto príjmov vyrovnať si osobne, prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podaného vo väzbe na ust. § 32 cit. zákona.

Postup podľa § 43 ods. 3 písm. u) a § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov sa neuplatní pri zdanení príjmov plynúcich športovému odborníkovi s príjmami podľa § 6 ods. 2 písm. e) cit. zákona na základe zmluvy o sponzorstve v športe podľa § 50 a 51 zákona o športe. Daňovú povinnosť z týchto príjmov patriacich medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov, ktoré nepodliehajú zrážkovej dani, je športový odborník aj naďalej povinní vyrovnať si osobne, prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podaného vo väzbe na ust. § 32 cit. zákona.

Uvedené legislatívne úpravy nadobúdajú účinnosť od 1. mája 2023, pričom postup podľa § 6 ods. 2 písm. e), § 43 ods. 3 písm. u) a § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov v znení účinnom od 1. mája 2023 sa podľa prechodného ustanovenia § 52zzu zákona o dani z príjmov prvýkrát použije pri zdanení výnosov (príjmov) daňovníka plynúcich od 1. januára 2024.

 

  1. Zúženie predmetu dane nerezidenta o výnosy z neštátnych dlhopisov [§ 16 ods. 1 písm. e) tretí bod, § 43 ods. 2 a § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov]

Zákonom č. 128/2023 Z. z. sa v ustanovení § 16 ods. 1 písm. e) tretí bod zákona o dani z príjmov upravuje (zužuje) rozsah príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorých zdroj je na území Slovenskej republiky. Touto úpravou sa opätovne zavádza spôsob daňového posúdenia dlhopisov, ktorý bol platný do 31. decembra 2022, tzn. predmetom dane z príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou zo zdrojov na území Slovenskej republiky nie sú výnosy z dlhopisov a pokladničných poukážok (štátnych ako aj neštátnych). Vzhľadom na uvedenú úpravu zdroja príjmov daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou sa upravuje ustanovenie § 43 zákona o dani z príjmov týkajúce sa dane vyberanej zrážkou, a to konkrétne v § 43 ods. 2 zákona o dani z príjmov sa vypúšťa predmetný druh príjmu a v § 43 ods. 6 zákona o dani z príjmov sa vypúšťa písmeno d).

Tieto legislatívne úpravy nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, ktorým je 18. apríl 2023. Podľa prechodného ustanovenia § 52zzt zákona o dani z príjmov sa ustanovenie § 43 ods. 6 písm. d) v znení účinnom do dňa predchádzajúceho dňu vyhlásenia použije pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roku 2023.

Vypracoval: Odbor daňovej metodiky, Apríl 2023

Originál príspevku s prílohami a poučením nájdete TU.

zdroj: www.financnasprava.sk 

 

Páčila sa Vám novinka? Chcete sa pravidelne dozvedieť viac aktuálnych informácií zo sveta účtovníctva, daní či miezd? Zaujíma Vás názor odborníkov na danú problematiku?

Prihláste sa na odber nášho newslettera a už nezmeškáte ani jeden článok! Dostanete ho priamo do Vašej emailovej schránky.

* Vyplnením emailu a kliknutím na tlačidlo vyjadrujete aktívny a dobrovoľný súhlas so zasielaním reklamných emailov a súhlas na správu, spracovanie a uchovanie uvedenej e-mailovej adresy spoločnosti SFÉRA, a.s., so sídlom Karadžičova 2, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 757 736, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1979/B na marketingový účel po dobu organizovania kurzov, školení a konferencií.

Ako chránime Vaše osobné údaje sme spísali do dokumentov Ochrana osobných údajov Obchodné podmienky.sfera
Portál
Špeciálne semináre
Newsletter
RSS kanály
Novinky
Kontaktné údaje
Napíšte nám
Semináre
Účtovníctvo a dane
Archív
Fotogaléria
Informácie
Ochrana osobných údajov
Všeobecné obchodné podmienky
Využívanie súborov cookies